top of page

מיזוג או רכישה? היבטי מיסוי ושיקולים מעשיים

שינויי מבנה באמצעות מיזוגים ורכישות מעסיקים את אומת הסטרט-אפ ומציתים את דמיונה, אולם הם אינם נחלת ההיי-טק בלבד.

במאמר "מיזוג חברות - מורה נבוכים" ראינו כי חלק מהמניעים למיזוג מייצגים שאיפות המשותפות לכל החברות במשק- רצון להגדיל נתח שוק ולהתייעל מבחינה כספית. המטרה הנכספת לכל מיזוג הינה יצירת "סינרגיה"- פעילות משותפת תקינה ויעילה, בה הרווח המשותף גדול מזה שהיה לשתי החברות יחד טרם המיזוג. 

מה ההבדל בין מיזוג חברות לרכישת חברה?

מיזוג הוא למעשה העברת נכסים מחברה אחת לאחרת ללא חיוב מס, תוך המשך קיום הפעילות העסקית של החברה המעבירה. 

רכישה, לעומת זאת, היא בהכרח אירוע מס הוני. רכישה היא פעולה של העברת השליטה בחברה או בפעילותה תמורת כסף. ברכישה, בניגוד למיזוג, אין חובה להמשיך ולקיים את פעילות החברה הנרכשת, או לשמור על נכסיה לפרק זמן מוגדר.

המכנה המשותף: Due Diligence

לכל מיזוג או רכישה קודם תהליך "שקידה נאותה" (Due Diligence), אשר מבוצע על-ידי רואי חשבון חיצוניים. מטרתו להעריך את מצבה הפיננסי של החברה, את רווחיותה בעתיד, ולמפות את מגוון הסוגיות אשר עשויות להשפיע על מחיר העסקה, על כדאיותה ועל אופן הביצוע שלה. 

מאמר זה יסקור סוגיות אשר חייבות לעלות בתהליך השקידה, השלכות מס, תכנוני מס, וכן מספר "טיפים" להצלחת המיזוג - כפי שעלו בוועידה השנתית ה-9 למיזוגים ורכישות. 

4 שיקולים לאופן הרכישה: פעילות או מניות?​

 1. מיסוי - רכישת פעילות בלבד אינה מאפשרת קיזוז הפסדים אשר נצברו לחברה אגב פעילותה העסקית. 

 2. רגולציה - רכישת פעילות בלבד תדרוש לרוב קבלת רישיונות והיתרים מחדש.

 3. מוניטין - כאשר נרכשת החברה כולה, על נכסיה והתחייבויותיה, יושפע מכך גובה המוניטין, אשר ערכו תמיד שיורי. 

 4. זכויות מיעוט - במידה ורוכשים את החברה, יש לעמוד בהתחייבויות כלפי המיעוט שנקבעו בהסכמי האופציות, בתקנון החברה ובחוק החברות.

 

4 שיקולים בקביעת אופן רישום הזרמת הכספים: הלוואת בעלים או השקעה?

 1. הלוואת בעלים מקצרת את זמן ההחזר הצפוי כיוון שהיא מחייבת הסכם הלוואה.

 2. נותן הלוואת בעלים הינו נושה, ועל כן בפירוק החברה יש לו קדימות על פני בעל מניות אשר ביצע השקעה הונית, בהון המניות. 

 3. שיקולי מס - ריבית: בהלוואת בעלים, אשר לרוב ניתנת ללא ריבית, נוצרת לחברה הכנסת מימון בגובה הריבית הרעיונית אשר נחסכה לה. 

 4. שיקולי מס - הצמדה: מנגד נדרשת החברה להכיר בהוצאה של הפרשי הצמדה בגין הלוואת בעלים. 

 

4 שיקולים מתחום דיני העבודה

 1. בחברות קטנות, בדגש על סטרט-אפים, יש לבדוק מהו מודל ההעסקה הרווח בחברה (עובדים שכירים או פרילנסרים). חברה רוכשת תעדיף לרוב מצבה של עובדים יציבים אשר קיימת ביניהם ובין החברה מחויבות הדדית- אלה מהווים ערובה להמשך פעילותה התקינה של החברה. 

 2. יש לבדוק התחייבויות הדדיות (החברה מול העובדים) לפי הסכמי העסקה ואופציות. ייתכן שגם העובדים התחייבו לעבוד בחברה מספר שנים גם אם יחול שינוי בבעלות.

 3. יש לשקול התחייבות להמשך העסקה כחלק מתהליך המיזוג- עובדים שהמוכר ו\או הקונה חפצים ביקרם, ואשר בלעדיהם החברה, בפועל, "שווה פחות" מתמורת העיסקה. 

 4. יש לבדוק האם עד כה בוצעו הפרשות לתנאים סוציאליים לפי חוק. מומלץ לעגן בכל הסכם רכישה כי האחריות לנושא זה עד למועד העיסקה הינה של החברה הנרכשת. 

 

9 שיקולי מס הכרחיים במיזוגים ורכישות

 

תהליך שקידה נאותה יסודי חייב להתייחס בהרחבה גם לתחום המיסוי על מנת לצמצם אי ודאות והפתעות.

 

למאפיינים של החברה המשקפים הטבות מס קיימות או עתידיות, או לחילופין סיכוני מס אפשריים, יש חלק בקביעת מחיר העסקה וכדאיותה: 

 

 1. השלכות של הערכה מחדש של המלאי (הפחתת ערך= מגן מס) - האם תומחרו ע"י המוכר?

 2. קניית מתחרה עם הפסדים צבורים - יש לבקש פרה רולינג טרם הרכישה בכדי לוודא כמה מההפסדים באמת ניתנים לניצול, ולבדוק האם תומחרו בהתאם ע"י המוכר.​

 3. הפסדי הון צבורים אשר ניתנים לקיזוז מול רווחי הון בעסק- האם תומחרו ע"י המוכר?

 4. השלכות של מחיקת חובות אבודים, אשר מאפשרת גם החזר מע"מ לפי ס' 24א לחוק מע"מ, ע"י הפקת ח-ן זיכוי. האם תומחרו ע"י המוכר?

 5. בדיקת ביצוע עבירות מס והלבנת הון במהלך העסקים הרגיל- למשל תשלום לספק שגבוה מהחשבונית, על מנת לחסוך עלויות מכס ומע"מ בגין שווי הסחורה האמיתי.

 6. בדיקת עמידת החברה בתנאי חוק עידוד השקעות הון וקבלת שיעורי מס מופחתים - האם תומחרו ע"י המוכר?

 7. בדיקת חשיפות בתחום מיסוי מקרקעין - נדל"ן שהינו רכוש קבוע מוצג בדוחות לפי העלות. במידה וקיימות שומות מס רכישה או מס שבח, יש לבצע הערכה מחדש בכדי לשקף השלכות המס, ובמידת הצורך אף לכלול בדוחות הפרשה למס זה.

 8. בדיקת חשיפות במע"מ - במידה והנרכש רשום באיחוד עוסקים, הוא עשוי להיות אחראי לחובות העוסקים האחרים באיחוד ולשלמם, במידה ומע"מ יגלה שמדובר בכיס עמוק.

 9. גילוי מרצון טרם הרכישה לחשבונות ונכסים לא מדווחים, על מנת להימנע מסנקציות פליליות לאחריה - זאת במידה וקיימת הוראת שעה בתוקף המתירה הליך גילוי מרצון. 

6 תכנוני מס מקובלים במיזוגים ורכישות

 

 1. העברת מניות או נכסים חיוניים לחברה בחו"ל (רכישת שלד, חברת מדף או הקמת חברה בת או LLC) על מנת לאפשר פעילות עסקית מול מדינות להן אין קשרים דיפלומטיים עם ישראל.

 2. LLC בארה"ב - כאשר בעלי מניותיה אינם תושבי ארה"ב, לא תשלם מס בארה"ב.

 3. חברת מדף - חברה עם קופת מזומנים וללא פעילות עסקית. ניתנת למיזוג עם חברה פעילה כך שניתן לנצל את קופת המזומנים (וגם את האזרחות הזרה במידה ויש).

 4. מתן אופציית רכישה לקונה על מניות החברה - בעת מימושה ימוסה בעל המניות המוכר בעד 30%, כיוון שמדובר בעסקה הונית מובהקת. 

 5. דילול זמני ע"י הנפקת מניות הניתנות לפדיון.

 6. דרישת הוצאות מימון במכירת נייר הערך - כעיקרון, מותר לדרוש הוצאות אלו גם כשנייר הערך המדובר הינו מניות החברה עצמה, ולא רק נכסים פיננסיים המוחזקים על ידה למסחר. 

 

 

2 תכנוני מס אסורים במיזוגים ורכישות

 1. מכירת חברות עם סעיף אי תחרות דרקוני כדי לשלם מס רווח הון על כל העסקה - מס הכנסה רואה בכך עסקה מלאכותית, ואף הפסיקה בישראל קבעה לא פעם כי הכנסות אי-תחרות תיחשבנה פירותיות מקום בו לא הייתה אפשרות אמיתית להתחרות. 

 2. קבלת תמורה על מכירת מניות בתור דמי ניהול לאורך זמן, על מנת להימנע מתשלום מס על כל הסכום בבת אחת - כאשר המוכרים אינם נשארים לנהל בפועל, מדובר בעבירה פלילית. 

3 עקרונות של רשות המסים באישור שינויי מבנה והעברות נכסים

 1. למנוע יציאת קניין רוחני מישראל - רשות המסים מספקת הקלות מס להגשמת עקרון זה, למשל: מיסוי מכירת פטנטים בשיעור מס חברות הנמוך שמעניק חוק עידוד השקעות הון, מס נמוך במיוחד על דיבידנדים לחברות שהקניין הרוחני שלהן רשום בישראל וכו'. 

 2. להשאיר פעילות עסקית בישראל - ללא קשר לתושבות פורמלית של החברה.

 3. וידוא ההפרדה בין תמורת המכירה, אשר ממוסה בשיעור מס רווח הון, לבין דמי הניהול או שכר העבודה שמקבלים המנהלים ו\או הבעלים הקודמים, הממוסים בשיעורי מדרגות המס ליחיד.

4 חידושים במיסוי מיזוגים

 

 1. החלטת מיסוי חדשה הכירה בתמורה מאוחרת למיזוגים (לאורך אבני דרך) כהונית ולא כשכר עבודה למרות הישארות ההנהלה המקורית, אך בכל מקרה יש לקבל מרשות המסים פרה רולינג בעניין.

 2. פס"ד תדיראן משנת 2015 - בתחילה סווגה תמורה מעסקת מכירה כתקבול עסקי רגיל, אף שכללה מניות, מוניטין ואי תחרות. השניים האחרונים יכולים היו ליהנות מפטור על סכום אינפלציוני עקב היותם רכיבים הוניים מובהקים, וכן להיות מופחתים ע"י הקונה. ביהמ"ש אישר את שינוי סיווג המוניטין בדיעבד כדי לאפשר זאת.

 3. הפסיקה עדיין מכירה בהיותו של מוניטין נכס הוני למרות שמס הכנסה מתנגד לכך. לכן במקרים בהם הסכום שבמחלוקת בין החברה הנמכרת לבין רשות המסים הנו גבוה, יש לשקול בחיוב פניה לערכאות.

 4. החלטת מיסוי חדשה מאפשרת לבצע מיזוג לפי סעיף 104א בדרך של העברת הנכסים החיוניים מכל חברה לחברה בת חדשה, ומיזוג שתי הבנות. זאת כדי לקבל ישות בעלת ערך חיובי, ללא עבר בעייתי והתחייבויות.

 

סינרגיה, הוראות הפעלה: 9 עקרונות להטמעת מיזוגים

 

 1. יש לשמר הנהלה ותיקה אשר מחויבת לחברה (מכוח רגש או הסכמים) וצפויה להישאר בה לשנים הקרובות, ולהיעזר בה לצורך היכרות עם החברה והצגת החזון לעתיד דרכה. 

 2. טיפול בהון אנושי טרם המיזוג - זיהוי ושימור אנשי מפתח, לימוד התרבות הארגונית השונה.

 3. הקצאת כוח אדם ניהולי ברוכשת אשר יהיה ממוקד בהצלחת המיזוג וביצירת סינרגיה, באמצעות נוכחות פיזית ומאמצי גישור. 

 4. PMI - אינטגרציה לאחר המיזוג. זהו תהליך מיזוג הפעילויות בשטח. יש לקבוע לו קצב נכון בכדי להימנע מעימותים מיותרים. ייתכן שבתחומים מסוימים אינטגרציה אף עשויה להזיק- למשל סטרט-אפ שנרכש יקבל בברכה אינטגרציה פיננסית, אך פגיעה בסביבת העבודה ובתהליכי החשיבה, היצירה וקבלת ההחלטות עשויה להזיק לו.

 5. התווית חזון ותהליך בעל שלבים, יעדים ותאריכים ברורים- נועד למנוע מהעובדים תחושת אי יציבות ואי ודאות שתביא לעזיבה.

 6. הימנעות מביצוע "מהפכות" אלא אם אין ברירה.

 7. התמקדות בהשגת מטרת הרכישה - ראייה ארוכת טווח שלא נעצרת בביצוע טכני של אינטגרציה, אלא מפקחת גם על השגת היעדים של המיזוג, למשל, הוזלת עלויות הייצור.

 8. הפנמת הסיכון המובנה - הבנה כי התחזיות לרוב אינן משקפות את המציאות כפי שתקרה.

 9. הפנמת שותפות הגורל - הבנה כי מוראל ירוד ופגיעה בתהליכים חיוניים בחברה הנרכשת עקב אינטגרציה לא זהירה עשוי לפגוע גם בביצועי החברה הרוכשת.

סיכום

 

מיזוגים ורכישות עשויים להבית תועלות רבות לחברות המתמזגות, הן כלכליות-מיסוייות והן תפעוליות-מנהלתיות. 

בה במידה, מיזוג יכול למוטט את החברות המתמזגות אם לא תוכנן כראוי: הן בהיבט השקידה הנאותה טרם החלטת המיזוג, הן בתכנון הארגוני-אנושי של שילוב הכוחות. 

שוקלים למזג? לקוחותינו זוכים לליווי מקצועי צמוד בכל שלבי ההליך: מייעוץ ותכנון ראשוני, דרך הבירוקרטיה עד לקבלת תעודת המיזוג, וגם ביום שאחרי. צרו קשר ונצא לדרך.

bottom of page