top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

בלי לאסוף קבלות: עוסקים פטורים יוכלו לנכות הוצאות בסך 30%

בשורה לפרילנסרים: החל מ-2024, הדיווח ותשלום המס על הכנסות העסק צפוי להפוך קל משמעותית.


ביום 1.1.2024 נכנסה לתוקף "רפורמת עוסק זעיר", אשר חוקקה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024, התשפ"ג-2023. חידושי הרפורמה מובאים במסגרת סעיף 87ה לפקודת מס הכנסה. 


מיהו "עוסק זעיר" הזכאי להקלות בדיווח ותשלום מס הכנסה?


סעיף 87ב ו-87ג לפקודה קובעים תנאים ראשוניים ומתמשכים לסיווג במס הכנסה כ"בעל עסק זעיר":


 • יחיד

 • תושב ישראל

 • ההכנסה נובעת מעסק או ממשלח יד

 • מחזור עסקאות שאינו עולה על הסכום הקבוע בהגדרת "עוסק פטור" בסעיף 1 לחוק מע"מ

 • רישום כבעל עסק זעיר ע"י פקיד השומה, לאור עמידה בתנאים מעלה -

 • עמידה בתנאים שבסעיף 87ה לגבי מאפייני העסק ומקור ההכנסה:

  • העוסק אינו מעסיק עובדים;

  • ספרי החשבונות לשנת המס קבילים, כלומר לא נפסלו;

  • מקור ההכנסות אינו במעסיק, קרוב (בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה), או תאגיד שקוף (ראו סעיף 64א לפקודה);

  • כל הכנסתו מעסק בשנת המס מקורה ביגיעה אישית - תנאי זה לא הובהר די הצורך. אפשר וכוונת המחוקק הנה להחריג הכנסות פסיביות באופיין, כגון מהשכרת נכסים שאינה עולה כדי עסק.

  • העוסק אינו בעל שליטה בחברה כהגדרתו סעיף 32(9) - שם "שליטה" משמעה החזקה או זכאות לרווחים בשיעור 10% ומעלה, או הזכות למנות מנהל. ניסוח הסעיף אינו חד-משמעי, לכן נניח למען הזהירות שהכוונה לחברה כלשהי - בין שזהו העסק הזעיר עצמו המאוגד כחברה בע"מ, ובין שזוהי חברה נפרדת ובנוסף עליו.

ככלל, כל עסק שאינו מעסיק עובדים ומחזור הכנסותיו נמוך מתקרת העוסק הפטור עשוי להיות זכאי למעמד "עוסק זעיר"

האם מי שאינו עוסק פטור יכול להיות עוסק זעיר?


כן! אמנם רישום במע"מ כ"עוסק פטור" מקנה אוטומטית סיווג ראשוני כ"עוסק זעיר" במס הכנסה. אולם, לקבלת מעמד עוסק זעיר במס הכנסה, אין הכרח שהעוסק יהיה רשום במע"מ כעוסק פטור.


הדבר מהותי כיוון שלפי תקנת מע"מ 13 (רישום), סוגי עיסוקים מסוימים מחייבים רישום כ"עוסק מורשה" גם אם מחזורם נמוך מתקרת העוסק הפטור, למשל: עורכי דין ורואי חשבון.


לכן, כל עוסק מורשה (או חברת ארנק) אשר בשנה מסוימת ירד מחזורו מתחת לתקרת העוסק הפטור, והוא עומד בשאר התנאים שהוזכרו מעלה, רשאי לבקש רישום כ"עוסק זעיר" ולהנות מהקלות הרפורמה שנסקור להלן.


ההקלות במסגרת "רפורמת עוסק זעיר"


הכרה בהוצאות ללא הצגת חשבוניות


בעל עסק זעיר, כהגדרתו בסעיף 87ב לפקודה, זכאי לנכות מהכנסתו "סכום נורמטיבי" השווה ל-30% ממחזור העסקאות השנתי שלו, וזאת מבלי להידרש לאסוף ו/או להציג חשבוניות (להלן: "הניכוי הנורמטיבי"). כלומר, ההכנסה החייבת במס תהיה שווה אוטומטית ל-70% בלבד ממחזור העסקאות.


הקלה זו תחול רק אם העסק עמד בשנת המס בכל התנאים שנקבעו בסעיף 87ה לפקודה שתמציתם הובאה מעלה. על כן, אנו ממליצים לשמור בכל מקרה את חשבוניות ההוצאה, על מנת שבמקרה של אי עמידה בתנאים, ניתן יהיה לדרוש ניכוי הוצאות.


במידה ובמהלך שנת המס אירע אחד או יותר מהבאים, עדיין יהיה העוסק זכאי לנכות ללא קבלות סכום השווה לעד 30% מתקרת העוסק הפטור:

 • החל להעסיק עובדים

 • הייתה לו בשנת המס הכנסה מעסק או ממשלח יד שלא הופקה מיגיעה אישית;

 • חלק מהכנסתו מעסק או ממשלח יד יוחס אליו מתאגיד שקוף כהגדרתו בסעיף 64(א);פטור מדוח שנתי ע"י ביצוע תיאום מס מקוון


בעל עסק זעיר יוכל לדווח על הכנסותיו מעסק במסגרת מערכת תיאום מס. כחלק מפעולת תיאום המס מספק העוסק פרטים אישיים המעניקים הטבות מס, למשל: נקודות זיכוי עבור ילדים, מצב משפחתי, תואר אקדמי, עלייה, שחרור מצה"ל, מגורים בישוב מוטב וכו'.


לאחר הקלדת הנתונים על הכנסות (מעסק ומכל מקור אחר), המערכת תחשב את שיעור המס לניכוי. נהוג לבצע את תיאום המס בתחילת שנת המס, וניתן לשוב ולעשותו במהלך השנה אם צפי ההכנסות השנתי משתנה.


רוצים לראות איך ייראה תיאום המס, שלב אחר שלב? הציצו במאמר הבא!פטור ממקדמות מס הכנסה


לעוסק זעיר שביצע את תיאום המס לעיל, ייקבע % ניכוי מס במקור. במצב זה, הניכוי במקור ע"י הלקוח המשלם מחליף את חובת דיווח ותשלום המקדמות ע"י העוסק (מקדמות לפי מחזור, המדווחות ומשולמות על בסיס חודשי או דו-חודשי). הדבר מפחית מהנטל הבירוקרטי על העוסק במהלך שנת המס.


עם זאת, עוסק זעיר אשר נוכה ממנו מס ביתר יוכל להזדכות עליו רק אם יגיש דוח שנתי וידווח בו על כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, ומלוא המס שנוכה מהן במקור. זאת, אף שכאמור עוסק זעיר שביצע תיאום מס אינו חייב בדוח שנתי.


למדריך השלם בנושא דוח שנתי לעוסק פטור לחצו כאן


Comments


bottom of page