• Li-Or Amir, C.P.A

רשת הבטחון הכלכלית: מענקים דו-חודשיים 2020-2021

עודכן ב: אוק 5

להלן פרטי המענקים הדו-חודשיים שאושרו במסגרת "רשת הביטחון הכלכלית" עד יוני 2021.

שימו לב: כעת ניתן להגיש בקשה למקדמה על חשבון מענק הוצאות קבועות ספ'-אוק'.


פרטים כלליים:

 • המענקים משולמים על-ידי רשות המסים. הבקשות מוגשות באזור האישי באתר הרשות.

 • מועדים אחרונים להגשת בקשות: 15.11.20 (מענקי מרץ עד יוני), 15.12.20 (מענקי יולי-אוגוסט).

 • קבלת המענקים מותנית באימות חשבון הבנק באזור האישי.

 • עסק אחד עשוי להיות זכאי לכמה סוגי מענקים.

 • רשאים להגיש כל העסקים שהוקמו עד לחודש פברואר 2020, בעלי מחזור שנתי של 18 אלף עד 400 מיליון ש"ח בשנה.

 • קבלת המענקים מותנית בהגשת כל דוחות המע"מ, כולל הדוח לתקופה בגינה נדרש המענק.

 • המענקים אינם חייבים במע"מ ואין להוציא בגינם חשבונית מס.

 • המענקים חייבים במס הכנסה. עוסקים בעלי הנהלת חשבונות חד-צדית יפיקו קבלה על שם רשות המסים. עם זאת, אין לכלול את סכומי המענקים בדיווח מקדמות מס הכנסה.

 • עבור עסק עצמאי, מענקי ההוצאות הקבועות חייבים בדמי ביטוח לאומי. לחצו כאן לפירוט המלא באדיבות לשכת רואי החשבון.

1. מענק הוצאות קבועות - לעסקים שהוקמו עד 2019:


עסקים שמחזורם בתקופה בגינה נדרש המענק ירד ב-40% או יותר מהמחזור בתקופה המקבילה ב-2019:

עסק קטן עם מחזור של 18-300 אלף ש"ח בשנה - המערכת פתוחה להגשת בקשות

מענק מדורג לפי גובה המחזור:

 • 18 עד 100 אלף - 3,000 ש"ח מדי חודשיים (1,500 ש"ח לחודש)

 • 100-200 אלף – 4,000 ש"ח מדי חודשיים (2,000 ש"ח לחודש)

 • 200-300 אלף – 6,000 ש"ח מדי חודשיים (3,000 ש"ח לחודש)


עסק גדול - מחזור בין 300 אלף ל-400 מיליון ש"ח - המערכת פתוחה להגשת בקשות

עד ל-15% מהמחזור השנתי, ולא יותר מסכום מענק של 500 אלף ש"ח מדי חודשיים (250 אלף ש"ח לחודש).


שימו לב - שינוי בתנאי הזכאות לחודשים ספטמבר-אוקטובר - הגישו כעת בקשה למקדמה!

 • המענקים בגין 9-10.20 בלבד ישולמו לעסק שמחזור עסקאותיו פחת ב-25% לעומת התקופה המקבילה ב-2019, במקום 40%.

 • במקרה של הארכת הסגר מעבר לחודש אוקטובר, תחול הקלה זו גם על מענקי נובמבר-דצמבר.

 • כעת ניתן להגיש בקשה למקדמה ע"ח מענק ספ'-אוק'. סכום המקדמה יהיה 50% מגובהו של מענק מרץ-אפריל או יוני-יולי, לבחירת העסק. מועד אחרון לבקשת המקדמה: 31.10.20.

 • לעוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה, אשר הירידה במחזורם כתוצאה מהסגר צפויה להתבטא רק בנובמבר-דצמבר 2020, תינתן ההקלה במענק בגין תקופה זו, ולא בגין ספטמבר-אוקטובר.


2. מענק פיצוי על ירידה בהכנסות לעצמאים ובעלי שליטה - (המערכת פתוחה להגשת בקשות)


אודות המענק

 • מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת בשנת 2018 או 2019 (כגבוה מביניהן), עד לתקרה של 7,500 ש"ח לחודש - קרי, תשלום של עד 15,000 ש"ח מדי חודשיים.

 • הגשת בקשות עד ליום 25.11.2020.


תנאי זכאות מצטברים כלליים:

 • הכנסה חייבת של 651,600-8,568 אלף ש"ח בשנת 2018 או 2019 - מספיק שההכנסה באחת השנים תהיה בטווח זה.

 • ירידה במחזור של לפחות 40% בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנה הנבחרת.

תנאי זכאות מצטברים לעצמאים (בנוסף לתנאים הכלליים):

 • מלאו להם 20 שנים לפחות בשנת 2019.

 • העסק היה פעיל בשנת 2019.

 • חלה ירידה של 40% לפחות במחזור ההכנסות בתקופה בגינה נדרש המענק, לעומת התקופה המקבילה ב-2019.

 • הוגשו דוחות מע"מ לכל התקופות עד לתקופה בגינה נדרש המענק.

 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 (או 2019 לעסקים שנפתחו בשנה זו).

 • העסק מנהל פנקסי חשבונות ע"פ חוק וספריו לא נפסלו משנת 2018 ואילך.

תנאי זכאות מצטברים לשכירים בעלי שליטה (בנוסף לתנאים הכלליים):

 • החברה הנה חברת מעטים (בשליטת עד 5 יחידים) בעלת פעילות עסקית.

 • היו שכירים בחברה במשך חצי שנה לפחות מיום 31.10.19.

 • אינם זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי בשל הכנסתם מחברה זו. נדגיש כי בדומה לעצמאים, שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים אינם זכאים לדמי אבטלה גם בימי שגרה, ומכאן זכאותם למענקים אלה.3. מענק לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 - (המערכת פתוחה להגשת בקשות)


תנאי זכאות כלליים:

 • מחזור העסקאות בשנת 2020 הנו בין 18 אלף ש"ח ל-100 מיליון ש"ח

 • מחזור העסקאות בינואר-פברואר 2020 הנו לפחות 1,500 ש"ח לחודש.

 • חלה ירידה כלשהי במחזור העסקאות בחודשי המענק לעומת ינואר-פברואר 2020.

סכום המענק לעצמאים:

 • עוסק פטור (עד 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 3,000 שקל מדי חודשיים (1,500 ש"ח לחודש).

 • עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 4,000 שקל מדי חודשיים (2,000 ש"ח לחודש).

 • המענקים חייבים בדמי ביטוח לאומי.

לחברה או שותפות:

יתקבל מענק עוסק מורשה, בכפוף לקיום כל התנאים הבאים:

 1. מחזור עסקאותיה בשנת 2020 הוא מעל 18 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪

 2. מחזור עסקאותיה בחודשים ינואר-פברואר 2020 עולה על 1,500 ₪

 3. מחזור עסקאותיה בתקופה בגינה נדרש המענק נמוך ממחזור עסקאותיה בחודשים ינואר-פברואר 20204. מענק ארנונה - (המערכת טרם נפתחה להגשת בקשות)

לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור, יוחזרו תשלומי הארנונה עד יוני 2021.

שמעון אמיר- רואי חשבון- חיפה

התכנים המקצועיים באתר וברשימת הדיוור מוגשים על-ידי משרד רואי החשבון שמעון אמיר כשירות לגולשי האתר בכדי לספק מידע כללי בתחומי העיסוק והמומחיות של המשרד. 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים. 

משרדנו לא יהא אחראי לתוצאות של החלטות ו\או פעולות שננקטו בהסתמך על התוכן באתר.

משרדנו מספק ייעוץ ללקוחות בלבד. הייעוץ כרוך בתשלום.