• Li-Or Amir, C.P.A

החזרי מס בשוק ההון- עוד לא מאוחר

עודכן ב: 10 יול 2021


לרבים מאיתנו יש תיק ניירות ערך המתנהל בבנק או בבית השקעות.

בהתאם למכשירים הקיימים בתיק (מניות, אג"ח, אופציות, תעודות סל וכו') עשויה ההשקעה להניב רווחי הון, ריביות ודיבידנדים- כמעט כולם חייבים במס. המס, לרוב, ינוכה במקור על-ידי הבנק ויועבר ישירות לרשות המסים, בלי כל צורך בפעולה מצדכם.

ומה עם ההפסדים?

קיזוז ההפסדים שנוצרו לכם ממכירת ניירות ערך מאפשר קבלת החזר של המס שנוכה מכם עבור ההכנסות.

סעיף 92 לפקודת מס הכנסה מתיר לקזז הפסדי הון מניירות ערך סחירים כנגד הכנסות מניירות ערך, לפי הכללים הפשוטים הבאים:

הפסד הון שוטף (שנוצר בשנת המס עליה מדווחים)- ניתן לקזז מול רווחי הון, ריבית או דיבידנד שהתקבלו בשנה המדווחת, גם אם שיעור המס עליהם שונה משיעור מס רווחי הון. התנאי לקיזוז מול ריבית ודיבידנד הם, ששיעור המס עליהם יהיה עד שיעור מס רווחי הון- 25% נכון לשנת 2017.

שימו לב- הריבית מולה ניתן לקזז היא ריבית מניירות ערך בלבד, ולא מפיקדונות.

אם לא ניתן לקזז את מלוא ההפסד השוטף, הוא יהפוך ל"הפסד מועבר" וניתן יהיה להשתמש בו בשנים הבאות.

הפסד הון מועבר ניתן לקזז מול רווחי הון ושבח מקרקעין בלבד. אין לקזז הפסד מועבר כנגד ריבית או דיבידנד.

כאשר ההפסדים והרווחים נוצרים באותה שנה ובאותו חשבון, הבנק מבצע לרוב את הקיזוז באופן אוטומטי, ומקזז תחילה מול ההכנסות החייבות בשיעורי המס הגבוהים- פעולה המיטיבה עם המשקיע.

עם זאת, הפסדים מועברים והפסדים בין חשבונות שונים (אפילו באותו בנק) אינם מקוזזים אוטומטית.

לשם ניצול הקיזוז יש להגיש דוח שנתי למס הכנסה. קיימים שני סוגים של דוחות:

  1. טופס 1301- מיועד ליחידים החייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. ככלל, כל תושב ישראל וכל תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת במס בישראל, חייב בהגשת דוח שנתי. תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), תשמ"ח-1988, פוטרות מחובה זו אוכלוסיות מסוימות, למשל שכירים שאינם בעלי שליטה.

  2. טופס 135- מיועד ליחידים שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי, אך זכאים להחזר מס או מעוניינים לבצע קיזוז והעברה של הפסדים מניירות ערך.

הדוח שתגישו חייב לכלול את כל הכנסותיכם והכנסות בן\בת זוגכם באותה שנה, ולא רק את אלו הנובעות מתיק ניירות הערך. על כן עליכם לצרף אליו אישורים גם על הכנסות ממשכורת, משכר דירה, מקצבאות וכו'- למרות שהכנסות אלו אינן מחייבות אדם להגיש דוח שנתי. במידה והנכם מעוניינים להגיש דוחות בגין מספר שנים, מומלץ להיעזר ברואה חשבון מוסמך לצורך מיפוי של כל המסמכים הדרושים לכם להגשת הדוח.

ומה אם לא הגשתי דוחות עד עכשיו?

עדיין לא מאוחר. לפי סעיף 160(א) לפקודת מס הכנסה, ניתן להגיש דוח להחזר מס (טופס 135) עבור שנת מס מסוימת עד 6 שנים לאחר תומה.

למשל: את הדוח לשנת 2011 ניתן יהיה להגיש עד ליום 31.12.2017.

ומה אם הגשתי דוחות, אך לא כללתי בהם את ההכנסות וההפסדים מניירות ערך?

גם כאן, עדיין לא מאוחר. ניתן לבקש תיקון של דוחות שנקלטו ברשות המסים וטרם התיישנו- כלומר, טרם חלפו 4 שנים מתום השנה בה הוגש הדוח. למשל: דוח שהוגש ביום 1.5.2016 ניתן לתיקון עד ליום 31.12.2020- בלי קשר לשנה בגינה הוגש הדוח. לאחר מועד זה לא יתאפשרו שינויים בדוח או בשומה שהופקה בעקבותיו- לא על ידי הנישום ולא על ידי רשות המסים עצמה.

שימו לב- תקופת ההתיישנות קבועה בסעיף 145(א)(2) לפקודת מס הכנסה, ועשויה להשתנות מעת לעת.

מומלץ להיעזר ברואה חשבון מוסמך לצורך החישובים והפנייה לרשות המסים, בעיקר אם הנכם מבקשים לתקן מספר דוחות.

דוחות ומחקרים מראים כי רבים מאזרחי ישראל חוששים לפנות למס הכנסה, גם כאשר הם זכאים להחזר מס, או ל"מס הכנסה שלילי". בין היתר חוששים אזרחים שמס הכנסה עלול "להתלבש" עליהם ו"להחליט שהם חייבים כסף". כתוצאה מחשש זה, מיליוני שקלים שנגבו ביתר אינם נדרשים, ובמקרה הטוב "שוכבים" בקופת המדינה בחוסר מעש.

כפי שהסברנו במאמר אודות גילוי מרצון, אזרח שומר חוק אינו צריך לחשוש מרשויות המס.

מערכת המסים בישראל, כבכל מדינה, מסתמכת רבות על האמון בינה לבין האזרחים, ועל כן לא נוהגת לעשות שימוש נגד הנישום במידע שנמסר לה במסגרת בקשות והליכים כגון החזרי מס, מס הכנסה שלילי וגילוי מרצון.

על כן, אם הנכם סבורים שמגיע לכם החזר מס, אל תהססו לפנות אלינו להסדרת הדיווחים במקצועיות ובסודיות.

#החזרימס #החזרמסשכיר #החזרמסשוקההון #החזרמסבורסה #החזרמסניירותערך #קיזוזהפסדיםניירותערך #קיזוזהפסדיםמכירתמניות #קיזוזהפסדהון #קיזוזהפסדהוןמריביתדיבידנד #מסניירותערך #טופס867 #טופס135 #טופס1301 #התיישנותדוחותמס #תיקוןדוחמס

142 צפיות0 תגובות