• Li-Or Amir, C.P.A

שעות נוספות בתקופת הסגר

אתמול (4.10.2020) נחתמה הוראת שעה, המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות.


ההיתר מאפשר עלייה במספר השעות הנוספות ביום ובשבוע. זאת על מנת לאפשר לעסקים לתפקד נוכח הגידול במספר העובדים הנדרשים לבידוד, ונוכח היעדרות עובדים בשל מגבלות ההתקהלות בעסקים וסגירת מערכת החינוך.


הוראת השעה בתוקף מיום 4.10.2020 עד 31.10.2020.

ההוראה אינה חלה על הענפים הבאים:

  • ענף התחבורה הציבורית

  • מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההובלה וההיסעים

  • מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.


תנאי ההיתר:

  1. ניתן יהיה להעסיק עובד עד 25 שעות נוספות בשבוע. אורך שבוע העבודה כולל שעות נוספות לא יעלה על 67 שעות.

  2. תתאפשר העסקת עובדים עד 14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות.

  3. מספר ימי העבודה בהם יועסק עובד שעות נוספות לא יעלה על 8 ימים בחודש.

  4. סך השעות הנוספות החודשיות לעובד לא יעלה על 90 שעות.

  5. מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים נדרש לעמוד באחד מהתנאים הבאים, בנוסף לאמור לעיל, כדי שיהא רשאי לעשות שימוש בהיתר: א. ביום שבו החל לעשות שימוש בהיתר, לפחות 20% מעובדיו הפעילים נעדרו ממקום העבודה. החוסר ייבחן ביחס למצבת כוח האדם הממוצעת בעסק, כפי שדווחה לביטוח לאומי בין החודשים מאי -אוג' 2020. ב. מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות או בקפסולות ונעדרו ממקום העבודה 20% לפחות מעובדיו באותה משמרת או קפסולה ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה. תנאי זה ייבחן בכל משמרת / יום עבודה.


שמעון אמיר- רואי חשבון- חיפה

התכנים המקצועיים באתר וברשימת הדיוור מוגשים על-ידי משרד רואי החשבון שמעון אמיר כשירות לגולשי האתר בכדי לספק מידע כללי בתחומי העיסוק והמומחיות של המשרד. 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים. 

משרדנו לא יהא אחראי לתוצאות של החלטות ו\או פעולות שננקטו בהסתמך על התוכן באתר.

משרדנו מספק ייעוץ ללקוחות בלבד. הייעוץ כרוך בתשלום.