• Li-Or Amir, C.P.A

זכאות למחלה, אבטלה וקצבאות בעקבות משבר הקורונה

עודכן ב: 18 נוב 2020

עדכונים אחרונים:


ימי מחלה בבידוד - מי זכאי?

אושרה בקריאה שלישית הצעת החוק להסדרת האחריות על ימי בידוד לעובדים. עיקריה:

 1. עובדים שאינם יכולים לעבוד עקב בידוד, יקבלו דמי מחלה החל מהיום השני לבידוד.

 2. בגין הבידוד ינוכו לעובדים עד 4 ימי מחלה.

 3. עובדים שלזכותם צבורים פחות מ-4 ימים ייכנסו ליתרה שלילית על חשבון צבירה עתידית.

 4. לא ינוכו לעובד דמי מחלה בגין סופ"שים וחגים שאינם מוגדרים ימי עבודה.

 5. הביטוח הלאומי ישפה את המעסיק עבור ימי המחלה שישלם, כדלקמן:

 • למעסיקים עד 20 עובדים: יום הבידוד השני + 75% מסך דמי המחלה מהיום השלישי ואילך.

 • למעסיקים 21 עובדים ומעלה: יום הבידוד השני + 50% מסך דמי המחלה מהיום השלישי ואילך.

דגשים:

 • ההסדר הנ"ל יהיה בתוקף עד לסוף מרץ 2021.

 • בקשות המעסיקים לשיפוי יוגשו החל מחודש פברואר.

 • הסדרים מיטיבים במגזר הציבורי יגברו על נוסח החוק.

 • בשוק הפרטי, המעסיקים יוכלו לבחור אם להמשיך לקיים הסדר מיטיב, או לעבור להסדר במסגרת החוק.


המצב המשפטי כיום:

 • פסק הדין בבג"ץ 20/1633 ובבג"ץ 20/2070 קבע כי חשש להידבקות בנגיף הקורונה, אשר מצריך שהייה בבידוד, אינו עונה להגדרת "מחלה" בחוק דמי מחלה.

 • על כן, החל מיום 1.10.20 ועד לכניסת החוק המוצע לתוקף, עובדים השוהים בבידוד עקב חשיפה אפשרית לנגיף, ושאינם חולים מאומתים, לא זכאים לדמי מחלה, ועל כן לא מקבלים תשלום בגין ימים בהם לא עבדו עקב הבידוד.

 • עובדים אשר ממשיכים לעבוד מהבית בימי הבידוד זכאים, כמובן, לשכר רגיל.

 • חולים מאומתים ימשיכו להיות זכאים לדמי מחלה כל עוד קיימת יתרת ימי מחלה הצבורה לזכותם.


דמי אבטלה - מי זכאי?


שכירים ושכירות - מי שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:

 1. הוצאו לחל"ת או פוטרו החל מתאריך 1.3.2020, כאשר אורך החל"ת הנו 14 יום לפחות.

 2. עבדו ושולם בגינם ביטוח לאומי ברצף ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.

 3. עבדו ושולם בגינם ביטוח לאומי לפחות ב-6 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.

 4. טרם מלאו להם 67 שנים.


מובטלים - מי שמתקיימים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:

1. מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ- 1.3.20 ואילך.

2. מי שנגמרו לו ימי האבטלה בינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה מאז.

עצמאים ופרילנסרים:

 1. מורי דרך, מדריכים, מורים ואמנים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה.

 2. עצמאים אחרים עשויים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסה.


ומי עשוי לקבל הפחתה בדמי האבטלה?


מי שנגמרו לו ימי האבטלה מכוח החוק וממשיך לקבל דמי אבטלה מכוח תוכנית הקורונה, עשוי לקבל הפחתה בדמי האבטלה בשיעור של 10%, בהתאם לירידה בשיעור האבטלה במשק. מועד הבחינה נדחה לפחות ליום 16.10.20, על כן לעת עתה אין הפחתה מיידית בדמי האבטלה.


מובטלים שנמצאו בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה מפרוץ המשבר וטרם ליום 15.10.20 (ועל כן קוזזו מדמי האבטלה התשלומים שקיבלו בהכשרה) - לא יופחתו להם דמי האבטלה במסגרת החלטה זו.


בנוסף, במידה ושיעור הבלתי מועסקים במשק יפחת מ- 7.5%, יופסקו תשלומי האבטלה למי שנגמרו לו ימי האבטלה מכוח החוק. אך תרחיש זה עודנו רחוק: הסגר השני, ששלח כ-300 אלף עובדים לחל"ת, העמיד את שיעור הבלתי מועסקים על 19% נכון ליום 19.10.20.


לכל המידע על דמי אבטלה בעקבות המשבר.מענק הסתגלות לעובדים מבוגרים


 • זכאים למענק שכירים ושכירות מעל גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחל"ת של מעל 30 יום החל מתאריך 1 למרץ 2020. זאת, כדי לפצות על אי-זכאותם לדמי אבטלה.

 • גובה המענק עד 4,000 ש"ח, בהתאם לגובה ההכנסות מפנסיה.

 • בנוסף, ניתן להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק (זקנה).

 • בעלי הכנסות נמוכות עשויים להיות זכאים לתוספת השלמת הכנסה. גובהה ייקבע בהתחשב במענק החודשי.

 • נשים בגילאים 62-67 שעבודתן הופסקה (ועקב גילן לא זכאיות למענק ההסתגלות) רשאיות להגיש תביעות הן לדמי אבטלה, הן לקצבת אזרח ותיק - ותקבלנה את הגבוה מבין השניים.


לכל ההקלות בביטוח הלאומי.


144 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פיטורי עובד בחל"ת - כיצד עושים זאת נכון

הוצאת עובדים לחל"ת אינה צעד נעים. איש אינו שוגה באשליות על החזרה מלאה לעבודה, בעיקר לאחר שעסקים רבים למדו "לעשות יותר עם פחות". עם זאת,...