שלח לי מלאך - הקלות מס לאנג'לים

אנג'ל (משקיע פרטי) הנו אדם יחיד אשר משקיע במיזם (start-up) מהונו העצמי. 

האנג'לים משקיעים בשלבים מוקדמים מאוד של המיזם (seed, pre-seed) המאופיינים בריבוי הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) ובהיעדר הכנסות. כספי האנג'לים מסייעים למיזם להשלים את פיתוח המוצר ולהגיע לשלב בו גם קרנות ההון סיכון מוכנות "להמר" עליו ולהשקיע בו כספים של לקוחותיהן. על כן, רוב המיזמים אינם מצליחים להגיע לשלב ייצור המוצר (וההכנסות) ללא השקעה של אנג'ל בתחילת חייהם.

היות ומדובר בהשקעה בסיכון גבוה, שרוב הסיכויים שלא תוחזר, האנג'ל מקבל תמורתה אחוזים ניכרים מהזכויות בחברה בצורת מניות. 

בישראל קיימות גם קבוצות מאורגנות של אנג'לים, אשר עוסקים באיתור מיזמים מבטיחים בשלבים מוקדמים ובהשקעה בהם. 

 

"חוק האנג'לים" הנו כינוי לסעיף 20 בחוק ההסדרים לשנת 2011, אשר הוארך כהוראת שעה עד סוף 2019.

על כן, נכון לתחילת 2020, החוק חל על השקעות שבוצעו עד ליום 31.12.2019 בלבד.

הסעיף מאפשר לאנג'ל לקבל הטבות מס בגין השקעתו במיזם. מטרת הסעיף הנה עידוד התעשייה עתירת הידע, על ידי מתן תמריצים לבעלי הון להשקיע במיזמים בתחום זה בשלב בו הם זקוקים לכסף יותר מכל.

 

החוק מתיר בניכוי מהכנסת היחיד עד 5 מיליון ש"ח מהשקעה מזכה בחברת מטרה או חברה מתחילה בתקופת ההטבה.

מי זכאי ליהנות מהטבות המס?

משקיע שהינו יחיד, או שותפות של יחידים מסוג "הסדר שיתוף בנכסים"- כלומר, שותפות שמבצעת רק פעילות השקעה.

שותפות של יחידים שהוקמה לשם ניהול עסק והפקת רווחים (למשל- משרד עורכי דין) אינה זכאית ליהנות מהטבות החוק.  

מהי תקופת ההטבה?

שנת ההשקעה והשנתיים הקלנדריות שלאחריה.

המשמעות: ניתן לפרוס את סכום ההשקעה לשלוש שנים, ובכך לאפשר הקטנת חבות המס לא רק בשנה בה בוצעה ההשקעה בפועל. 

מהי השקעה מזכה?

השקעה אשר בתמורה לה קיבל המשקיע מניות בחברה בשנה בה בוצעה.

מכל חברה בה השקיע, יותר למשקיע בניכוי סך מצטבר (לאורך כל חיי החברה) של עד 5 מיליון ש"ח. כלומר- אין גבול לסכום שרשאי המשקיע לנכות בגין כלל השקעותיו, אלא רק לסכום ההשקעה בכל חברה בנפרד.  

מהי חברת מטרה?

חברה המקיימת את כל התנאים הבאים בשנת ההשקעה:

1. מאוגדת, נשלטת ומנוהלת בישראל.

2. הוצאותיה על מו"פ (מחקר ופיתוח) הוכרו ע"י המדען הראשי בהתאם לחוק לעידוד ומחקר בתעשיה- התשמ"ד (1984). 

כלומר- כדי ליהפך לחברת מטרה יש לבצע הליך ביורוקרטי מול המדען הראשי, הבוחן ספציפית את הוצאות החברה המבקשת. 

3. ניירות ערך שלה אינם נסחרים בבורסה כלשהי, בישראל או בחו"ל.

4. לפחות 75% מהשקעת האנג'ל בה משמשים להוצאות מו"פ, בתקופת ההטבה. 

5. לפחות 75% מהוצאות המו"פ של החברה כולה בתקופת ההטבה מוצאות בישראל. 

6. לפחות 75% מהוצאות החברה בתקופת ההטבה הן הוצאות מו"פ, וכל הוצאות המו"פ הינן לקידום מפעל בבעלות החברה. 

7. הכנסות החברה הן עד 50% מסך הוצאות המו"פ שלה. 

מהי חברה מתחילה?

זוהי הגדרה חדשה, שקיימת רק משנת 2016, ויוצרת מסלול חדש להשקעה, שאינו דורש תהליך בירוקרטי מול המדען הראשי.

חברה מתחילה הנה חברה אשר מתקיימים בה כל אלה:

1. מאוגדת, נשלטת ומנוהלת בישראל.

2. הוקמה עד 48 חודשים טרם השקעת האנג'ל (או עד 60 חודשים אם הנה באזור פיתוח). 

3. היקף מכירותיה מיום התאגדותה הוא עד 4.5 מיליון ש"ח, ועד 2 מיליון לכל שנת מס או חלקה. 

4. היקף הוצאות החברה מיום התאגדותה הוא עד 12 מיליון ש"ח, ועד 3 מיליון לכל שנת מס או חלקה.

5. היקף ההשקעות וההלוואות שהוזרמו לחברה מיום התאגדותה- עד 12 מיליון ש"ח. 

6. 70% ומעלה מהוצאות החברה מהתאגדותה ועד מועד ההשקעה, הן לטובת מוצר שהמו"פ בגינו בוצע בחברה (גם אם ההוצאות עצמן אינן הוצאות מו"פ בלבד).

7. המוצר שבפיתוח הוא בבעלות מלאה של החברה מיום התאגדותה. 

המדען הראשי רשאי לבחון את הקריטריונים הנ"ל ולהמליץ לשנותם, או לבקש מחברה ספציפית אישורים על עמידתה בקריטריונים, אולם בניגוד למסלול חברות המטרה, לא כל חברה מתחילה זקוקה לאישור המדען טרם קבלת ההשקעה מהאנג'ל.

הקלה זו מאפשרת לחברות חדשות וצעירות למשוך השקעות פרטיות בקלות רבה יותר ביחס לשנים עברו.  

 

שימו לב! הטבות המס ניתנות רק כאשר ההשקעה היא בחברה. סטרט-אפ המאוגד כיחיד או שותפות לא יזכה את האנג'ל בהטבות. 

על כן, לסטרט-אפ הזקוק להשקעות חיצוניות כדאי יותר להיות חברה החל מיומו הראשון. 

 

בכדי לקבל את ההטבה, האנג'ל יצטרך לכלול בדוח השנתי למס הכנסה את סכום ההשקעה שביצע (או, אתה החלק ממנה אותו הוא מבקש לנכות מהכנסתו באותה שנה). לשם קביעת הסכום אותו ניתן לדרוש, מומלץ להיוועץ ברואה חשבון מוסמך