top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

למי שייכים פיצויי הפיטורין ומה עושים איתם?

עודכן: 19 בדצמ׳ 2021

שינויים שחלו בשנת 2020 בחוק פיצויי הפיטורים מבטיחים לעובד בעלות בלתי-מותנית על ההפרשות לפיצויי פיטורין שנעשו במהלך העסקתו.

הפיצויים שייכים לעובד, גם אם התפטר


סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין הנו כעת סעיף חובה. הסעיף קובע כי:

"תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר."

כאשר נחתם חוזה העסקה הכולל סעיף זה, המעסיק מסכים מראש כי הפיצויים שהוא מפקיד לעובד מדי חודש בקופת גמל לפיצויים, בשיעור קבוע מהשכר החודשי בפועל (6%-8.33%), ישולמו לעובד בסוף יחסי העבודה, בין אם פוטר או התפטר.


היתרון למעסיק הוא שבמקרה כזה, אינו חייב לבצע השלמה של הסכום שנצבר לסכום הפיצויים הקבוע בסעיף 12(א) לחוק, שהוא המשכורת האחרונה כפול מס' שנות העבודה.


הסדר זה מיטיב עם שני הצדדים בעיקר עקב הוודאות שהוא מעניק להם בנוגע לעצם התשלום והסכום שישולם: המעסיק לא ייאלץ להוציא כספים נוספים מקופת העסק בעת סיום יחסי העבודה; העובד, מצדו, יקבל ברוב המקרים פחות פיצויים, אבל יזכה להם גם אם יתפטר.


מיסוי הפיצויים כבר בעת ההפקדה


כפועל יוצא מההחלטה הגורפת כי הפיצויים המופקדים שייכים לעובד, וישולמו לו בוודאות של 100%, הוחלט כי ניתן למסות את חלקם החייב במס עוד בתקופת ההעסקה.

על כן, כאשר סכום הפיצויים המופרש בשנה גבוה ממשכורתו החודשית של העובד או מסך 34,900 ש"ח (נכון לשנת 2020), המס בגין הסכום העודף ינוכה בתלוש השכר של העובד בחודש בו הופקד לקרן הפנסיה, ובהתאם לשיעור המס השולי של העובד.איך תעזרו לפיצויים לעזור לכם?

השינוי בחוק לא שינה את מטרתם המקורית של פיצויי הפיטורין והפטור ממס עליהם: לאפשר לעובד מרווח נשימה כלכלי עד שיתחיל לקבל דמי אבטלה או ימצא עבודה חלופית. לכך, כמובן, יש יתר משמעות במקרה של התפטרות, אז העובד זוכה לדמי אבטלה רק בחלוף 90 יום.


מאז החלת צו ההרחבה לפנסיית חובה על כלל ענפי המשק, הפיצויים הפכו לעוד רכיב קבוע בחיסכון הפנסיוני, והשינוי בחוק הופך אותו לוודאי עבור כל העובדים במשק. בניגוד לתגמולי הפנסיה בסך כולל של 12.5% מהשכר המבוטח, סכום הפיצויים בשיעור 6-8.33% מהשכר המבוטח עדיין ניתן למשיכה במלואו ובפטור ממס עם סיום העבודה, בכפוף לתקרת הפטור.


אולם, משיכה מיידית זו של כספי הפיצויים פירושה ויתור על רווחים פוטנציאליים עתידיים שיכול סכום זה להניב בקרן הפנסיה, אשר בעת קבלתם יהיו פטורים ממס, בניגוד לחלק מאפיקי ההשקעה האלטרנטיביים שתשואותיהם דומות. לכן מומלץ לכל עובד אשר יכול להתקיים בין עבודות גם ללא כספי הפיצויים להורות למעסיק על "רצף קצבה" או "רצף פיצויים". כל הוראה כזו הנה הפיכה, וניתן למשוך את כספי הפיצויים בכל עת בעתיד, תוך תשלום מס מיידי על חלק הפיצויים החייב במס.


רצף קצבה


החלטה זו מייעדת את סכום הפיצויים מהמעסיק האחרון לקצבה הפנסיונית החודשית שתשולם לאחר הפרישה. כיום החלטה זו היא ברירת מחדל בעת סיום עבודה.


רצף פיצויים


החלטה זו זמינה לעובדים רק אם החלו לעבוד אצל מעסיק חדש תוך עד שנה מהפסקת עבודתם אצל המעסיק הקודם. החלטה זו מצרפת את כספי הפיצויים מהמעסיק האחרון לאלו שיופקדו על-ידי המעסיק החדש. תשלום המס על הפיצויים שמעבר לתקת הפטור יידחה אף הוא למועד הסיום אצל המעסיק החדש.90 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page