top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

הקפאה והפחתה של דמי הבראה בעקבות "חרבות ברזל", ועוד גזרות שכדאי להכיר בשנת 2024

אי היציבות הבטחונית המתמשכת בעקבות ה-7 באוקטובר הולידה גירעון תקציבי חסר תקדים עקב גידול מהותי בהוצאות המדינה. לכך נוספים גם סעיפי הוצאות חדשים לתמיכה בעסקים שנפגעו, באוכלוסיות המפונים, ובמשרתות ומשרתי המילואים שעשו במלאכה חודשים ארוכים, וצפויים להמשיך ולהיקרא תכופות לשירות נוסף בעתיד הקרוב.


עד כה, הקפדנו לסקור בבלוג שלנו את שלל ההקלות והמענקים שמחלקות רשויות המדינה לרגל המצב. אולם פוסט זה מוקדש למחיר אשר המדינה מתחילה לדרוש מתושביה על מנת לממן הטבות אלו.


2024: הקפאה וקיצוץ של דמי הבראה


בחודש מרץ פורסם "חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים - התשפ"ד 2024". מטרת החוק הנה לממן מענקים למשרתות ומשרתי המילואים. אחד ממענקים אלה הנו מענק סיוע לעסקים בבעלות אנשי מילואים אשר פעילותם נפגעה עקב שירותם גם בשנת 2024.


במסגרת החוק:


 • הקפאה: מחירו של יום הבראה בשנת 2024 יהא זהה למחירו בשנת 2023, ולא יועלה גם אם ישנו הסכם המורה אחרת.

 • הפחתה: מעסיקים יקזזו סכום בשווי יום הבראה אחד מתשלום דמי ההבראה השנתיים לעובדים. אם חלף תשלום דמי הבראה מממן המעסיק נופש מאורגן לעובדים, הנופש יקוצר ביום.

 • חריגים:

  • "עובד בהפחתה חלקית" - עובדים ששכרם עד 6,000 ש"ח ואשר זכאים ל-5 ימי הבראה. לעובדים במשרה חלקית, תקרת השכר הנה 6,000 * % המשרה. מעובדים אלה יקוזז שוויו של חצי יום הבראה בלבד.

  • מי שמוחרגים מהגדרת "עובד" - החוק לא יחול על עובדים שמעסיקם הישיר הנו אדם יחיד, המעסיק אותם שלא במסגרת עסקו או משלח ידו. למשל: משק בית, טיפול בילדים או בקשישים, בניין ושיפוצים.

 • תשלום ודיווח: הסכום המקוזז מהעובדים יועבר לרשות המסים במסגרת דו"ח הניכויים ממשכורת של התקופה בה שולמו דמי ההבראה. בסכום זה יראו כמס שנוכה במקור לכל דבר ועניין.

 • תחולה: החוק יחול גם על משרתי קבע בצה"ל ועל נושאי משרה בתאגידים והגופים המשלמים להם משכורת, אף שלהלכה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד. מנושאי משרה שאינם מקבלים דמי הבראה, מחירו של יום הבראה אחד (471.4 ש"ח) ינוכה ממשכורת יולי 2024.

 • להוראות נוספות ראו החוק המלא כפי שפורסם בנבו

החל מ-2025: העלאת המע"מ


בחודש פברואר התבשרנו על העלאת המע"מ ל-18% החל מ-1.1.25. כפי שסקרנו בהרחבה בבלוג עם פרסום הגזרה, צעד זה צפוי להעלות את מחירם של כמעט כל מוצרי הצריכה, וכן את מחירי הדיור. כמו כן, צעד זה דורש מעסקים להיערך חשבונאית וחוזית ליישומו כבר ב-2024.


החל מ-2025: העלאת דמי ביטוח לאומי


שני תיקונים לחוק הביטוח הלאומי יגרמו לציבור לשלם כ-1.4 מיליארדי ש"ח יותר בשנת 2025:

 • הקפאת השכר הממוצע - השכר הממוצע במשק לעניין דמי ביטוח ייוותר ברמתו בשנת 2024. כך, חלק גדול יותר מהשכר בפועל יהא חייב בדמי ביטוח ומס בריאות בשיעור המוגדל, החל על מדרגת השכר שבין 60% מהשכר הממוצע לבין תקרת השכר החייב.

 • העלאת שיעור מס בריאות - החל מיום 1.1.2025 יעלה שיעור תשלום דמי ביטוח בריאות לשכירים ולעצמאים בשתי מדרגות השכר, כדלקמן:

הפרש

2025

2024

מס בריאות - שכירים ועצמאים

+0.135%

3.235%

3.1%

שיעור מופחת - על שכר עד 7,522 ש"ח

+0.15%

5.15%

5%

שיעור מלא - על חלק השכר שבין 7,522-49,030 ש"ח

מתיקון החוק עשוי להשתמע כאילו גזרה זו נועדה לממן שירותים נוספים לציבור בתחום בריאות הנפש, אשר הביקוש להם עלה מאז אוקטובר 2023. אולם במציאות, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות אינם "צבועים" בלעדית למימון שירותי בריאות, אלא מצטרפים למאגר הכללי של הכנסות המדינה. כך, אין כל ודאות כי כספים אלה יוחזרו לציבור.הישארו מעודכנים


פוסט זה יתעדכן עם כל פרסום גזרה חדשה בקשר ל"חרבות ברזל". כדי לקבל את העדכון ישירות למייל, הצטרפו חינם לרשימת המנויים שלנו ע"י מילוי הפרטים בתחתית העמוד.


Comments


bottom of page