top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

עסקים קטנים בישראל - דוח מצב 2020

עודכן: 10 ביולי 2021

העסקים הקטנים בישראל רווחיים יותר, אבל עדיין סובלים ממחסור באשראי, קשיים ביורוקרטיים, וקשיים בהשגת עובדים ולקוחות - אלה עיקרי ממצאיו של סקר העסקים הבינוניים של משרד הכלכלה לשנת 2019.


בשנת 2019 גדל שיעור העסקים שדיווחו על עלייה ברווחיות ל-32%, ועבר לראשונה את שיעור המדווחים על ירידה. שיעור העסקים השוקלים סגירה ירד אף הוא ל-27%.

המגמות החיוביות הללו נובעות, לפחות בחלקן, מגידול בהכנסה הפנויה של משקי הבית. לכך אחראים בין היתר עדכון שכר המינימום, תכנית "נטו משפחה", והגידול המתמיד במספר המועסקים במגזר ההיי-טק ובשכרם הממוצע, שעמד על 28 אלף ש"ח בשנת 2019.

עוד גורם מיטיב הוא התפשטות הסחר המקוון: 64% מהעסקים הנסקרים מכרו באינטרנט השנה החולפת, וכמחצית מהם דיווחו שהמכירות המקוונות מהוות 25-50% מהכנסת העסק.


אילו קשיים מטרידים את בעלי העסקים?

36% ציינו את הקושי להשיג לקוחות חדשים; 20% ציינו את המחסור בעובדים מיומנים, ועוד 20% הזכירו את הקשיים הביורוקרטיים - רישוי, מיסוי ועוד. 13% ציינו את הקושי להשיג מימון להוצאות והשקעות, ואחוז דומה - את עלויות הייצור.


האם רק 13% מהעסקים מתקשים במימון?

ספוילר: לא. העסקים צומחים, ואתם הצורך באשראי בנקאי. לפי סקר האשראי של הסוכנות לעסקים קטנים, שיעור העסקים שנזקקו להלוואה ב-2019 היה 49% מהעסקים בני 1-20 עובדים, ו-69% מהעסקים בני 20 עובדים ומעלה. כמעט בשליש מהמקרים, ההלוואה נדרשה עקב גירעון בהון החוזר - מצב בו יתרות המזומן אינן מספיקות לתשלום החובות השוטפים לספקים ומוסדות המדינה. מוסר תשלומים ירוד של לקוחות, למרות החוק החדש, אחראי לחלק ניכר מהגירעונות הללו.


גם היקף האשראי הנדרש עלה, ולא במפתיע - גם הריביות. 51% מהעסקים דיווחו על עלייה בעלויות האשראי - זינוק לעומת השנים הקודמות. בהתאם, שיעור הכנסות הבנקים מריבית על האשראי שניתן לעסקים קטנים ובינוניים בשנת 2019 גבוה כמעט פי 4 מהכנסותיהם על אשראי לעסקים גדולים. חשבו מה זה אומר על פערי הריבית.


אם לא די בכך, הבנקים דורשים מעסקים קטנים ובינוניים בטחונות מפליגים. 35% מהעסקים שלקחו הלוואה סיפקו כנגדה ערבויות אישיות, ו-25% העידו ששעבדו את כל נכסי העסק. הסוקרים מעריכים כי רוב ה-40% שלא נדרשו לספק בטחונות עבור ההלוואות שלקחו בשנה החולפת, מספקים אותם כנגד הלוואות קודמות.


על כן, אין פלא שכאשר עסק זקוק לכסף, הוא פונה לבנק רק ב-53% מהמקרים.

16% פונים למשפחה וחברים, 9% נוגסים בחסכונותיהם הפרטיים, ו-11% פונים למקורות מימון חוץ בנקאיים (הלוואות של חברות האשראי, P2P ועוד). אנו צופים כי ככל שתנאי האשראי החוץ בנקאי יהפכו תחרותיים יותר, אפיק מימון זה יהפוך נפוץ יותר.

343 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page