פדיון חופשה - החוק והפסיקה

פדיון ימי חופשה הנו זכות חקוקה של העובד בעת סיום יחסי עבודה- בין אם פוטר או התפטר.

סעיף 13 לחוק חופשה שנתית קובע כי בעת סיום יחסי העבודה, זכאי עובד לקבל תשלום עבור ימי החופשה שנצברו לזכותו וטרם התיישנו או נוצלו על ידו בפועל. גובה התשלום- כגובה התשלום בגין יום עבודה. 

לפי סעיף 7 לחוק, צבירת ימי חופשה מתאפשרת על פני שלוש שנים: חופשה שלא נוצלה בשנה בה נצברה, תוכל להיות מנוצלת בשנתיים שלאחריה.

כמו כן, סעיף 31 קובע כי התיישנות תביעה למימוש זכויות בהתאם לחוק הנה תוך שלוש שנים מהיווצרות הזכאות לימי חופשה.

פסיקה חדשה של בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 42510-06-15 ו-ע"ע 53292-06-15 פיודרין נ' זיסמן, קבעה מנגנון חדש ופשוט לחישוב דמי פדיון החופשה המגיעים לעובד. 

לפי פסק הדין, מס' ימי החופשה שהעובד זכאי לפדיונם הנם הימים שנצברו לזכותו ב-3 השנים הקלנדריות טרם הפסקת עבודתו, בתוספת מה שנצבר לזכותו בשנת העזיבה (להלן: תקופת הצבירה), ובניכוי הימים שנוצלו על ידו בפועל בשנים אלו. חובת ההוכחה לגבי צבירה וניצול של ימי החופשה מוטלת על המעסיק.

במקרה פיודרין, נצברו לזכות העובד 67 ימים ונוצלו 37 ימים. על כן קבע בית הדין הארצי כי הוא זכאי לדמי פדיון חופשה בגין 30 ימים. 


פסיקה זו נסמכת על הוראות חוק חופשה שנתית ועל שתי הלכות שנוצרו בפסיקות קודמות:

 

ע"ע 324/05 אצ'ילדייב נ' עמישב- יצר הלכה לפיה העילה לתביעה נוצרת עם סיום יחסי העבודה, ולא עם צבירת ימי החופשה במהלך תקופת העבודה. על כן, עובד רשאי לתבוע פדיון ימי חופשה עד 3 שנים ממועד סיום עבודתו, עבור הימים שנכון למועד סיום עבודתו טרם מומשו- גם אם נצברו לפני יותר מ-3 שנים. 

 

ע"ע 547/06 כהן נ' אנויה- הוסיף כי עובד רשאי לתבוע פדיון חופשה גם בגין השנה השוטפת, בה סיים עבודתו, בנוסף ל-3 השנים הקלנדריות שקדמו לה.   

החידוש בפסיקה בעניין פיודרין הנו ההתייחסות לתקופת הצבירה כ"קופסה סגורה": לא ניתן יהיה לטעון שהימים שלא נוצלו בתקופת הצבירה הנם ימים "ישנים" שמקורם בשנים קודמות, וההיפך- לא ניתן יהיה לתבוע פדיון חופשה בגין ימים שנצברו טרם תקופת הצבירה והועברו אליה כיוון שלא נוצלו. 

נזכיר כי מספר ימי החופשה שעובד יכול לצבור בכל שנה משתנה בהתאם לוותק במקום העבודה.