top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

פטור ממס הכנסה לנכים: כללים חדשים מ-2022

עודכן: 31 באוק׳ 2022

החל מיום 1.1.22 נכנס לתוקף תיקון מספר 257 לפקודת מס הכנסה, המתקן את סעיף 9(5) בדבר הפטור ממס על הכנסות מיגיעה אישית לעיוור או נכה.


במסגרת התיקון, תבוצע הבחנה בין נישומים שזכאים לתגמול חודשי לפי חוק הנכים או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לגביהם יחול סעיף 9(5)(א), לבין מי שאינם זכאים לתגמול כאמור, לגביהם יחול סעיף 9(5)(א1). ההבחנה כאמור מפחיתה את תקרות הפטור ממס של אותם נכים שאינם זכאים לתגמול.


על אילו הכנסות חל פטור ממס הכנסה לנכים?

סעיף 9(5) לפקודה מעניק את הפטור ממס על הכנסה מיגיעה אישית - כלומר מעבודה שכירה או עסק. על כן, כל מענק או פיצוי המשתלם בעבור אובדן הכנסה כזו, זכאי גם הוא לפטור בכפוף לתקרת הסכום. למשל, הפטור יחול על מענקי קורונה לעסקים שבבעלות נכים הזכאים לפטור. עם זאת, הוא לא יחול על סכומי "מענק לכל אזרח" - שכן אלה לא באו לפצות על אובדן הכנסה.


התקרות החדשות לפטור ממס הכנסה לנכים - 2022


הכנסה מיגיעה אישית של מי שנקבעה לו נכות 100% וזכאי לתגמול חודשי, תהא פטורה ממס הכנסה עד לתקרות הבאות (הסכומים מעודכנים לשנת 2022):

 • נקבעו הנכות והזכאות לתגמול חודשי לתקופה של 365 יום או יותר: 628,800 ש"ח לשנה.

 • נקבעה הנכות לתקופה של 365 יום או יותר, אך נקבעה זכאות לתגמול חודשי למשך פחות משנת מס מלאה: 409,200 ש"ח לשנה, כפול החלק היחסי של השנה בו נקבעה הזכאות לתגמול.


הכנסה מיגיעתם האישית של מי שאינו זכאי לתגמול חודשי, שנקבעה לו נכות של 90% לפחות (ובמקרה שהיא מצטברת, היא כוללת נכות בשיעור של 40% לפחות בשל ליקוי אחד), תהא פטורה ממס הכנסה עד לתקרות הבאות:

 • נקבעה הנכות לתקופה של 365 יום או יותר: 409,200 ש"ח לשנה.

 • נקבעה הנכות למשך 185-364 יום: הסכום שלעיל ישוקלל ביחסיות החודשים.


על מי חל התיקון?


התיקון יחול רק על נישום שהגיש בקשה לקביעת אחוזי נכות לאחר אישור התיקון בכנסת, ועל מי שנכותו נקבעה לאחר כניסת התיקון לתוקף.


כלומר, הוא לא יחול במקום בו כבר נקבעה נכותו של נישום לפי סעיף 9(5) לפני אישור התיקון, או על מי שהגיש בקשה לקביעת אחוז נכות או פנה לפקיד שומה בבקשה להופיע בפני ועדה רפואית עד ליום 1.12.2021.


כמו כן, התיקון משפיע רק על נכים שנכותם נקבעה לתקופה של 365 יום או יותר. כלומר, מקום בו נקבעה הנכות ל-364 יום או פחות, יחולו הוראות הפקודה כפי שהיו עד כה ללא שינוי.


מהם החוקים המזכים בתגמול ובתקרת הפטור הגבוהה יותר?


 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

 • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

 • חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;

 • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

 • פרקים ה, ט, י"ג או י"ג1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

 • חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;


כיצד מקבלים את הפטור?


נכה הזכאי לפטור שהנו שכיר בלבד, ידווח על זכאותו בטופס 101 למעסיק בתחילת כל שנת מס.

נכה אשר יש לו הכנסה מעסק יגיש דוח שנתי למס הכנסה, ויכלול את הכנסתו במסגרת "הכנסות פטורות".

בתהליך זה מומלץ להיעזר ברואה חשבון מוסמך המתמחה במיסוי היחיד, לחישוב מדויק של ההכנסה החייבת, הגשת הדוח וייצוג בהמשך.


צרו קשר לקבלת שירות אישי ומקצועי.


3,741 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page