top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

יש לכם חובות בגין היטל עובדים זרים? כך ישפיע עליכם ביטולו

עודכן: 29 בפבר׳

החל ממשכורות ינואר 2022 בוטל היטל העסקת עובדים זרים בכלל ענפי המשק. היטל זה, בסך 15-20% משכרו של העובד הזר, שולם עד כה מכיסם של המעסיקים ואסור היה לנכותו ממשכורת העובד הזר. על כן, ההיטל הורגש היטב בכיסי הצרכנים - בעיקר בעליית מחירי המנות במסעדות.


ההיטל הוטל במסגרת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003: להלן "חוק ההסדרים". כלל ענפי המשק נדרשו לשלם את ההיטל, למעט חריגים כגון: עובדי סיעוד המועסקים בביתו של המטופל, עובדים תושבי הרשות הפלסטינית, עיתונאים וספורטאים, וכן עובדים ב"חופשות עבודה", בהתאם לאמנות שיש לישראל עם מספר מדינות כגון אוסטרליה. גם בענף החקלאות לא נגבה ההיטל מאז שנת 2016, מכוחה של הוראת שעה שהפחיתה את שיעורו בענף זה מ-10% ל-0%.


פסיקות שנתקבלו במהלך שנות קיומו של ההיטל קבעו שמוצאם של העובדים אינו גורם משפיע בשאלה האם יש לשלם את ההיטל. כך למשל, גם העסקת עובדים זרים שהנם מבקשי מקלט מאפריקה חייבה את המעסיק בתשלום ההיטל.


ממתי אין חובת תשלום היטל עובדים זרים?


ביטולו הגורף של ההיטל, בכל ענפי המשק, הנו מכוח תיקון 20 לחוק ההסדרים, אשר פורסם ביום 2.2.22. תחולת הביטול הנה פרוספקטיבית, כלומר - אין צורך לשלם את ההיטל ממשכורות ינואר 2022 ואילך. 

פסק דין שניתן בינואר 2024 בע"מ 18816-11-20 הבהיר כי הביטול אינו רטרואקטיבי. כלומר: אינו מבטל חובות היטלים שלא שולמו בגין התקופה שעד דצמבר 2021 - וחובות אלה יש לשלם.


*שימו לב - החוק אף אינו מבטל את חובת תשלום הפיקדון לתנאים סוציאליים עבור עובדים זרים. קראו בהרחבה על פיקדון זה במאמרנו אודות זכויות מבקשי המקלט.
144 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page