• Li-Or Amir, C.P.A

יוני 2020 - דמי אבטלה בחל"ת

ממשלת ישראל לא האריכה את תקנות הביטוח הלאומי לשעת חירום.


לכן, החל מחודש יוני, דמי האבטלה ישולמו רק למי שעדיין זכאי להם לפי תנאי הזכאות הרגילים של המוסד לביטוח לאומי. כלומר, העובד צריך לעמוד בתנאים הבאים:

  • נצברו לפחות 12 חודשי אכשרה (עבודה, חל"ת, שירות מילואים ועוד) מתוך 18 החודשים שחלפו.

  • נותרו ימי אבטלה בשנת האבטלה הנוכחית (עד שנה ממועד הרישום בשירות התעסוקה). נבהיר, שימי החל"ת בגינם שולמו דמי אבטלה הנם על חשבון ימים אלה. הזכאות האישית לימי אבטלה בכל שנה נקבעת לפי גיל המובטל ומספר התלויים בו, כמפורט במפתח זה.

  • (טרם הוחלט סופית) - ייתכן שהעובד יידרש לנצל את ימי החופשה בתשלום שנצברו לו אצל מעסיקו, בטרם יחודש תשלום דמי האבטלה.

האמור לעיל רלוונטי לכל האוכלוסיות הבאות:

  • מי שהוצאו לחל"ת של 30 יום לפחות עקב המשבר, ולא הוחזרו לעבודתם עד ליום 31.5.20.

  • מי שהוצאו לחל"ת של 30 יום ומעלה החל מיום 1.6.20 עקב המשבר. שימו לב! ייתכן שאוכלוסיה זו תידרש לנצל את ימי החופשה הצבורים אצל המעסיק טרם קבלת דמי אבטלה.

  • מי שפוטרו חלף החזרתם לעבודה. לקריאה בהרחבה על זכויות העובד במצב זה.


מי שאינו זכאי לדמי אבטלה ושאין לו הכנסות, או שהכנסותיו נמוכות, עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה. הזכאות נקבעת בהתאם לסך הכנסות התא המשפחתי ותנאים נוספים המפורטים כאן.

21 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול