top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

#מפה_לשם: עדכון תעריף דמי הנסיעות לעובדים החל ממשכורת אוגוסט


חובת המעסיק להשתתף בהוצאות הנסיעה של עובדיו למקום העבודה מעוגנת בצו ההרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה - 2016. חובה זו חלה לגבי כל עובד אשר גר במרחק 2 תחנות אוטובוס או יותר ממקום עבודתו.


עד היום, גובה ההחזר לעובד חושב כנמוך מבין:

 • עלות כרטיסיית אוטובוס ציבורי לכל הנסיעות הנדרשות

 • עלות כרטיס אוטובוס "חופשי חודשי" (לרוב 213 ש"ח)

 • 22.6 ₪ ליום עבודה

השינוי הצפוי החל מה-1.8.2022


ביום 1 באוגוסט 2022, צפויה השקת כרטיס "חופשי ארצי" של משרד התחבורה. כרטיס זה יאפשר נסיעות באוטובוסים ורכבות עירוניות (כגון רכבת קלה) בכל רחבי הארץ, ללא הגבלה, למשך 30 יום. עלות כרטיס "חופשי ארצי" תהיה 225 ש"ח. ניתן יהיה לכלול בו גם נסיעות ברכבת ישראל, וזאת בתוספת תשלום.


במקביל, יושק כרטיס "חופשי אזור 1" שיאפשר נסיעות ללא הגבלה באזורי פריפריה (עד 40 ק"מ מנקודת המוצא) במחיר 99 ש"ח ל-30 יום. זוהי בשורה משמעותית לעסקים באזורי פריפריה, שעד היום שילמו לעובדיהם דמי נסיעה גבוהים בהרבה, כעלות כרטיסיית אוטובוס בינעירונית או חופשי-חודשי מטרופוליני.


האם "חופשי ארצי" מפחית למעשה את תקרת דמי הנסיעה ליום?


צו ההרחבה מ-2016 התקף כיום מורה לשלם לעובד את הסכום הנמוך ביותר מבין האפשרויות המנויות בו, עד לתקרה של 22.6 ש"ח לכל יום עבודה. עד עתה, מקום בו העובד ומקום עבודתו שכנו בשני מטרופולינים שונים, אופציית מנוי אוטובוס "חופשי חודשי" לא תמיד הייתה קיימת. לכן, במצבים אלה המעסיק נאלץ לשלם דמי נסיעה גבוהים יותר, שחושבו לפי עלות יומית או כרטיסיות בינעירוניות.


"חופשי ארצי" החדש צפוי לשנות את התמונה. היות ו"חופשי ארצי" יאפשר נסיעות בכל רחבי הארץ, הוא צפוי להחליף הן כרטיסי אוטובוס חד-פעמיים או יומיים והן כרטיסיות בינעירוניות. לכן, המעסיק לא יהא חייב לפי חוק לשלם לעובד סכום העולה על 225 ש"ח לחודש, לרבות במקרים הבאים:

 • העובד מסתמך על שירותי "רכבת ישראל" שעלותם החודשית גבוהה יותר

 • העובד נזקק לנסיעה במוניות כאשר העבודה הנה בלילות או בסופי שבוע


על כן, לקראת חישוב משכורות אוגוסט 2022, חשוב לבחון ולעדכן במידת הצורך את החזרי הנסיעות לעובדים.


באילו מקרים יש לעדכן את דמי הנסיעה ל-225 ש"ח?


להלן מספר כללי אצבע, אשר כל אחד מהם עשוי להצדיק תשלום דמי נסיעה בגובה עלות "חופשי ארצי":

 • בית העובד ומקום העבודה שוכנים שניהם במטרופולין ירושלים, ת"א או חיפה

 • עד עתה שולמו לעובד דמי הנסיעה לפי עלות "חופשי חודשי" בסך 213 ש"ח

 • ההגעה מבית העובד למקום העבודה בזמן סביר אינה מחייבת נסיעה ב"רכבת ישראל"


מתי ניתן להסתפק בדמי נסיעה בסך 99 ש"ח בלבד?


אם עד היום התבססו דמי הנסיעות ששולמו לעובד על מחיריהן של כרטיסיות אוטובוס בינעירוניות, ייתכן שניתן להפחית את דמי הנסיעה ל-99 ש"ח בחודש.


בנוסף, יש לוודא כי מתקיימים התנאים המצטברים שלהלן:

 • בית העובד ומקום העבודה שוכנים שניהם מחוץ למטרופולינים של ירושלים, חיפה ות"א

 • המרחק בין בית העובד ומקום העבודה לא עולה על 40 ק"מ


באילו מקרים העובד זכאי להחזר הגבוה מעלות "חופשי ארצי"?


לכאורה, בשום מקרה. אלא אם קיים במקום העבודה נוהג היוצר ציפייה והסתמכות אצל העובדים.


במקומות עבודה רבים נהוגים כיום הסדרים מיטיבים, שמטרתם למשוך עובדים מוכשרים מאזורים מרוחקים. במסגרת הסדרים אלה משלמים לעובד את עלויות הנסיעה בפועל, גם אם הנן גבוהות מהתקרה של 22.6 ש"ח ליום.


למשל: חברה שמושבה בלב תל-אביב עשויה לשלם לעובד המתגורר בחיפה את עלותו של כרטיס חופשי-חודשי ברכבת ישראל, ולהוסיף לכך החזר הוצאות עבור מוניות מתחנת הרכבת ועד למשרד. הדבר עשוי להסתכם בקלות ליותר מ-1,000 ש"ח בחודש. מעבר מהסדר כזה להחזר אחיד בסך 225 ש"ח, ללא קשר ליישוב המוצא של העובד, עשוי להיחשב כהרעה בתנאים לעובדים המתגוררים במרחק ניכר ממקום העבודה, ואשר הסתמכות על אוטובוסים במקום רכבות ומוניות תאריך מהותית את משך נסיעתם.


על כן, מעסיקים שנהגו הסדרים מיטיבים, ומעוניינים להיטיב עם עובדיהם באופן כללי, צריכים לשקול מדיניות דיפרנציאלית המתחשבת במרחק העובד ממקום העבודה. אם נחזור לדוגמה של החברה התל-אביבית, ניתן לברר עם עובדים הגרים מחוץ למטרופולין תל-אביב, כיצד הם נוהגים להגיע למקום העבודה. עבור אלה הנוהגים להגיע באוטובוס, ניתן יהיה לעדכן את דמי הנסיעה בהתאם לעלות "חופשי ארצי". עבור אלה הנוהגים להגיע ברכבת, יש היגיון בבחינה פרטנית של משמעות המעבר לאוטובוסים.


האם כבר עדכנתם לעובדיכם את נקודות הזיכוי בגין ילדים? קראו כאן על הוראת השעה לשנת 2022.

90 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page