top of page

החוק לעידוד השקעות הון: מדריך לחברה המתחילה ב-2022

עדכון מחודש יולי 2022: הורחב מעגל הזכאות להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף". למעבר מהיר לחצו כאן

 

להיות חברה "רגילה" עולה ביוקר

נטל המס על חברות המאוגדות בישראל הנו גבוה, ומורכב משתי שכבות:

 • מס חברות - מוטל על ההכנסה החייבת של החברה, בשיעור הצמוד לשיעור מס רווחי הון (כיום 23%)

 • מס דיבידנד - מוטל על משיכות של כספים מתוך ה"עודפים", רווחיה המצטברים של החברה לאחר מס. שיעורו נע בין 25%-30%. מי שנושא בנטל מס זה הוא היחיד, אשר מושך כספים מחברה שבבעלותו שלא דרך משכורת

 

החוק לעידוד השקעות הון מקל את נטל המס על חברות זכאיות 

 

חברות רבות זכאות ליהנות מהקלות מס מהותיות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, שמטרותיו המוצהרות הן:

 • הגדלת כושר הייצור של מדינת ישראל (תעשייה וחקלאות).

 • שיפור כושר התחרות של ישראל בשווקים בינלאומיים (הגדלת הייצוא ומשיכת תיירות חוץ).

 • יצירת מקומות עבודה חדשים לטווח הארוך- בדגש על יישובי הפריפריה.

 

זהו חוק ארוך ומורכב, אשר מאז כניסתו לתוקף בשנת 1959 עבר תיקונים רבים, כולל בחוק ההסדרים לשנים 2017-2018.

התיקון החשוב ביותר הנו, כנראה, תיקון מס' 68 משנת 2012, ששינה מהותית מספר הגדרות יסוד וכן את מסלול הטבות המס.

נביא להלן את עיקרי החוק המעודכן, בצורה פשוטה ככל האפשר. 

 

מפעל מועדף או מוטב? מושגי מפתח בחוק לעידוד השקעות הון

 

מפעל מועדף

 

מפעל מועדף הוא עסק יצרני בתחום התעשייה אשר הנו "בר תחרות", כלומר, מקיים אחד מהתנאים הבאים לפחות:

 • עיקר פעילותו העסקית היא בתחומי ביוטכנולוגיה, ננוטכנולוגיה או אנרגיה מתחדשת.

 • הכנסותיו משוק מסוים (כלומר, מדינה מסוימת) לא עלו על 75% מסך הכנסותיו בשנה נתונה.

 • לפחות 25% מהכנסותיו מגיעות ממדינה בה מעל 14 מיליון תושבים. 

המשמעות המעשית של קריטריונים 2-3 היא, שלפחות 25% מהכנסות המפעל מקורן בחו"ל. 

ויש גם מפעל מועדף מיוחד

 

זהו תת-סיווג של מפעל מועדף, אשר מקיים את שני התנאים הבאים:

 

 • ההכנסה המועדפת שלו (כלומר, הכנסה העונה לאחד הקריטריונים לעיל המגדירים מפעל מועדף) הנה 1 מיליארד ש"ח בשנה לפחות.

 • הכנסת החברה המועדפת לה שייך המפעל הינה 10 מיליארד ש"ח לפחות. 

מפעל מוטב

 

מתקן תיירותי ללינה (מלון, בית הארחה וכו' בעל 11 חדרים לפחות), שהינו גם בר תחרות (כלומר, לפחות 25% מהלינות בו הוזמנו ע"י תושבי חוץ), ולשם הקמתו או הרחבתו בוצעה "השקעה מזערית מזכה":

 • במקרה של הקמת מפעל: 300 אלפי ש"ח.

 • במקרה של הרחבת מפעל קיים: הגבוה מבין 300 אלפי ש"ח או אחוז מסוים מסך שווי הנכסים הקיימים במפעל בשנה הקודמת (ראו סעיף 51 לחוק). 

ההטבות למפעל מועדף או מוטב בחוק לעידוד השקעות הון

 

עמידה בקריטריונים למפעל מועדף או מוטב מעניקה לחברה אפשרות לבחור בין שני מסלולי הטבות:

 

מסלול 1: מענקים

 

במסלול המענקים מקבלת החברה העומדת בקריטריונים מענק או הלוואה למימון חלקי של השקעתה.

 

כדי לקבל מענק או הלוואה, יש להגיש את תכנית ההשקעה למנהלת הרלוונטית טרם ביצועה, ולקבל את אישור המנהלת מראש. המנהלות האחראיות הן:

 

מפעל העומד בתנאי מסלול זה וזוכה לאישור מקבל את התואר "מפעל מאושר". 

 

מסלול 2: הטבות מס

 

מסלול הטבות המס של החוק לעידוד השקעות הון מנוהל ע"י רשות המסים, ומעניק לחברות העומדות בתנאיו שתי הטבות עיקריות:

 • שיעורי מס חברות ומס דיבידנד מופחתים

 • פחת מואץ על נכסים יצרניים (ראו תנאים בסעיף 42 לחוק)

שיעורי המס למפעל מועדף 

 • מס חברות למפעל מועדף: 7% אם הנו באזור פיתוח א', ו- 16% אם הנו באזור אחר.

 • מס חברות למפעל מועדף מיוחד: 5% ו-8% בהתאמה.

 • מס דיבידנד: 20%, למעט דיבידנדים בין חברות ישראליות, הפטורים ממס.

שיעורי המס למפעל מוטב

 • מס חברות: פטור או 11.5% לפי בחירת החברה אם המפעל באזור פיתוח א', ופטור ממס חברות במשך 6 שנים בלבד אם המפעל באזור אחר. 

 • מס דיבידנד: אם המפעל בחר במסלול הפטור ממס חברות, הדיבידנד שיחלק מתוך ההכנסה הפטורה יחויב במס חברות בו חייבים מפעלים מאושרים לפי סעיף 47 לחוק. אם נבחר מסלול 11.5%, הדיבידנדים יחויבו במס של 4% בלבד. 

הטבות מס למפעל טכנולוגי מועדף

לחברות העונות להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" קיים מסלול ייעודי ואטרקטיבי להטבות מס, ללא אפשרות בחירה בין מסלולים.

 

מהו מפעל טכנולוגי מועדף?

 

עד עתה, כללה ההגדרה חברות עתירות מו"פ, ובפרט:

 • סך הוצאות המו"פ ב-3 שנות המס שקדמו לשנה בה נדרשו הטבות המס היוו לפחות 7% מסך ההכנסות

 • לפחות 20% מהעובדים היו כאלה ששכרם נרשם במלואו כהוצאות מו"פ, או שסך העובדים עלה על 200

 

החידושים העיקריים בתיקון 76 משנת 2022

 

 1. גם חברה שאינה מקיימת את האמור לעיל תיחשב מפעל טכנולוגי מועדף, אם היא מקיימת תנאים שקבע המדען הראשי לעניין "מפעל מקדם חדשנות". ככלל, מדובר במפעלים יצרניים אשר משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות שמקורן בנכס לא מוחשי שפותח באותן חברות: תוכנה, פטנט, ידע ייחודי ועוד. 

 2. נקבעה הגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד" המזכה בהטבות מס יתרות. זהו מפעל הנמצא בבעלות קבוצת חברות שהכנסתה בשנת המס עולה על 10 מיליארד ש"ח. 

הטבות מס למפעל טכנולוגי מועדף

על "הכנסה טכנולוגית מועדפת", כלומר הכנסה הנובעת משימוש בנכס לא מוחשי שפותח בישראל, יחולו שיעורי מס חברות הבאים:

 1. חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף: 12%

 2. חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף, הנמצא באזור פיתוח א': 7.5%

 3. חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד: 6%.

כיצד מקבלים את הטבות המס מכוח החוק לעידוד השקעות הון?

מסלול הטבות המס הנו "ירוק"- כלומר, אין צורך באישור מראש של רשות המסים או של מרכז ההשקעות לתכנית ההשקעה. על כן, ההטבות יחושבו במסגרת שומת המס השנתית, בכפוף לדיווח כנדרש בדוח השנתי למס הכנסה:

 • מפעל מועדף: יש לדווח על סכום ההכנסה כ"הכנסה ממפעל מועדף". 

 • מפעל מוטב: הטבות מס יינתנו רק החל מהשנה בה הסתיימה ההשקעה המזערית המזכה ("שנת הבחירה"). על החברה להודיע למס הכנסה כי זוהי שנת הבחירה שלו עד 12 חודשים ממועד הגשת הדוח השנתי לאותה שנה. ההודעה תיעשה באמצעות טופס 900. כמו כן, מדי שנה יש לצרף לדוח השנתי טופס 901

 • מפעל טכנולוגי מועדף: אם מעוניינים לקבל את ההכרה דרך מסלול ה"חדשנות" החדש, יש להגיש בקשה למשרד המדען הראשי. 

 

לסיום: חשוב לדעת 

רק עסק המאוגד כחברה (או שותפות, בה כל השותפים הנם חברות) יכול ליהנות מהטבות החוק. על כן, אם העסק שלכם מאוגד כעצמאי או כשותפות בין יחידים אך עומד בשאר הקריטריונים של החוק, מוצע לשקול התאגדות כחברה. עוד על יתרונות ההתאגדות כחברה לעסקים בתחום הטכנולוגיה במאמרנו אודות שיקולי התאגדות לסטרט-אפים

 

מעוניינים לדעת אם העסק שלכם זכאי להטבות החוק? צרו עמנו קשר לבחינת הנתונים והגשת המסמכים הנדרשים.

Anchor 1
bottom of page