שינויים בחוק פיצויי פיטורים

עודכן 21.1.2020

שינויים בחוק פיצויי הפיטורים מבטיחים לעובד בעלות בלתי-מותנית על ההפרשות לפיצויי פיטורין שנעשו במהלך העסקתו. 

1. הפיצויים שייכים לעובד, גם אם התפטר- סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין הנו כעת סעיף חובה. הסעיף קובע כי:

"תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר."

כאשר נחתם חוזה העסקה הכולל סעיף זה, המעסיק מסכים מראש כי הפיצויים שהוא מפקיד לעובד מדי חודש בקופת גמל לפיצויים, בשיעור קבוע מהשכר החודשי בפועל (6%-8.33%), ישולמו לעובד בסוף יחסי העבודה, בין אם פוטר או התפטר.

היתרון למעסיק הוא שבמקרה כזה, אינו חייב לבצע השלמה של הסכום שנצבר לסכום הפיצויים הקבוע בסעיף 12(א) לחוק, שהוא המשכורת האחרונה X מס' שנות העבודה.

הסדר זה מיטיב עם שני הצדדים בעיקר עקב הוודאות שהוא מעניק להם בנוגע לעצם התשלום והסכום שישולם- המעסיק לא ייאלץ להוציא כספים נוספים מקופת העסק בעת סיום יחסי העבודה; העובד, מצדו, יקבל ברוב המקרים פחות פיצויים, אבל יזכה להם גם אם יתפטר. 

2. מיסוי הפיצויים כבר בעת ההפקדה- כפועל יוצא מההחלטה הגורפת כי הפיצויים המופקדים שייכים לעובד, וישולמו לו בוודאות של 100%, הוחלט כי ניתן למסות את חלקם החייב במס עוד בתקופת ההעסקה. 

על כן, כאשר סכום הפיצויים המופרש בשנה גבוה ממשכורתו החודשית של העובד או מסך 34,900 ש"ח (נכון לשנת 2020), המס בגין הסכום העודף ינוכה בתלוש השכר של העובד בחודש בו הופקד לקרן הפנסיה, ובהתאם לשיעור המס השולי של העובד.