• Li-Or Amir, C.P.A

הקלות חדשות לעסקים יגדילו את המענקים ויפחיתו את המס

עודכן ב: נוב 18

לשם סיוע נוסף לעסקים נוכח המשבר, פרסם האוצר מספר הקלות נוספות:

הירשמו בתחתית העמוד ותקבלו עדכונים כאלה לפני כולם.


1. פטור מארנונה - לחודשים יוני 2020 - יוני 2021 - המערכת פתוחה להגשת בקשות

95% הנחה בתשלומי הארנונה הדו-חודשיים לעסקים שמחזורם היה עד 400 מיליון ש"ח בשנת 2019.

תנאי הזכאות:

 • לעסקים במחזור של עד 200 מיליון ₪ - ירידה בהכנסות של 60% בחודשיים הקודמים לחודשי הגשת הבקשה, ביחס לאשתקד.

 • לעסקים במחזור של 200 עד 400 מיליון ₪ - ירידה בהכנסות של 80% בחודשיים הקודמים לחודשי הגשת הבקשה, ביחס לאשתקד.

 • עבור תקופת ההנחה הראשונה, יוני-אוגוסט 2020 (שלושה חודשים), יש להציג את הירידות הנ"ל במחזור בתקופה מאי-יוני 2020 ביחס למאי-יוני 2019.

 • לחודשים נוב'-דצ' בלבד, יינתן פטור מלא הנחה החל מירידה של 25% במחזור בחודשים ספ'-אוק'.

 • עסקים בעלי מחזור של מעל 300 אלפי ש"ח בשנת 2019, יידרשו לצרף אישור על זכאות למענק הוצאות קבועות אשר התקבל מרשות המסים בדואר. לחצו לדוגמה.

 • ההנחה תינתן רק לנכסים הרשומים על שם העסק ואשר סיווגם במרשם הארנונה אינו "מגורים".


כיצד להגיש בקשה?

 • לחצו כאן וגללו לסוף הדף.

 • מלאו את הטופס, לרבות התקופה בגינה מבוקשת ההנחה. כעת ניתן להגיש בקשות להנחה בגין יוני-אוגוסט 2020 (שלושה חודשים).

 • שימו לב - יש לחזור לאתר ולהגיש בקשה חדשה מדי חודשיים.

 • מועד אחרון להגשת בקשות: 31.12.2022.


2. פחת מואץ - הורחב לכל ענפי המשק (הוראת שעה)

מכונות וציוד המשמשים לפעילות עסקית יהיו זכאים לקבל פחת בשיעור כפול משיעור הפחת לו היו זכאים בגין נכסים אלו ("כפל פחת"), ובלבד שסך כל הפחת לא יעלה על מחירו המקורי של הנכס.


3. חשבוניות במייל

ניתן יהיה לנכות מע"מ תשומות בגין חשבוניות ספקים שהתקבלו בדואר אלקטרוני, גם אם אינן חתומות דיגיטלית. במידה ואינן חתומות דיגיטלית, הספק ישלח ללקוח את חשבונית המקור בדואר.


4. הקלות צפויות למסעדות:

 • רשות המסים בוחנת כעת אפשרות לנכות את הטיפים למלצרים מסך הוצאות השכר הנחסכות, לצורך חישוב מענקי השתתפות בהוצאות קבועות. אם ההקלה תאושר, הדבר צפוי להגדיל את סך המענק לעסקים בתחום המסעדנות.

 • חברת השליחויות WOLT הסכימה כי מסעדות העובדות עמה יפיקו לה חשבוניות עבור הכנסותיהן לאחר קיזוז העמלה שגובה WOLT. הדבר צפוי להקטין את מחזורי ההכנסות המדווחים של המסעדות, ובכך לשקף את מלוא הירידה במחזורים לעומת 2019, לצורך קבלת מענקי הסיוע.

הירשמו בתחתית העמוד ותקבלו עדכונים כאלה לפני כולם.

שמעון אמיר- רואי חשבון- חיפה

התכנים המקצועיים באתר וברשימת הדיוור מוגשים על-ידי משרד רואי החשבון שמעון אמיר כשירות לגולשי האתר בכדי לספק מידע כללי בתחומי העיסוק והמומחיות של המשרד. 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים. 

משרדנו לא יהא אחראי לתוצאות של החלטות ו\או פעולות שננקטו בהסתמך על התוכן באתר.

משרדנו מספק ייעוץ ללקוחות בלבד. הייעוץ כרוך בתשלום.