top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

תגמולי מילואים במלחמת "חרבות ברזל": עדכני לחודש ינואר 2024


הקלות בדיווח מעסיק על עובדים הנמצאים במילואים


לאור הצפי להתמשכות הלחימה, הביטוח הלאומי פרסם מתווה ייעודי ומקל לתשלום תגמולי המילואים במלחמת "חרבות ברזל". המתווה מיועד למעסיקים המשלמים שכר מלא לאותם עובדים שגויסו בצו 8. לפי המתווה, יבוצע התשלום בגין תקופת המילואים לפי ההכנסה הריאלית מדי חודש עבור החודש הקודם ולא בתום תקופת השירות כפי שנעשה עד היום.


לפיכך, הדיווח של מעסיק על שירות מילואים של עובדים יבוצע באופן הבא:

 • אין צורך בשידור או הגשת תביעה ידנית! הדיווח ייעשה על-ידי המעסיק או המייצג באמצעות המערכת הייעודית באתר הביטוח הלאומי - לחצו כאן למעבר למערכת. 

 • יש למלא באתר הייעודי לתשלום רק את פרטי העובדים שיצאו למילואים לראשונה במהלך חודש הדיווח, ושדווחו לביטוח הלאומי בטופס 100 חודשי לפני הגשת התביעה. אין צורך למלא את פרטי העובדים ששירותם התחיל בחודשים קודמים - החזר התגמול בגינם יועבר למעסיק באופן אוטומטי בתחילת החודש העוקב, ללא צורך בהגשת תביעה נוספת.

 • דיווח על שירות מחודש נובמבר ואילך - יש לציין תאריך סיום שהנו היום האחרון בחודש, סיום הלחימה, או סיום השירות של העובד, כמוקדם.

 • סוג השירות שיש לציין בתביעה הנו רגיל.

 • הקלה למעסיקים קטנים - כל מעסיק שיש לו עד 10 עובדים הנמצאים בשירות מילואים פעיל, יכול להגיש תביעה במערכת בהזנת פרטי העובדים בלבד, ללא צורך במידע על השכר ועל תקופת המילואים.

 • תביעות מעסיקים ידניות בל/ 501 - הביטוח הלאומי חסם את האפשרות לשלוח תביעות ידניות דרך אתר האינטרנט, גם עבור תקופות ישנות. יש לשלוח תביעה לתקופה קודמת דרך כתובת מייל ייעודית, שהיא avishais@nioi.gov.il

 • פטור מצירוף טפסים - בזמן המלחמה אין צורך לצרף טופס 3010. בתביעה של מעסיק לתגמול מילואים אין לשדר טופס 100 ייעודי.


אוכלוסיות שיקבלו אוטומטית תגמולי מילואים במלחמת "חרבות ברזל"


 • לעצמאים ולמי שאינם עובדים, או רשומים כ"עצמאי שאינו עונה על ההגדרה", תגמולי המילואים משולמים באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת תביעה. התגמולים מועברים לחשבון הבנק של המבוטח מספר ימים לאחר סיום החודש בו התבצע השירות.

 • עצמאי שהנו גם שכיר ששכרו עלה באחד או יותר מהחודשים 7-9.23 מעל הסכום של 6,455 ש"ח בכל חודש, אמור לקבל את התגמול כעצמאי באופן אוטומטי. מי שלא מקבל את התגמול באופן אוטומטי יגיש תביעה אישית.

 • לעובדים שכירים בעלי הכנסה נמוכה מהתגמול המזערי (6,455 ש"ח בכל חודש) בכל אחד מהחודשים יולי עד ספטמבר 2023 - יקבלו תגמול באופן אוטומטי מדי חודש, כל עוד אף מעסיק לא תבע בעבורם את התגמול בעבור חודש אוקטובר.

 • משרת מילואים המתגורר בחו"ל והגיע כדי להתנדב יקבל תגמול באופן אוטומטי לחשבון הבנק שמסר לצה"ל בעת החיול - בין אם החשבון בבנק ישראלי או בחו"ל


אי פגיעה בהכנסות


 • התגמול מתווסף לשכר העבודה - לפי סעיף 271 בחוק הביטוח הלאומי, מי שמשרת כחוק במילואים (עצמאי ושכיר), ישולם לו תגמול בשיעור האמור בסעיף 272 בעד ימי שירותו במילואים, אף אם הכנסתו לא פחתה מחמת שירותו. המעסיק משלם לעובד שמשרת במילואים הן שכר עבודה והן תגמולי מילואים בכל יום מילואים שבו עבד ובכל יום שמגיעה לו משכורת גם אם לא עבד, כמו ימי חג וחופשה בתשלום. כלומר, עובד המשרת במילואים מעבר לשעות העבודה, יקבל מהמעסיק גם את שכרו וגם את מלוא התגמול.

 • השלמת משכורת לתגמול המזערי - משרת במילואים שמשתכר סכום נמוך מהתגמול המזערי שהוא 300.61 ש"ח ליום במלחמה, שמקבל תגמול מהמעסיק, המעסיק אמור להשלים את המשכורת שלו לסכום התגמול היומי המזערי החדש בכל יום שבו הוא משרת במילואים (המעסיק מקבל בחזרה את התגמול המזערי מהביטוח הלאומי). המעסיק משלם את דמי הביטוח הלאומי על התגמול המזערי ומשלם הפרשות לפנסיה לפי השכר הרגיל כאמור בסעיף 283 בחוק הביטוח הלאומי. סעיף 276(א)(3) בחוק הביטוח הלאומי קובע כי דין התשלום המגיע לעובד לפי סעיף קטן זה כדין שכר עבודה. סעיף 280(ג) בחוק הביטוח הלאומי קובע כי דין יתרת התגמול כדין שכר עבודה. בימים אלה דנים בכנסת על פיצוי למעסיקים על חלק המעסיק בדמי הביטוח הלאומי והפנסיה. 

 • קרן לסיוע - משרתים במילואים שנפגעו כספית במהלך מלחמת חרבות ברזל, יכולים לפנות לקרן מיוחדת ולהגיש בקשה להחזר כספי. לפרטים נוספים לחצו כאן 


למידע נוסף על זכויות משרתי מילואים ב"חרבות ברזל" היכנסו לדף הייעודי באתר הביטוח הלאומי.

bottom of page