top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

יד נותנת ויד לוקחת? מיסוי מענקי הקורונה

עודכן: 31 באוק׳ 2022


מענקי הקורונה הנם תקבולים עסקיים, אשר נובעים במישרין מקיום העסק ומהפעלתו. ככאלה, הם חייבים ברישום ואף בדיווח לרשויות המס - גם אם נתקבלו מאותן רשויות עצמן - ועשויים להיות חייבים במסים שונים. מה וכמה? בואו נעשה סדר.


חבות מס הכנסה


לאורך השנים קבעה הפסיקה שוב ושוב כי לצורכי מס, דין פיצוי הוא כדין הפרצה (החסר) אותה הוא ממלא.

מטרת מענקי הפעימות (1-4) היא לפצות על אובדן זמני של הכנסות ולאפשר המשכיות עסקית לאחר המשבר. תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים) התש"ף 2020 אף מבהירות כי מענק זה ייחשב כהכנסה לפי פקודת מס הכנסה.


על כן, מענקי הקורונה הנם הכנסה עסקית "פירותית" (אקטיבית\שוטפת) אשר חייבת במס לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה - כלומר, בשיעור המס השולי לעצמאי או בשיעור מס חברות לחברה.


בהתאם, מענקי קורונה כפופים להוראות סעיף 9(5) לפקודה, המעניק פטור ממס הכנסה לנכה עד לתקרת הפטור.


עם זאת, לא נקבע האם ההכנסות ממענקים ייחשבו כחלק מהמחזור לצורך מקדמות מס הכנסה.

אי-הכללת המענק בדיווח המקדמות תיצור פער בין המחזור השנתי שדווח למקדמות, לבין זה שיופיע בדוח השנתי. ככלל, הדבר מהווה עילה להטלת קנס, אך קשה להאמין כי רשות המסים תטיל קנס זה על עסק שלא שילם מקדמות בגין המענק עקב מצוקה תזרימית.


חבות מע"מ וביטוח לאומי

לאור תיקון החקיקה שאושר היום, כל המענקים השונים יהיו פטורים ממע"מ ומביטוח לאומי:

  • המענקים לעצמאים היו פטורים ממע"מ ומביטוח לאומי זה מכבר מכוח סעיף 18י לתקנות.

  • המענקים לחברות אינם חייבים בדמי ביטוח לאומי, שכן ממילא אין הכנסותיה של חברה חייבות בדמי ביטוח לאומי.

  • לעניין המע"מ על מענקי החברות, יש להבדיל בין המענקים השונים שניתנו:

מענק השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה 3)

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את התיקון לתקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף.

התיקון קובע כי מענק השתתפות בהוצאות קבועות לא יהיה חייב במע"מ, גם אם המקבל הנו חברה.

חברות אשר כבר הוציאו חשבונית בגין המענק בהתאם להנחיות הקודמות, רשאיות להוציא חשבונית זיכוי אשר תחזיר את המע"מ ששולם.


מענק עידוד תעסוקה (החזרת עובדים מחל"ת - פעימה 4)

מענק זה מהווה השתתפות המדינה בהוצאות שכר העובדים, אשר בגינן אין מקזזים מע"מ תשומות.

על כן, גם מענק עידוד התעסוקה אינו חייב במע"מ. הדבר אף מודגש בסעיף 10 לחוק מענק עידוד התעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020לסיכום

  • כל המענקים חייבים במס הכנסה. לכן הם ייכללו במחזור העסקאות בדוח השנתי ובדוחות הכספיים, אך לא במחזור לצורך מקדמות מס הכנסה.

  • כל המענקים פטורים ממע"מ. לכן יש להוציא בגין סכומי המענק קבלה בלבד.

  • במידה והעסק הנו עצמאי, מענקי השתתפות בהוצאות קבועות ומענקי עידוד התעסוקה חייבים גם בדמי ביטוח לאומי. הדבר יתבטא לאחר הגשת הדוח השנתי, במידה ויימצא הפרש בין המקדמות ששולמו במהלך השנה לבין החבות בפועל.

  • צפו בטבלה המלאה של חבות המס והביטוח הלאומי באדיבות לשכת רואי החשבון.

Comentários


bottom of page