top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

יבוטל היטל עובדים זרים - ומה עם המחירים?

עודכן: 26 בינו׳ 2022

ב-25.1.22 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הצעת החוק לביטול היטל העסקת עובדים זרים בכלל ענפי המשק. היטל זה, בסך 15-20% משכרו של העובד הזר, שולם עד כה מכיסם של המעסיקים ואסור היה לנכותו ממשכורת העובד הזר. על כן, ההיטל הורגש היטב בכיסי הצרכנים - בעיקר במחירי המנות במסעדות.


ההיטל הוטל במסגרת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003. לפי דברי ההסבר להצעת החוק, גביית ההיטל מכניסה לקופת המדינה כיום כ-700 מיליון ש"ח לשנה.על אילו ענפים ישפיע ביטול היטל עובדים זרים?


היטל הזרים חל עד היום על כלל ענפי המשק, למעט חריגים כגון עובדי סיעוד המועסקים בביתו של המטופל, עובדים תושבי הרשות הפלסטינית, עיתונאים וספורטאים, וכן מצבים של "חופשות עבודה", בהתאם לאמנות שיש לישראל עם מספר מדינות כגון אוסטרליה. גם בענף החקלאות לא נגבה ההיטל מאז שנת 2016, מכוחה של הוראת שעה שהפחיתה את שיעורו בענף זה מ-10% ל-0%.


בענפי התעשיה, הבניין והמסעדות האתניות נגבה היטל מופחת בשיעור 15%. משאר המעסיקים גבתה רשות המסים היטל בשיעור 20%. על כן, המרוויחים העיקריים מביטול ההיטל יהיו המעסיקים ה"כבדים" של מבקשי מקלט, בראשם מסעדות, מלונות ואף רשויות מקומיות, ולאחריהם התעשיה והבניין. ענף הסיעוד, כאמור, לא יושפע מהמהלך, שכן מלכתחילה לא חל עליו היטל זה. גם בענף החקלאות, בו ההיטל לא נגבה מזה מספר שנים, לא תורגש השפעה.


על כן, לא צפויות ירידות מחירים של ירקות, פירות ושאר תוצרת חקלאית, או ירידה בעלות העסקת עובד סיעוד. מה שאולי ניתן לצפות לו הוא ירידה במחירי המנות במסעדות, בדומה לאופן בו ההיטל התבטא בעליית מחירים. עם זאת, איננו בטוחים שמדובר בציפייה סבירה בענף בו מתח הרווחים נמוך ממילא, ולאחר שהצרכן התרגל למחירים הגבוהים.ממתי יבוטל היטל עובדים זרים?


ביטול ההיטל ייכנס לתוקף לאחר אישורו הצפוי של החוק בקריאה שניה ושלישית, ויחול על הכנסה שנצמחה לעובד הזר משנת 2022 ואילך. על כן, אם יאושר החוק, אין צורך בתשלום ההיטל החל ממשכורות ינואר 2022.


*שימו לב - החוק אינו מבטל את חובת תשלום הפיקדון לתנאים סוציאליים עבור עובדים זרים.


לקריאת תזכיר החוק באתר משרד האוצר לחצו כאן.

122 צפיות0 תגובות
bottom of page