top of page
  • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

היזהרו מאישורים: על מה מותר ואסור לרואה חשבון לחתום

רואה החשבון הוא הגורם המעודכן ביותר במצבו הכספי של העסק - בעיקר כאשר הנהלת החשבונות השוטפת מתבצעת אף היא במשרדו. בגלל החוקים וכללי האתיקה המחמירים המסדירים את פעילותו, רואה החשבון אף נחשב מקור מהימן ובלתי תלוי למידע אודות העסק. לכן, עצמאים וחברות נדרשים לעתים קרובות לספק "אישור רואה חשבון" בדבר הכנסותיהם, הוצאותיהם, השקעותיהם או נתונים סטטוטוריים הנוגעים לרישום החברה.


לרוב, האישור הוא למעשה מכתב, בו רואה החשבון מדווח על הנתון המבוקש לפי המופיע במערכת החשבונות של העסק, בדיווחיו לרשויות המס או בדוחותיו הכספיים המבוקרים. אישורים אלה מסייעים בהערכת סיכון האשראי של עסק המבקש הלוואה מהבנק, בקביעת זכאות העסק למסלולי סיוע שונים מטעם המדינה, בהשתתפות במכרזים ועוד.


אולם, מדי פעם מתבקשים בעלי עסקים להמציא לצד שלישי (כגון לקוח) אישור רואה חשבון שאינו בתחום המותר. למשל, לאחרונה דיווחו מספר רואי חשבון כי לקוחותיהם התבקשו לספק לחלפני כספים (CHANGE) אישור רואה חשבון כי המזומן נשוא העסקה ישמש לתשלום שכר לעובדים תושבי הרשות הפלסטינית ו/או לתשלומים אחרים המותרים לפי החוק לצמצום השימוש במזומן. רואי החשבון סירבו, בצדק, לחתום על אישור זה, ונתקלו בתסכול וחוסר הבנה מצד החלפנים והלקוחות.


רואה חשבון שיספק אישור פסול מסכן את רישיונו ומסתכן בפלילים, וכך גם לקוחו. אז בואו נעשה סדר לטובת כולם - מה מותר ומה אסור, ולאיזה מסמך מותר לקרוא "אישור".על מה מותר להוציא אישור רואה חשבון?


ההנחיות בדבר הוצאת אישורים, דוחות מיוחדים וחוות דעת של רואי חשבון מוסדרות ב"תקן בחינת מהימנות (ישראל) 3000 - דוחות מיוחדים של רואה חשבון" של לשכת רואי חשבון בישראל. התקן מבחין בין שני סוגי מסמכים (אישורים ודוחות מיוחדים) וקובע באילו עניינים ונסיבות יכול רואה חשבון לחתום על כל אחד מהנ"ל.


אישור רואה חשבון


רואה חשבון יכול לאשר כי נתון מסוים מתאים לאמור במסמך כלשהו או ברשומות כלשהן. באישור זה אין רואה החשבון מאשר נאותות או נכונות הנתון עצמם, אלא רק את עובדת הופעתם בכתובים. לכן האישור חייב לכלול אזכור של המסמכים או את הרשומות בהם מופיע הנתון. כמובן, שעל רואה החשבון לראות את הכתובים ולהניח דעתו בדבר ההתאמה טרם החתימה על האישור.


אישור רואה חשבון יכול להינתן על:

  • נתונים פיננסיים המופיעים בדוחות כספיים מבוקרים או בשומות מס.

  • נתונים סטטוטוריים המופיעים במסמכי הרשם, כגון תעודת התאגדות, פרוטוקולים, דוחות שנתיים וכו'.


דוח מיוחד של רואה חשבון


דוח מיוחד הוא מסמך בו רואה החשבון מספק חוות דעת על דוח של הלקוח שאינו דוח כספי. לרוב, זהו דוח שהלקוח מכין לבקשת מוסד פיננסי או ממשלתי וכולל נתונים כספיים. חוות הדעת של רואה החשבון ניתנת על סמך ביקורת או בדיקה שעורך רואה החשבון לדוח ולנתונים המופיעים בו.


דוח מיוחד של רואה חשבון נכתב בנוסח הדומה לדוח רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים, וכולל תמיד:

  • הבהרה בדבר חלוקת האחריות - הלקוח הוא האחראי על תוכן הדוח ונכונותו, ואילו רואה החשבון אחראי על חוות דעתו בלבד.

  • היקף הביקורת או הבדיקה שערך רואה החשבון כבסיס לחוות דעתו.

  • הבסיס עליו מושתת הדוח - כללי החשבונאות לפיהם נערך (ישראליים, בינלאומיים, אמריקניים או אחרים).

  • חוות דעת - האם רואה החשבון סבור שהדוח משקף באופן נאות את המצגים הכלולים בו בהתאם לבסיס עליו מושתת הדוח.

דוח מיוחד של רואה חשבון יכול ללוות דוחות כגון:על מה אסור להוציא אישור רואה חשבון?


תקן 3000 קובע, בגדול, שני מקרים בהם חל איסור על רואה החשבון להוציא אישור או דוח מיוחד:

  • דוח או אישור בקשר לדיווחים של הלקוחות בעניינים שאינם בתחום עיסוקו של רואה החשבון. דוגמה: אישור רואה חשבון על מטרת השימוש במזומן שהלקוח מבקש להמיר או למשוך; דיווח על המטרה שלשמה רכש העסק טובין כלשהם, או על אופן השימוש בהם.

  • דוחות ואישורים בדבר נתונים שאין באפשרות רואה החשבון לאמת את נכונותם או התאמתם לרשומות. דוגמה: אישור בדבר נתונים המופיעים בדוחות כספיים שביקר רואה חשבון קודם ואשר לא הומצאו לרואה החשבון הנוכחי.

  • אישורים מיוחדים שניסוחם מנוגד לתקן 3000. דוגמה: מתן חוות דעת בדבר נאותות וסבירות סעיף הוצאות מסוים בדוחותיו הכספיים של הלקוח.


ואם האישור האסור התבקש מטעם גוף רשמי?


הוראות תקן 3000 אינן קשורה בזהות הגורם מבקש החתימה. על רואה חשבון חל איסור לחתום על אישור או דוח מיוחד שאין באפשרותו לאמת את נכונותו. זאת, גם אם הגורם הדורש את האישור הוא רשות מוסמכת כגון רגולטור או משרד ממשלתי, או גוף מוסדי כגון בנקים - וגם אם מדובר באישור שנוסחו קבוע ומסופק מראש על ידי אותו גוף רשמי.

האמת היא, שגם רשויות המדינה ומוסדיים שוגים לפעמים, ודרישותיהם הפסולות מגיעות לפתחם של רואי חשבון רבים. במצבים כאלה, לשכת רואי החשבון פונה לגוף מבקש האישור ודורשת את תיקון הנוסח או פרסום הבהרה. כך למשל, במקרה הצ'יינג'ים שתואר מעלה, פנתה הלשכה לרשות שוק ההון בבקשה לפרסום הנחייה גורפת, האוסרת לדרוש אישורי רואה חשבון בדבר מטרת תשלומי הלקוח במזומן.

אנו מקווים שמאמר קצר זה פתר כמה ספקות לרואי החשבון וללקוחותיהם. זכרו תמיד - רואה החשבון המקיים את דרישות המקצוע "שומר" בכך לא רק על עצמו, אלא גם על לקוחותיו.


מגיע לכם רואה חשבון שישמור עליכם. צרו קשר והצטרפו ללקוחותינו שחשים בטוחים מאז 1994.留言


bottom of page