• Li-Or Amir, C.P.A

מענקי עידוד תעסוקה ושימור עובדים - כל הפרטים

עודכן ב: ספט 25


עקב הרחבת רשת הביטחון הכלכלית עליה הוחלט ב-22.9, חלה הקלה בתנאי הזכאות למענק עידוד תעסוקה החל מחודש ספטמבר:

 1. סף השכר הופחת ל-2,500 ש"ח בלבד.

 2. עובדים שעבדו בספטמבר 15 יום לפחות והוצאו לחל"ת לאחר מכן, לא ינוכו ממצבת העובדים לצורך חישוב מס' העובדים שנקלטו.

כמו כן, הוחלט על מענק חד פעמי בגין שימור עובדים בחודשים ספטמבר-אוקטובר.


מהו מענק שימור עובדים?

ב-17.9 הכריז האוצר על מענק חד פעמי בעד שימור עובדים בחודשים ספטמבר-אוקטובר, בסך 5,000 ש"ח לעובד.


ככל שמחזור העסק נפגע יותר ביחס לתקופה המקבילה ב-2019, סף הזכאות למענק נמוך יותר:

 • עסק שמחזורו נפגע ביותר מ-80%, יקבל מענק בגין שימור 40% ומעלה מסך העובדים שהועסקו בחודש אוגוסט.

 • עסק שמחזורו נפגע ב60-80%, יקבל מענק בגין שימור 55% ומעלה מעובדיו.

 • עסק שמחזורו נפגע ב40-60%, יקבל מענק בגין שימור 70% ומעלה מעובדיו.

 • עסק שמחזורו נפגע ב25-40%, יקבל מענק בגין שימור 80% ומעלה מעובדיו.

דוגמא:

 • בעסק בן 100 עובדים שמחזורו נפגע ב-81%, המענק יינתן החל מהעובד ה-40 שעדיין מועסק.

 • אם במהלך ספטמבר-אוקטובר הוצאו לחל"ת 20 עובדים, המענק יינתן בגין עובדים 40-80, כלומר 21 עובדים, ובסה"כ - 105,000 ש"ח.

המענק ישולם ע"י משרד הכלכלה. טרם פורסם אם ישולם אוטומטית בהתאם לנתוני הביטוח הלאומי, או שיהיה כרוך בהגשת בקשה.


מהו מענק עידוד תעסוקה?

חוק מענק עידוד התעסוקה מזכה במענק מעסיקים הקולטים עובדים (חדשים או שחוזרים מחל"ת).

המענק ישולם בגין כל עובד שנקלט החל מיום 19.4.20 ועד לסוף חודש ספטמבר.

החוק חל החל מהעובד הראשון, ואינו קובע תקרת מענק פר עסק, או תקרה למספר העובדים בגינם ישולם המענק. כמו כן, החוק אינו מתנה את הזכאות למענק בפגיעה בהכנסות העסק עקב המשבר.


על מי מקבלים מענק עידוד תעסוקה?

מטרת החוק לעודד החזרת מקסימום מחוסרי עבודה למעגל התעסוקה, תוך החזרה הדרגתית של נטל פרנסתם מהמדינה אל המעסיקים. על כן, העובדים בגינם העסק זכאי למענק חייבים לענות על כל התנאים הבאים:

 1. הם נקלטו אצל המעסיק לא יאוחר מה-15 לחודש.

 2. שכרם החודשי לפחות 3,300 ש"ח (לעובדים שנקלטו עד אוגוסט) או 2,500 ש"ח (לעובדים שנקלטו מספטמבר ואילך).

 3. הם אינם בעלי שליטה.

 4. הם עונים על לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 • נרשמו בשירות התעסוקה בין התאריכים 1.1-30.4 ולא עבדו בתקופה זו.

 • היו זכאים לדמי אבטלה בגין חודש מאי.

 • היו זכאים לגמלת הבטחת הכנסה.

 • היו זכאים למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה.


על מנת שמעסיקים לא ינצלו את המענק להחלפת עובדים, הוא ישולם בגין כל עובד אשר קליטתו הגדילה את מצבת העובדים הפעילים בעסק (ללא עובדים בחל"ת):

 • בחודש מאי - לעומת חודש אפריל

 • בחודשים יוני עד ספטמבר - לעומת חודש מאי.


כמה מקבלים?

בגין כל עובד ישולם מענק ב-4 פעימות חודשיות, בהתאם לחודש קליטתו:

 • עובד שנקלט באפריל או מאי - ישולמו 875 ש"ח לחודש, החל ממשכורת מאי (3,500 ש"ח לעובד).

 • עובד שנקלט מיוני עד ספטמבר - ישולמו 1,875 ש"ח לחודש (7,500 ש"ח לעובד).


איך מקבלים?

המענק ישולם בכפוף לדיווח לרשות התעסוקה על נתוני העובדים שנקלטו מדי חודש. במידה וחישובי השכר בעסק מטופלים על-ידי משרד רואי חשבון, המשרד ירכז את הנתונים ויעבירם לשירות התעסוקה.


שלבי הגשת בקשה למענק - לעסק שאינו מיוצג

 1. אם אין לכם אזור אישי במערכת ההזדהות הממשלתית, הירשמו בקישור הזה.

 2. יש להשלים את הסימולטור אשר יתאים לכם את מסלול המענק הכדאי לכם בקישור הזה.

 3. יש להיכנס לאתר שירות התעסוקה בקישור הזה ולעקוב אחרי ההוראות מפרק "הכנת המידע" והלאה.

 4. לחיצה על כפתור "הכול ברור, הגישו בקשה" תעביר אתכם לאתר ההזדהות הממשלתית להגשת הבקשה.

שימו לב! החל מחודש יולי, יש להגיש בקשה לא יאוחר מ-60 יום מתום החודש בגינו מבוקש המענק.


מתי מקבלים?

בגין חודשים יולי עד ספטמבר, המענק ישולם למעסיק מיד לאחר תשלום המשכורת לעובד.


חשוב לדעת! מענק עידוד תעסוקה מתקבל בכפוף לדיווח מצד העובד על קליטתו לעבודה.

על כן, על המעסיקים להנחות את העובדים:

 1. לדווח באתר שירות התעסוקה על קליטתם לעבודה, עם תחילת העבודה בפועל.

 2. להגיב להודעות שירות התעסוקה, ולאשר באזור האישי את תביעת המעסיק לגביהם.

 3. ומה עם עובדים שהוצאו לחל"ת ואין יכולת לקלוט חזרה?

עובדים שאין כוונה להחזירם מחל"ת - יש לפטר. קראו כאן אודות פיטורי עובד השוהה בחל"ת.
שמעון אמיר- רואי חשבון- חיפה

התכנים המקצועיים באתר וברשימת הדיוור מוגשים על-ידי משרד רואי החשבון שמעון אמיר כשירות לגולשי האתר בכדי לספק מידע כללי בתחומי העיסוק והמומחיות של המשרד. 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים. 

משרדנו לא יהא אחראי לתוצאות של החלטות ו\או פעולות שננקטו בהסתמך על התוכן באתר.

משרדנו מספק ייעוץ ללקוחות בלבד. הייעוץ כרוך בתשלום.