• Li-Or Amir, C.P.A

הקלות חדשות לעסקים יגדילו את המענקים ויפחיתו את המס

לשם סיוע נוסף לעסקים נוכח המשבר, פרסם האוצר מספר הקלות נוספות:


1. פחת מואץ - הורחב לכל ענפי המשק (הוראת שעה)

מכונות וציוד המשמשים לפעילות עסקית יהיו זכאים לקבל פחת בשיעור כפול משיעור הפחת לו היו זכאים בגין נכסים אלו ("כפל פחת"), ובלבד שסך כל הפחת לא יעלה על מחירו המקורי של הנכס.


2. פטור מארנונה - החל מיוני 2020

95% הנחה בתשלומי הארנונה הדו-חודשים לנכסים מסוג "עסקים", לעסקים שמחזורם היה עד 400 מיליון ש"ח בשנת 2019.

תנאי הזכאות לפי גודל העסק:

  • לעסקים במחזור של עד 200 מיליון ₪ - ירידה בהכנסות של 60% בחודשיים הרלוונטיים ביחס לאשתקד.

  • לעסקים במחזור של 200 עד 400 מיליון ₪ - ירידה בהכנסות של 80% בחודשיים הרלוונטיים ביחס לאשתקד.


3. חשבוניות במייל

ניתן יהיה לנכות מע"מ תשומות בגין חשבוניות ספקים שהתקבלו בדואר אלקטרוני, גם אם אינן חתומות דיגיטלית. במידה ואינן חתומות דיגיטלית, הספק ישלח ללקוח את חשבונית המקור בדואר.


4. הקלות צפויות למסעדות:

  • רשות המסים בוחנת כעת אפשרות לנכות את הטיפים למלצרים מסך הוצאות השכר הנחסכות, לצורך חישוב מענקי השתתפות בהוצאות קבועות. אם ההקלה תאושר, הדבר צפוי להגדיל את סך המענק לעסקים בתחום המסעדנות.

  • חברת השליחויות WOLT הסכימה כי מסעדות העובדות עמה יפיקו לה חשבוניות עבור הכנסותיהן לאחר קיזוז העמלה שגובה WOLT. הדבר צפוי להקטין את מחזורי ההכנסות המדווחים של המסעדות, ובכך לשקף את מלוא הירידה במחזורים לעומת 2019, לצורך קבלת מענקי הסיוע.

שמעון אמיר- רואי חשבון- חיפה

התכנים המקצועיים באתר וברשימת הדיוור מוגשים על-ידי משרד רואי החשבון שמעון אמיר כשירות לגולשי האתר בכדי לספק מידע כללי בתחומי העיסוק והמומחיות של המשרד. 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים. 

משרדנו לא יהא אחראי לתוצאות של החלטות ו\או פעולות שננקטו בהסתמך על התוכן באתר.

משרדנו מספק ייעוץ ללקוחות בלבד. הייעוץ כרוך בתשלום.