נטל המס על חברות המאוגדות בישראל הנו גבוה, ומורכב משתי שכבות:

1. מס חברות- מוטל על רווחי החברה לצuרכי מס, בשיעור של 23% בשנת 2020. 

2. מס על דיבידנד- מוטל על משיכות של כספים מתוך ה"עודפים"- רווחיה המצטברים של החברה לאחר מס. שיעורו נע בין 25%-30%.

מי שנושא בנטל מס זה הוא היחיד, אשר מושך את הכספים מחברה שבבעלותו. 

 

עם זאת, חברות רבות זכאות ליהנות מהקלות מס מהותיות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, שמטרותיו המוצהרות הן:

1. הגדלת כושר הייצור של מדינת ישראל (תעשייה וחקלאות).

2. שיפור כושר התחרות של ישראל בשווקים בינלאומיים (הגדלת הייצוא ומשיכת תיירות חוץ).

3. יצירת מקומות עבודה חדשים לטווח הארוך- בדגש על יישובי הפריפריה.

 

זהו חוק ארוך ומורכב, אשר מאז כניסתו לתוקף בשנת 1959 עבר תיקונים רבים, כולל בחוק ההסדרים לשנים 2017-2018.

התיקון החשוב ביותר הנו, כנראה, תיקון מס' 68 משנת 2012, ששינה מהותית מספר הגדרות יסוד וכן את מסלול הטבות המס.

נביא להלן את עיקרי החוק המעודכן, בצורה פשוטה ככל האפשר. 

 

בחוק קיימים שני מושגי מפתח:

 

מפעל מועדף- עסק יצרני בתחום התעשייה אשר הנו "בר תחרות", כלומר, מקיים אחד מהתנאים הבאים לפחות:

  1. עיקר פעילותו העסקית היא בתחומי ביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה.

  2. הכנסותיו משוק מסוים (כלומר, מדינה מסוימת) לא עלו על 75% מסך הכנסותיו בשנה נתונה.

  3. לפחות 25% מהכנסותיו מגיעות ממדינה בה מעל 14 מיליון תושבים. 

המשמעות המעשית של קריטריונים 2-3 היא, שלפחות 25% מהכנסות המפעל מקורן בחו"ל. 

בנוסף, גם עסקים שהוכרו על ידי המדען הראשי כ"מפעל בר תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת" (ראו הגדרה בסעיף 51 לחוק) יזכו    

למעמד של "מפעל מועדף". 

מפעל מועדף מיוחד הנו מפעל מועדף, אשר ההכנסה המועדפת שלו הנה 1 מיליארד ש"ח בשנה לפחות, והכנסת החברה המועדפת לה שייך הינה 10 מיליארד ש"ח לפחות. דרישות סף אלו מהוות הפחתה מנוסח החוק טרם תיקונו בחוק ההסדרים לשנים 2017-2018.

    

מפעל מוטב- מתקן תיירותי ללינה (מלון, בית הארחה וכו' בעל 11 חדרים לפחות), שהינו גם בר תחרות (כלומר, לפחות 25% מהלינות בו הוזמנו ע"י תושבי חוץ), ולשם הקמתו או הרחבתו בוצעה "השקעה מזערית מזכה"

זוהי השקעה בנכסים מייצרי הכנסה, שגובהה חייב להיות לפחות:

במקרה של הקמת מפעל- 300 אלפי ש"ח.

במקרה של הרחבת מפעל קיים- הגבוה מבין 300 אלפי ש"ח או אחוז מסוים מסך שווי הנכסים הקיימים במפעל בשנה הקודמת (מפורט    

בהגדרת השקעה מזערית מזכה בסעיף 51 לחוק). 

 

עמידה בקריטריונים למפעל מועדף או מוטב מעניקה לחברה אפשרות לבחור בין שני מסלולי הטבות:

 

1. מסלול מענקים- במסלול זה מקבלת החברה העומדת בקריטריונים מענק או הלוואה למימון חלקי של השקעתה. כדי לקבל מענק או הלוואה, יש להגיש את תכנית ההשקעה למנהלת הרלוונטית טרם ביצועה, ולקבל את אישור המנהלת מראש. 

המנהלות האחראיות הן:

למפעל מועדף- מנהלת מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה.

למפעל מוטב- מנהלת ההשקעות בתיירות במשרד התיירות. 

מפעל העומד בתנאי מסלול זה וזוכה לאישור מקבל את התואר "מפעל מאושר". 

 

2. מסלול הטבות מס- מנוהל ע"י רשות המסים, ומעניק לחברות העומדות בתנאיו שיעורי מס חברות ומס דיבידנד מופחתים.

בנוסף ניתן פחת מואץ על נכסים יצרניים- דבר המסייע להקטנת חבות המס בשנים הראשונות שלאחר ההשקעה בציוד. השיעורים והתנאים לכך מנויים בסעיף 42 לחוק. 

מסלול הטבות המס הנו "ירוק"- כלומר, אין צורך באישור מראש של רשות המסים או של מרכז ההשקעות לתכנית ההשקעה. 

עבור מפעל מועדף: בכדי לקבל את ההטבות יש לדווח על סכום ההכנסה בדוח השנתי למס הכנסה כ"הכנסה ממפעל מועדף". 

עבור מפעל מוטב: מפעל מוטב זכאי להטבות מס רק החל מהשנה בה הסתיימה ההשקעה המזערית המזכה ("שנת הבחירה"). על החברה להודיע למס הכנסה כי זוהי שנת הבחירה שלו עד 12 חודשים ממועד הגשת הדוח השנתי לאותה שנה. ההודעה תיעשה באמצעות טופס 900. כמו כן, מדי שנה יש לצרף לדוח השנתי טופס 901

 

שיעורי המס מ-2017 ואילך עבור מפעל מועדף הנם 7% אם הנו באזור פיתוח א', ו- 16% אם הנו באזור אחר.

למפעל מועדף מיוחד- 5% ו-8% בהתאמה.

הדיבידנדים שיחולקו (למעט דיבידנדים בין חברות ישראליות, הפטורים ממס) יחויבו במס של 20%. 

 

למפעל מוטב- מוענק פטור ממס חברות, או מס חברות בשיעור 11.5% לפי בחירת החברה אם המפעל באזור פיתוח א',

ופטור ממס חברות במשך 6 שנים בלבד אם המפעל באזור אחר. 

אם המפעל בחר במסלול הפטור ממס חברות, הדיבידנד שיחלק מתוך ההכנסה הפטורה יחויב במס חברות בו חייבים מפעלים מאושרים לפי סעיף 47 לחוק (החל מ-25%). אם נבחר מסלול 11.5%, הדיבידנדים יחויבו במס של 4% בלבד. 

 

 

שימו לב! רק עסק המאוגד כחברה (או שותפות, בה כל השותפים הנם חברות) יכול ליהנות מהטבות החוק.

על כן, באם העסק שלכם מאוגד כעצמאי או כשותפות בין יחידים, אך הוא עומד בשאר הקריטריונים של החוק, מוצע לשקול התאגדות כחברה. 

 

אם, לדעתכם, העסק שלכם עשוי לעמוד בקריטריונים של החוק, הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לבחינת הנתונים והגשת המסמכים הנדרשים למרכז ההשקעות ולרשות המסים. 

 

 

 

לקריאת החוק

לא רק טבע- החוק לעידוד השקעות הון