top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

הוצאת עובדים לחל"ת - הנחיות למעסיקים

עודכן: 4 במאי 2021

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי בגין עובדים בחל"ת - עדכון מחודש אפריל 2021

  • המעסיק פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות עבור עובדים בחל"ת, בחודשים אפריל 2020 עד אפריל 2021. זאת, בהתאם לתיקון 224 לחוק הביטוח הלאומי, שנכנס לתוקף ביום 15.3.21.

  • מעסיקים אשר כבר שילמו את דמי הביטוח או חלקם - הסכום ששולם ייזקף כיתרת זכות בחשבונם בביטוח הלאומי. אין להגיש דוחות הפרשים שליליים או דוחות מתקנים.

  • עובדים שנוכה מהם חלק העובד בדמי ביטוח ששולמו - יש להשיב לעובדים סכום זה באמצעות תיקון בתלושי השכר הרלוונטיים.

  • הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2020 הנו באמצעות טופס 126 סופי - דיווח מס' 3, קוד משרה 22 (עובד בחל"ת).

  • הדיווח עבור עובדים שהיו בחל"ת בשנת 2021 הנו באמצעות טופס 126- דיווח מס' 1, משרה 22.


הודעה לעובד

  • יש למסור לעובד הודעה בכתב, הכוללת את פרטיו, הסיבה להוצאה לחל"ת, ותאריכי החל"ת.

  • ההודעה תכלול גם הסכמות נוספות, אם קיימות - למשל, אם המעסיק מעוניין להמשיך ולהפריש לפנסיה ופיצויים עבור העובד בתקופת החל"ת.

  • בנוסף לחתימת המעסיק על ההודעה, מומלץ להחתים עליה גם את העובד עצמו לשם תיעוד ההסכמות בין הצדדים.

  • במידה וזהו החל"ת הראשון יש לצייד את העובד בטופס ב"ל 1514 - אישור המעסיק על תקופת עבודה ושכר.


דיווח הוצאה לחל"ת

  • מעסיקים יכולים לדווח לביטוח הלאומי באופן מרוכז על הוצאת העובדים לחל"ת באמצעות "קובץ הפסקת עבודה" המופק ממערכת השכר ומשודר ישירות למוסד.

  • עבור עובד המוצא לחל"ת לראשונה, המעסיק ישדר גם טופס 100 של העובד וגם קובץ הפסקת עבודה.

  • לחצו כאן להנחיות הביטוח הלאומי למעסיקים בדבר הוצאה לחל"ת.
זכויות סוציאליות לעובד בחל"ת

  • הוותק לעניין פיצויי פיטורין יכלול גם חל"ת, באורך של עד 14 יום לכל שנת עבודה. כלומר, אם עובד יצא לחל"ת העולה על 14 יום ופוטר לאחר מכן, הוותק יכלול 14 יום מתוך תקופת החל"ת.

  • המעסיק אינו חייב לבצע הפרשות לפנסיה ופיצויים בגין תקופת החל"ת.

  • צבירת חופשה, מחלה והבראה נפסקת.


מעסיקים, חידשנו לכם? צרו קשר ונתפור לכם חליפת שירות שתשב בול על העסק שלכם.

댓글


bottom of page