• Li-Or Amir, C.P.A

מבלימה לצמיחה - מענק פגיעה ממושכת

לתוכנית הסיוע החדשה לעסקים שאושרה ב-11.1.21 שני רכיבים עיקריים:

 • הארכת ההקלה בתנאי הזכאות למענק הוצאות קבועות אשר ניתנה בתקופה 11-12.20, גם לחודשים ינואר-פברואר 2021. תיתכן הארכה גם לתקופות הזכאות הבאות.

 • מענק סיוע חד פעמי לעסקים, בהתבסס על תוצאות שנת 2020 לעומת 2019. סכום המענק תלוי בסוג העסק ובשיעור הפגיעה במחזור כמפורט להלן.


לעסקים קטנים עם מחזור של מ-18 אלף עד 300 אלף ₪: עוסק פטור – תיבחן כל שנת 2020 בהשוואה לכל שנת 2019. עוסק מורשה – תיבחן רק התקופה 3-12.20 בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019.

 • אם הפגיעה מ-25% ועד 40% - מענק של 3,000 ₪

 • אם הפגיעה מ-40% ועד 60% - מענק של 5,000 ₪

 • אם הפגיעה מעל 60% - מענק של 9,000 ₪

לעסקים עם מחזור מ-300 אלף עד 400 מיליון ₪: עסק שהיה זכאי לפחות ל-3 מענקי הוצאות קבועות בגין שנת 2020 יהיה זכאי למענק נוסף, בגובה 60% מממוצע סכומי המענקים.

 • מינימום מענק – 9,000 ₪.

 • מקסימום מענק – 50,000 ₪.

לעסקים שנפתחו בינואר-פברואר 2020: עסק שהיה זכאי לפחות ל-2 מענקי הוצאות קבועות בגין שנת 2020 יהיה זכאי למענק נוסף.

 • עוסק פטור –3,000 ₪.

 • עוסק מורשה – 4,000 ₪.


שלילת מענק ומענק חלקי

 • עסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות, בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין 2020, גדול מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה ב-2019 – אינו זכאי למענק.

 • עסק שמחזור עסקאותיו בתוספת המענקים הנו בין 90% ל-100% מהמחזור בתקופה המקבילה ב-2019 – זכאי למענק חלקי של 65% מגובה המענק.

 • שימו לב - המענקים הסוציאליים לעצמאים ובעלי שליטה אינם משפיעים על הזכאות למענק זה.


אז... איך מקבלים?

מגישים בקשה באזור האישי באתר רשות המסים, החל מיום 10 לפברואר 2021.


הירשמו בתחתית העמוד וקבלו עדכונים ותזכורות בזמן אמת לכל מענק שנפתח.

שמעון אמיר- רואי חשבון- חיפה

התכנים המקצועיים באתר וברשימת הדיוור מוגשים על-ידי משרד רואי החשבון שמעון אמיר כשירות לגולשי האתר בכדי לספק מידע כללי בתחומי העיסוק והמומחיות של המשרד. 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים. 

משרדנו לא יהא אחראי לתוצאות של החלטות ו\או פעולות שננקטו בהסתמך על התוכן באתר.

משרדנו מספק ייעוץ ללקוחות בלבד. הייעוץ כרוך בתשלום.