top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

רשת הבטחון הכלכלית: מענקים דו-חודשיים עד יוני 2021

עודכן: 14 ביולי 2021


הירשמו בתחתית העמוד וקבלו עדכונים ותזכורות בזמן אמת לכל מענק שנפתח.


המענקים הפתוחים לבקשות נכון ל-14.7.21:

שימו לב! זהו סבב המענקים האחרון בתוכנית רשת הביטחון הכלכלית, בהתאם לחקיקה שאושרה עד היום.


להלן מידע מפורט על המענקים:


1. מענק הוצאות (לעסקים שהוקמו עד 31.12.19) - המערכת פתוחה להגשת בקשות

 • הגשת תביעה החל מ-15 בחודש העוקב לתום התקופה, למשך 90 יום.

 • זכאים עסקים שמחזורם בתקופה בגינה נדרש המענק ירד ב-40% או יותר מהמחזור בתקופה המקבילה ב-2019, למעט תקופות בהן נקבע אחרת כמפורט להלן.

 • עצמאים בעלי מחזור של עד 300 אלף ש"ח בשנה - לחצו כאן לפרטים והגשת בקשות.


גובה המענק:

עסק קטן עם מחזור של 18-300 אלף ש"ח בשנה - המערכת פתוחה להגשת בקשות

מענק מדורג לפי גובה המחזור:

 • 18 עד 100 אלף - 3,000 ש"ח מדי חודשיים (1,500 ש"ח לחודש)

 • 100-200 אלף – 4,000 ש"ח מדי חודשיים (2,000 ש"ח לחודש)

 • 200-300 אלף – 6,000 ש"ח מדי חודשיים (3,000 ש"ח לחודש)


עסק גדול - מחזור בין 300 אלף ל-400 מיליון ש"ח - המערכת פתוחה להגשת בקשות

עד ל-15% מהמחזור השנתי, ולא יותר מסכום מענק של 500 אלף ש"ח מדי חודשיים (250 אלף ש"ח לחודש).2. מענק סוציאלי (ירידה בהכנסות) לעצמאים ובעלי שליטה - המערכת פתוחה להגשת בקשות


אודות המענק

 • מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת בשנת 2018 או 2019 (כגבוה מביניהן), עד לתקרה של 7,500 ש"ח לחודש - קרי, תשלום של עד 15,000 ש"ח מדי חודשיים.

 • מועדים אחרונים להגשת בקשות: מאי-יוני עד ליום 25.11.20. יולי-אוגוסט עד ליום 15.12.20. ספט'-אוק' עד ליום 15.1.21.

 • הגשת תביעה החל מ-15 בחודש העוקב לתום התקופה, למשך 90 יום.


תנאי זכאות מצטברים כלליים:

 • הכנסה חייבת של 651,600-8,568 אלף ש"ח בשנת 2018 או 2019 - מספיק שההכנסה באחת השנים תהיה בטווח זה.

 • ירידה במחזור של לפחות 40% בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנה הנבחרת.

תנאי זכאות מצטברים לעצמאים (בנוסף לתנאים הכלליים):

 • מלאו להם 20 שנים לפחות בשנת 2019.

 • העסק היה פעיל בשנת 2019.

 • הוגשו דוחות מע"מ לכל התקופות עד לתקופה בגינה נדרש המענק.

 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 (או 2019 לעסקים שנפתחו בשנה זו).

 • העסק מנהל פנקסי חשבונות ע"פ חוק וספריו לא נפסלו משנת 2018 ואילך.

תנאי זכאות מצטברים לשכירים בעלי שליטה (בנוסף לתנאים הכלליים):

 • החברה הנה חברת מעטים (בשליטת עד 5 יחידים) בעלת פעילות עסקית.

 • המבקשים היו שכירים בחברה במשך חצי שנה לפחות מיום 31.10.19.

 • המבקשים אינם זכאים לדמי אבטלה בשל הכנסתם מחברה זו. בדומה לעצמאים, שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים אינם זכאים לדמי אבטלה גם בימי שגרה. מכאן זכאותם למענקים אלה.


3. מענק לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 - (המערכת פתוחה להגשת בקשות)


תנאי זכאות כלליים:

 • מחזור העסקאות בשנת 2020 הנו בין 18 אלף ש"ח ל-100 מיליון ש"ח

 • מחזור העסקאות בינואר-פברואר 2020 הנו לפחות 1,500 ש"ח לחודש.

 • חלה ירידה כלשהי במחזור העסקאות בחודשי המענק לעומת ינואר-פברואר 2020.

סכום המענק לעצמאים:

 • עוסק פטור (עד 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 3,000 שקל מדי חודשיים (1,500 ש"ח לחודש).

 • עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 4,000 שקל מדי חודשיים (2,000 ש"ח לחודש).

 • המענקים חייבים בדמי ביטוח לאומי.

לחברה או שותפות:

יתקבל מענק עוסק מורשה, בכפוף לקיום כל התנאים הבאים:

 1. מחזור עסקאותיה בשנת 2020 הוא מעל 18 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪

 2. מחזור עסקאותיה בחודשים ינואר-פברואר 2020 עולה על 1,500 ₪

 3. מחזור עסקאותיה בתקופה בגינה נדרש המענק נמוך ממחזור עסקאותיה בחודשים ינואר-פברואר 2020.פרטים כלליים אודות כל המענקים:

 • רשאים להגיש כל העסקים שהוקמו עד פברואר 2020, בעלי מחזור שנתי של 18 אלף עד 400 מיליון ש"ח בשנה.

 • קבלת המענקים מותנית בהגשת כל דוחות המע"מ, כולל הדוח לתקופה בגינה נדרש המענק, או הצהרות עוסק פטור לשנים 2019-2020.

 • בעת הגשת הבקשה לעוסקים המורשים ולשכירים בעלי שליטה יוצגו נתוני המחזורים הדו-חודשיים הרלבנטיים של תקופת המענק ב- 2019 וב-2021 (על פי הדיווחים התקופתיים שהגישו למע"מ), ויוצג שיעור הירידה במחזורי העסקאות ביחס לשיעור הנדרש בחקיקה.

 • ככל שהמערכת תצביע על כך שלא התקיימה הירידה הנדרשת במחזורי העסקאות לצורך הזכאות, תוצג אפשרות לתקן את שיעור הירידה שחושב ולנמק את הסיבה לתיקון, ככל שקיימת.

 • בעת הגשת בקשה על ידי עוסק פטור, העוסק ימלא את נתוני המחזור העסקי לחודשים ינואר פברואר 2021 (לפי סיכום הקבלות/ספר פדיון יומי) ויצהיר באם אכן הייתה לו הירידה הנדרשת בחוק לזכאות למענק.

 • המענקים אינם חייבים במע"מ ויש להוציא בגינם קבלה בלבד.

 • המענקים חייבים במס הכנסה. עם זאת, אין לכלול את המענקים בדיווח המקדמות.

 • עבור עסק עצמאי, מענקי ההוצאות הקבועות חייבים בדמי ביטוח לאומי.

 • לחצו כאן לפירוט המלא של חבויות המס באדיבות לשכת רואי החשבון.


הירשמו בתחתית העמוד וקבלו עדכונים ותזכורות בזמן אמת לכל מענק שנפתח.

792 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page