top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

הדיבידנד של "פוקס": מה למדנו

עודכן: 19 בספט׳ 2020

קבוצת "פוקס" ובעליה הראל ויזל עלו לכותרות אתמול (25.6.20) כשהכריזו על חלוקת דיבידנד של 49 מיליון ש"ח, עם פרסום הדוחות הרבעוניים של החברה לרבעון 1 בשנת 2020. זאת, בשעה שהקבוצה הייתה צפויה לקבל מהממשלה עד 18 מיליון ש"ח במענקי עידוד תעסוקה, עקב החזרת מרבית עובדיה מחל"ת החל מסוף אפריל. כמו כן זכתה הקבוצה להטבות קורונה נוספות ששוויין נאמד במיליונים רבים, כמו הנחה מארנונה והלוואה בערבות מדינה בהיקף של 60.6 מיליון ש"ח, מהקרן שתוקצבה במסגרת סיוע החירום למגזר העסקי.


סמיכות האירועים, בעיקר לאחר עמידתו של ויזל בחזית דרישות הקמעונאים לקבל מענקים אלה, עוררה ביקורת ציבורית. עקב כך הוציאה קבוצת פוקס היום (שישי) דוח מיידי לרשות לניירות ערך לפיו היא מוותרת על כל מענקי המדינה, ומדגישה שהדיבידנד מחולק בגין רווחי 2019 ובהתאם למדיניות הדיבידנדים של החברה. כלומר, פוקס רוצה להוכיח שחלוקת הדיבידנד אינה תלויה בכספי המענקים והייתה מתאפשרת גם בלעדיהם.


כדי להבין את משמעות הדבר, שווה להיזכר בתנאים לחלוקת דיבידנד שנקבעו בחוק החברות:


תנאי 1: מבחן הרווח

חברה יכולה לחלק דיבידנד כאשר במאזן שלה קיימת יתרת רווח (עודפים) בסכום הדיבידנד או יותר.

יתרת הרווח היא סך הרווח החשבונאי שהצטבר בחברה לאורך שנות פעילותה, ולא רק בשנה מסוימת. אם כן, רווחי שנת 2019, המופיעים בדוח הרווח וההפסד, מצטרפים ליתרת הרווח במאזן ומגדילים אותה (או מקטינים אותה במקרה שהשנה הסתיימה בהפסד).

יתרת הרווח הניתנת לחלוקה כדיבידנד היא הגבוהה מבין הרווח שנצבר בשנתיים האחרונות, והרווח הנצבר מאז הקמת החברה.


במקרה של פוקס, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד בשנת 2019 לבדה על כ-243 מיליון ש"ח. גם שנת 2018 הייתה רווחית, והשתיים יחד מראות רווח של כ-396 מיליון ש"ח - הרבה יותר מסכום הדיבידנד המתוכנן. לכן, למרות שמבחן הרווח הנו רב-שנתי, החברה הרוויחה די ב-2019 על מנת לאפשר דיבידנד.


אולם, קיומה של יתרת רווח במאזן אין פירושו שקופת המזומנים של החברה מכילה סכום כזה הזמין לחלוקה. לשם כך נקבע התנאי השני, והמהותי מבין השניים.


תנאי 2: מבחן יכולת הפירעון

נניח שבחשבונות העו"ש של החברה אכן קיימת יתרת זכות של 49 מיליון ש"ח - כגובה הדיבידנד המתוכנן. האם תוכל החברה לרוקן כליל את העו"ש לשם חלוקתו? לא ולא.


בבואה לחלק דיבידנד, על החברה לוודא שנשארים די מזומנים לשם המשך פעילות תקינה של החברה, ובפרט פירעון התחייבויותיה הקיימות והצפויות בשנים הקרובות. לשם כך, חברות ציבוריות מחויבות להציג לדירקטוריון דוח תזרים מזומנים חזוי אשר יניח את דעתם כי "אפשר להסתדר גם בלי כספי הדיבידנד".

הדוח לוקח בחשבון, כמובן, את יתרת המזומנים במועד ההחלטה, ואת כל הסכומים הצפויים להתקבל בעתיד בוודאות גבוהה.


במקרה של פוקס, כבר בדוחות של רבעון 1 לשנת 2020 ידעה החברה לדווח כי סניפיה שבו ונפתחו בהדרגה החל מסוף אפריל. לפי דוח הדירקטוריון הנלווה לדוחות, העלייה שנצפתה במכירות מעידה כי איתנותה הפיננסית של החברה, לרבות יתרות מזומנים בסך מאות מיליוני שקלים, לא נפגעה עקב המשבר.

לכן, לכאורה, אפשר להאמין כי ההחלטה על הדיבידנד לא הושפעה מהטבות הקורונה והחברה לא תכננה לממן אותו באמצעותן.


ובכל זאת, קשה להתעלם מתרומתן של הטבות הקורונה לתזרים החזוי של החברה בעת הקרובה, גם ללא המענקים, עליהם כאמור ויתרה "פוקס": התזרים החיובי של 60.6 מיליון ש"ח מהלוואה בתנאים משופרים, וכן ירידה של 25% בהוצאות הארנונה השנתיות. כל אלה ודאי עושים את ההחלטה להיפרד מ-49 מיליון ש"ח נוחה בהרבה עבור קבוצת "פוקס" כעסק.


החדשות הטובות? ההלוואה שקיבלה "פוקס" זמינה בתנאים דומים גם לעסקים קטנים ובינוניים.

קראו כאן על תנאי ההלוואה והזכאות.


95 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page