• Li-Or Amir, C.P.A

דו"ח שנתי למס הכנסה - כל מה שרציתם לדעת

מהו דוח מס הכנסה?

הדוח השנתי למס הכנסה הוא מסמך המפרט ומרכז את כל ההכנסות של הגורם המגיש, המס שנוכה בגינן, וההשפעות השונות על חישוב המס - ניכויים אישיים, זיכויים, פטורים, קיזוזים, ונקודות זיכוי. הדוח מהווה בסיס לחישוב יתרת המס לתשלום או להחזר בשנה נתונה.


מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

ככלל, האוכלוסיות הבאות חייבות בהגשת דוח:

 1. יחיד תושב ישראל שבשנת המס מלאו לו 18 שנים לפחות.

 2. חבר בני אדם תושב ישראל (חברה בע"מ, מלכ"ר, נאמנות וכו').

 3. תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת בישראל.

מי פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

יחיד אשר עונה על כל הקריטריונים שלהלן אינו חייב בהגשת דוח:

 1. בוצע ניכוי במקור בשיעור המרבי מכל הכנסותיו, לרבות משכורת, מס שבח, שכר סופרים\אמנים\מרצים וכו'.

 2. אין לו תיק עצמאי ברשות המסים (אינו עוסק מורשה או עוסק פטור).

 3. אינו בעל שליטה בחברה בע"מ.


צ'קליסט - אילו מסמכים יש לאסוף לשם הכנת הדוח ליחיד?

הדוח ליחיד כולל את כל הכנסות התא המשפחתי - כולל בן\בת זוג וילדים קטינים.

על כן יש לאסוף את כל הבאים, ככל שקיימים:

 • טופסי 106 מכל המעסיקים אצלם עבדתם או שקיבלתם מהם קצבה בשנת הדוח.

 • אישורים על הכנסות וניכוי במקור - מבנקים, קצבאות ביטוח לאומי (מילואים, אבטלה) וגורמים משלמים אחרים.

 • אישורים על תשלומים והפקדות כעצמאים - מביטוח לאומי, קרנות פנסיה, קופ"ג, קה"ש, וביטוחי חיים בעלי מרכיב חסכון.

 • קבלות עבור תרומות - אם סך התרומות הכולל עלה על 310 ש"ח.

 • אישורים על זכאות לתואר אקדמי.

 • הודעות על מכירת נכס וחישוב המס המגיע (רווח הון או מס שבח).

 • דוח רווח והפסד ומסמכים נלווים - במידה וקיים תיק עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור). במידה ואתם מיוצגים ע"י רואה חשבון, הוא מכין עבורכם דוח זה על סמך החומר שאתם מעבירים לו.


כיצד מגישים את הדוח?

ככלל, יש להגיש דוח מקוון באתר רשות המסים. לאחר מכן יש להדפיס את הפלט, לחתום עליו, ולהגישו פיזית במשרדי מס הכנסה, יחד עם כל המסמכים שצוינו לעיל.

אבל, כל עוד משבר הקורונה מנהל את חיינו, ניתן להגיש את הפלט החתום והצרופות, סרוקים יחד, באמצעות מערכת מפ"ל של רשות המסים.


במידה ואתם מיוצגים ע"י רואה חשבון, הוא יגיש עבורכם הן את הדוח המקוון והן את הדוח הפיזי.


ואם לא אגיש את הדוח?

אי הגשת דוח במועד הנה עבירה על פקודת מס הכנסה, וכרוכה בקנסות כבדים.


מה קורה לאחר הגשת הדוח?

כעבור מספר שבועות יישלח אליכם בדואר מכתב כחלחל העונה לשם המחמיא "שומה".

המכתב מכיל סיכום של הדוח שנקלט ברשות המסים, ואת יתרת המס שעליכם לשלם או לקבל חזרה, במידה והמס שנוכה בפועל אינו תואם את המס המגיע מכל הכנסתכם החייבת.

במידה ומדובר בסכום לתשלום, לדוח מצורף שובר שניתן לשלם באתר רשות המסים או בדואר.

במידה וזהו החזר - ברכותינו! הסכום יועבר לחשבון הבנק שציינתם בעת הגשת הדוח המקוון.

אם לא ציינתם חשבון בנק - אל דאגה. תקבלו ספח אותו תידרשו למסור בסניף הבנק שלכם.


זקוקים לעזרה בהגשת הדוח? פנו אלינו.


שמעון אמיר- רואי חשבון- חיפה

התכנים המקצועיים באתר וברשימת הדיוור מוגשים על-ידי משרד רואי החשבון שמעון אמיר כשירות לגולשי האתר בכדי לספק מידע כללי בתחומי העיסוק והמומחיות של המשרד. 

מידע זה אינו מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ מקצועי פרטני בנושאים הרלוונטיים. 

משרדנו לא יהא אחראי לתוצאות של החלטות ו\או פעולות שננקטו בהסתמך על התוכן באתר.

משרדנו מספק ייעוץ ללקוחות בלבד. הייעוץ כרוך בתשלום.