• Li-Or Amir, C.P.A

זכאות למחלה, אבטלה וקצבאות בעקבות משבר הקורונה

עודכן ב: 12 אוג 2021ימי מחלה בבידוד - מי זכאי?

הממשלה אישרה ביום 11.7.2021 את הארכת המתווה למימון היעדרות עובד בשל דרישה לבידוד, עד סוף אוקטובר 2021. עיקרי החוק המעודכן:

 1. עובדים שאינם יכולים לעבוד עקב בידוד, יקבלו דמי מחלה החל מהיום השני לבידוד.

 2. הורים מחוסנים שילדיהם שהו בבידוד החל מינואר 2021 זכאים לדמי מחלה כנ"ל.

 3. דמי המחלה ישולמו בגין עד 10 ימי בידוד, בהתאם להנחיית משרד הבריאות לגבי קיצור הבידוד.

 4. עובד שאינו מחוסן או מחלים יקבל 75% בלבד מדמי המחלה.

 5. בגין הבידוד ינוכו לעובדים עד 4 ימי מחלה.

 6. עובדים שלזכותם צבורים פחות מ-4 ימים ייכנסו ליתרה שלילית על חשבון צבירה עתידית.

 7. לא ינוכו לעובד דמי מחלה בגין סופ"שים וחגים שאינם מוגדרים ימי עבודה.

 8. הביטוח הלאומי ישפה את המעסיק עבור ימי המחלה שישלם, כדלקמן:

 • למעסיקים עד 20 עובדים: יום הבידוד השני + 75% מסך דמי המחלה מהיום השלישי ואילך.

 • למעסיקים 21 עובדים ומעלה: יום הבידוד השני + 50% מסך דמי המחלה מהיום השלישי ואילך.

 • ניתן להגיש בקשה לשיפוי עד 90 יום ממועד כניסת העובד לבידוד.

 • בקשות רטרואקטיביות לשיפוי עבור הורים מחוסנים, בגין תקופת בידוד שתחילתה לא לפני ינואר 2021, יוגשו עד 90 ימים מכניסת החוק לתוקף.

 • לחצו כאן למעבר לאתר הביטוח הלאומי להגשת בקשה לשיפוי.


דגשים לקבלת דמי מחלה ושיפוי:

 • ההסדר תקף עבור עובדים ששהו בבידוד מ- 1.10.2020, וכן עובדים שנעדרו עקב בידוד של ילדיהם החל מינואר 2021.

 • הסדרים מיטיבים במגזר הציבורי יגברו על נוסח החוק. בשוק הפרטי, המעסיקים יוכלו לבחור אם להמשיך לקיים הסדר מיטיב, או לעבור להסדר במסגרת החוק.

 • לא יינתן שיפוי בגין עובדים אשר ממשיכים לעבוד מהבית בימי הבידוד. אלו זכאים לשכר רגיל ואין לשלם להם דמי מחלה.

 • חולים מאומתים ימשיכו להיות זכאים לדמי מחלה כל עוד קיימת יתרת ימי מחלה הצבורה לזכותם.

 • התשלום הנו רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות בזמן אמת - באחריות העובד.


דמי אבטלה בחל"ת - מי זכאי?


שכירים ושכירות - מי שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:

 1. הוצאו לחל"ת או פוטרו החל מתאריך 1.3.2020, כאשר אורך החל"ת הנו 14 יום לפחות.

 2. עבדו ושולם בגינם ביטוח לאומי ברצף ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.

 3. עבדו ושולם בגינם ביטוח לאומי לפחות ב-6 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.

 4. טרם מלאו להם 67 שנים.


מובטלים - מי שמתקיימים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:

1. מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ- 1.3.20 ואילך.

2. מי שנגמרו לו ימי האבטלה בינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה מאז.

עצמאים ופרילנסרים:

 1. מורי דרך, מדריכים, מורים ואמנים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה.

 2. עצמאים אחרים עשויים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסה.


לכל המידע על דמי אבטלה בעקבות המשבר.מענק הסתגלות לעובדים מבוגרים


 • זכאים למענק שכירים ושכירות מעל גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחל"ת של מעל 30 יום החל מתאריך 1 למרץ 2020. זאת, כדי לפצות על אי-זכאותם לדמי אבטלה.

 • גובה המענק עד 4,000 ש"ח, בהתאם לגובה ההכנסות מפנסיה.

 • בנוסף, ניתן להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה).

 • בעלי הכנסות נמוכות עשויים להיות זכאים לתוספת השלמת הכנסה. גובהה ייקבע בהתחשב במענק החודשי.

 • נשים בגילאים 62-67 שעבודתן הופסקה (ועקב גילן לא זכאיות למענק ההסתגלות) רשאיות להגיש תביעות הן לדמי אבטלה, הן לקצבת אזרח ותיק - ותקבלנה את הגבוה מבין השניים.


לכל ההקלות בביטוח הלאומי.


164 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול