top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

מדריך למעסיקים: שירות עובדים במילואים במהלך "חרבות ברזל" [עדכני לחודש יוני 2024]

פיצוי למעסיקים עבור הפרשות סוציאליות בגין עובדים ששירתו במילואים


בזמן שירות העובד במילואים, מעסיק חייב להפקיד לפנסיה לפי השכר הרגיל של העובד כאילו לא יצא למילואים (סעיף 283 לחוק הביטוח הלאומי) וכן לשלם את חלק המעסיק בדמי הביטוח הלאומי על שכר זה.


בעקבות מצב החירום, הביטוח הלאומי משפה את המעסיקים בגין תשלומי הביטוח הלאומי והפנסיה לעובדים שנקראו לשירות חירום החל מה-7.10.23. זאת בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהיא שירות חירום)(הוראת שעה-חרבות ברזל), התשפ"ד-2024 אשר פורסמו ברשומות ביום 1.5.2024.


סכום הפיצוי למעסיק יישאר אצלו לאחר העברת תגמולי המילואים לעובדים. רשות המסים הבהירה כי הפיצוי מקטין את ההוצאה של המעסיק לצורכי מס. להלן פרטים אודות מנגנון הפיצוי.



תקופת הזכאות לפיצוי

מ-7.10.2023 ועד 31.12.2024.


שיעור הפיצוי

20% משכר הברוטו של העובדים שיצאו למילואים במלחמת חרבות ברזל, בהתאם למספר ימי המילואים. השכר שישמש לחישוב הנו שכר העובד ב-3 החודשים שקדמו לשירות המילואים. אם העובד עבד פחת משלושה חודשים – הפיצוי יחושב לפי השכר בתקופת עבודתו (חודש או חודשיים).


תשלום הפיצוי

 • הפיצוי נכלל בתשלום התגמול השוטף שהביטוח הלאומי מעביר למעסיקים.

 • השיפוי יועבר למעסיקים עד 60 יום מיום פרסום התקנות.

 • נכון להיום הפיצוי ישולם רק עבור תביעות לתגמולי מילואים שהוגשו מחודש אפריל. בהמשך ישולם הפיצוי עבור התקופה מתחילת המלחמה.

 • עבור משרת מילואים שמועסק אצל מספר מעסיקים, התגמול ישולם למעסיק הראשון שמגיש את התביעה, מתוך הנחה שזהו המעסיק העיקרי.


סדר פעולות לקבלת הפיצוי

 1. המעסיק העיקרי יגיש תביעה לתגמולי מילואים באמצעות המערכת הייעודית באתר הביטוח הלאומי.

 2. הביטוח הלאומי ישלם תגמול למעסיק שיגיש תביעה יחד עם 20% פיצוי.

 3. ככל ששכרו של העובד נמוך מהמינימום – הביטוח הלאומי ישלים את התגמול למינימום.

 4. ככל שיופיע מעסיק נוסף – תביעתו תידחה והמשרת יגיש תביעה לתגמול ממעסיק זה באופן אישי להשלמת התגמול.

 5. תגמול בגין המעסיק השני ישולם ישירות לעובד. 20% פיצוי ישולם ישירות למעסיק השני.

 


תוספת תגמול מילואים (40%)


עבור שירות מילואים פעיל בתקופת "חרבות ברזל", הועלה ב-40% סכום התגמול המינימלי בגין יום מילואים: מ-222 ש"ח ו-6,668 ₪ לחודש, ל-310 ש"ח ו-9,316 ₪ לחודש. התגמול המוגדל חל גם על שירות חד-יומי וחצי-יומי.


במהלך חודש מאי הועברו למעסיקים הפרשי התגמול (40%) עבור העובדים ששירתו במילואים. תוספת זו היא חלק מתגמול המילואים שמגיע לעובד, ועל פי החוק יש לשלם אותה לעובד גם אם הוא סיים את עבודתו אצל המעסיק. 



הקלות בדיווח מעסיק על עובדים הנמצאים במילואים


לאור הצפי להתמשכות הלחימה, הביטוח הלאומי פרסם מתווה ייעודי ומקל לתשלום תגמולי המילואים במלחמת "חרבות ברזל". המתווה מיועד למעסיקים המשלמים שכר מלא לאותם עובדים שגויסו בצו 8. לפי המתווה, יבוצע התשלום בגין תקופת המילואים לפי ההכנסה הריאלית מדי חודש עבור החודש הקודם ולא בתום תקופת השירות כפי שנעשה עד היום.


לפיכך, הדיווח של מעסיק על שירות מילואים של עובדים יבוצע באופן הבא:

 • אין צורך בשידור או הגשת תביעה ידנית! הדיווח ייעשה על-ידי המעסיק או המייצג באמצעות המערכת הייעודית באתר הביטוח הלאומי - לחצו כאן למעבר למערכת. 

 • יש למלא באתר הייעודי לתשלום רק את פרטי העובדים שיצאו למילואים לראשונה במהלך חודש הדיווח, ושדווחו לביטוח הלאומי בטופס 100 חודשי לפני הגשת התביעה. אין צורך למלא את פרטי העובדים ששירותם התחיל בחודשים קודמים - החזר התגמול בגינם יועבר למעסיק באופן אוטומטי בתחילת החודש העוקב, ללא צורך בהגשת תביעה נוספת.

 • דיווח על שירות מחודש נובמבר ואילך - יש לציין תאריך סיום שהנו היום האחרון בחודש, סיום הלחימה, או סיום השירות של העובד, כמוקדם.

 • סוג השירות שיש לציין בתביעה הנו רגיל.

 • הקלה למעסיקים קטנים - כל מעסיק שיש לו עד 10 עובדים הנמצאים בשירות מילואים פעיל, יכול להגיש תביעה במערכת בהזנת פרטי העובדים בלבד, ללא צורך במידע על השכר ועל תקופת המילואים.

 • תביעות מעסיקים ידניות בל/ 501 - הביטוח הלאומי חסם את האפשרות לשלוח תביעות ידניות דרך אתר האינטרנט, גם עבור תקופות ישנות. יש לשלוח תביעה לתקופה קודמת דרך כתובת מייל ייעודית, שהיא avishais@nioi.gov.il

 • פטור מצירוף טפסים - בזמן המלחמה אין צורך לצרף טופס 3010. בתביעה של מעסיק לתגמול מילואים אין לשדר טופס 100 ייעודי.

Comments


bottom of page