• Li-Or Amir, C.P.A

הוצאת עובדים לחל"ת שני \ ראשון - הנחיות למעסיקים

עודכן ב: 4 נוב 2020

חל"ת ראשון דורש מהמעסיק טפסים רבים יותר, אשר ישמשו את העובד לתביעת דמי אבטלה.

בחל"ת השני יקבל העובד דמי אבטלה על סמך אותם נתונים, ועל כן זהו הליך פשוט יותר.


עובדים? קראו כאן על חובות הדיווח של עובד היוצא לחל"ת ועל זכאות לדמי אבטלה.


הודעה לעובד

 • יש למסור לעובד הודעה בכתב, הכוללת את פרטיו, הסיבה להוצאה לחל"ת, ותאריכי החל"ת.

 • ההודעה תכלול גם הסכמות נוספות, אם קיימות - למשל, אם המעסיק מעוניין להמשיך ולהפריש לפנסיה ופיצויים עבור העובד בתקופת החל"ת.

 • בנוסף לחתימת המעסיק על ההודעה, מומלץ להחתים עליה גם את העובד עצמו לשם תיעוד ההסכמות בין הצדדים.

 • במידה וזהו החל"ת הראשון יש לצייד את העובד בטופס ב"ל 1514 - אישור המעסיק על תקופת עבודה ושכר.


דיווח הוצאה לחל"ת

 • מעסיקים יכולים לדווח לביטוח הלאומי באופן מרוכז על הוצאת העובדים לחל"ת באמצעות "קובץ הפסקת עבודה" המופק ממערכת השכר ומשודר ישירות למוסד.

 • עבור עובד המוצא לחל"ת לראשונה, המעסיק ישדר גם טופס 100 של העובד וגם קובץ הפסקת עבודה.

 • לחצו כאן להנחיות הביטוח הלאומי למעסיקים בדבר הוצאה לחל"ת.


דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי בגין עובדים בחל"ת

 • מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים בחל"ת בלבד לחודשים  4-10.20 נדחה ל-15.12.20.

 • מועדי הדיווח והתשלום עבור עובדים פעילים (שאינם בחל"ת) נשארים כרגיל.


זכויות סוציאליות לעובד בחל"ת

 • הוותק לעניין פיצויי פיטורין יכלול גם חל"ת, באורך של עד 14 יום לכל שנת עבודה. כלומר, אם עובד יצא לחל"ת העולה על 14 יום ופוטר לאחר מכן, הוותק יכלול 14 יום מתוך תקופת החל"ת.

 • המעסיק אינו חייב לבצע הפרשות לפנסיה ופיצויים בגין תקופת החל"ת.

 • צבירת חופשה, מחלה והבראה נפסקת.


מעסיקים, חידשנו לכם? צרו קשר ונתפור לכם חליפת שירות שתשב בול על העסק שלכם.

שמעון אמיר- רואי חשבון- חיפה

התכנים המקצועיים באתר וברשימת הדיוור מוגשים על-ידי משרד רואי החשבון שמעון אמיר כשירות לגולשי האתר בכדי לספק מידע כללי בתחומי העיסוק והמומחיות של המשרד. 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים. 

משרדנו לא יהא אחראי לתוצאות של החלטות ו\או פעולות שננקטו בהסתמך על התוכן באתר.

משרדנו מספק ייעוץ ללקוחות בלבד. הייעוץ כרוך בתשלום.