top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

פיצוי "חרבות ברזל": הגשת בקשות לעסקים ויחידים תושבי העוטף

עודכן: 20 בנוב׳

פיצויים לעסקים בגין נזק עקיף במלחמת "חרבות ברזל"


רשות המסים מעניקה פיצויים לעסקים שספגו נזק עקיף (אובדן הכנסות) ביישובים שפונו בדרום ובצפון במסגרת מלחמת "חרבות ברזל". הפיצוי יהווה השתתפות בהוצאות הקבועות ובתשלום שכר העובדים למרות צמצום או הפסקת הפעילות.


לאחר ששולמה מקדמה על חשבון הפיצוי לעסקים אשר ביקשו אותה עד ליום 15.11.23, אושר סופית בכנסת מתווה המענק המלא, אותו נביא להלן.


טרם הגשת הבקשה, מומלץ לקרוא את תנאי הזכאות ולוודא שהוגשו כל הדיווחים הנדרשים למע"מ ולמס הכנסה, על מנת לקבל את הפיצוי בלא דיחוי.


להגשת הבקשה באתר רשות המסים לחצו כאן


תנאי הזכאות - כללי


תנאי הזכאות - ירידה במחזור ההכנסות

 • הזכאות מותנית בירידה של לפחות 25% במחזור ההכנסות שדווח למע"מ בחודש 10.23 לעומת 10.22

 • לעסקים בעלי דיווח דו-חודשי (ספטמבר-אוקטובר) שיעור הירידה המינימלי במחזור הינו 12.5% לעומת התקופה המקבילה ב-2022

 • עוסקים המדווחים למע"מ על בסיס מזומן, כאשר התקבולים מתקבלים בחודש העוקב לחודש הפעילות, יידרשו להדגים ירידה של 40% במחזור החודשי בתקופה 11.23-12.23, או 21% בדיווח דו-חודשי.

 • לגבי עסקים שנפתחו בתקופה 1.22-9.23, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור העסקאות מפתיחת העסק ועד סוף חודש אוגוסט 2023.

 • לעצמאים ולעסקים קטנים שמחזורם השנתי נמוך מ-300,000 ₪ יינתן פיצוי חודשי בסכום קבוע שאינו תלוי בהוצאות, ובתנאי שחלה ירידה בהכנסות בשיעור של 25% לפחות (או 12.5% בדיווח דו-חודשי)

תקרת המענק

 • תקרת המענק לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי עד 100 מיליון ₪ הנה 600,000

 • תקרת המענק לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 100-400 מיליון ₪ תגדל ב 0.3% בגין המחזור שמעל 100 מיליון ₪, אך לא תעלה על 1,200,000


כיצד מחושב הפיצוי לעסקים עם מחזור מעל 300,000 ש"ח?


הפיצוי בגין הוצאות קבועות הנו פרוגרסיבי. מקדם הפיצוי עולה עם שיעור הפגיעה בהכנסות:

מקדם הפיצוי*

ירידה במחזור - דיווח דו חודשי

ירידה במחזור - דיווח חודשי

7%

12.5-20%

25-40%

11%

20-30%

40-60%

14.5%

30-40%

60-80%

22%

40-50%

80-100%

*לחקלאים וקבלני ביצוע נקבע כי מקדם הפיצוי יוכפל ב 2.135 ו 0.68 בהתאמה.

לדוגמא: עבור חקלאי שמחזורו ירד ב-90%, מקדם הפיצוי יהיה 22%*2.135 = 46.97%

עבור קבלן ביצוע שמחזורו ירד ב-50%, מקדם הפיצוי יהיה 11%*0.68 = 7.48%


אופן החישוב

 • מקדם הפיצוי יוכפל בממוצע סכום התשומות החודשי כפי שדווח למע"מ ב-12 החודשים שקדמו לחודש 8.23

 • על סכום התשומות לכלול הוצאות עם מע"מ בשיעור אפס.

 • הסכום לא יכלול תשומות הוניות או תשומות מקרוב, זולת אם התשומות מהקרוב הינן תשומות כלכליות)

 • נבהיר כי מדובר בסכום התשומות ולא במע"מ תשומות


כיצד מחושב הפיצוי בגין שכר ששולם לעובדים שנעדרו?


מקדם הפיצוי בגין שכר הנו [75% * שיעור הירידה בהכנסות * 1.25].

לקבלת סכום הפיצוי, התוצאה תוכפל בנמוך מבין:

 • שכר ברוטו שדווח

 • מספר העובדים כפול השכר הממוצע במשק (כ-11,730 ₪)


דוגמא לחישוב מענק פיצוי "חרבות ברזל" בגין הוצאות קבועות והוצאות שכר


נתון

 • סך תשומות העסק שדווחו למע"מ בשנת 2022 עמד על 1,500,000 ₪

 • העסק מדווח למע"מ על בסיס חד-חודשי

 • בחודש אוקטובר ירדו ההכנסות בשיעור 50%

 • בעסק 10 עובדים שנעדרו בחודש אוקטובר, ושולם להם שכר מלא בסך כולל של 100,000 ₪ ברוטו

חישוב

 • סכום מענק הוצאות קבועות 13,750 ₪ =11%*1,500,000/12 (מקדם הפיצוי בגין ירידה של 50% במחזור הוא 11%)

 • סכום המענק בגין הוצאות שכר 46,875 ₪ = 75%*50%*1.25*100,000 (שכר העובדים בפועל נמוך מהממוצע במשק)

סה"כ מענק שישולם: 60,625 ₪

להגשת הבקשה באתר רשות המסים לחצו כאןפיצויי קרן מס רכוש בגין נזק ישיר לרכוש במלחמת "חרבות ברזל"


פיצויים אלה ניתנים לכל מי שרכושו (פרטי או עסקי) נפגע פיזית אגב מלחמה, פעולה צבאית או פעולת איבה. הנזקים המכוסים הנם:

כדי שהפיצוי לא ייפגע, חשוב לדעת:

 • שמאים ומהנדסים מטעם קרן הפיצויים של מס רכוש מגיעים באופן יזום, סמוך לזמן הפגיעה, לבתים ועסקים שנפגעו. אם טרם פגשתם בהם, ניתן ליצור קשר עם מרכז התמיכה של קרן הפיצויים ברשות המסים בטלפון 4954*

 • אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת (למעט זכוכיות) או כל חפץ זר שנמצא בבית, בעסק או בסביבת הנכס הניזוק, טרם הגעת צוות הקרן, או ללא תיאום מוקדם עם שמאי הקרן

 • אין לבצע כל תיקון בנכס שניזוק ללא בדיקת שמאי הקרן

להגשת תביעה מקוונת באתר רשות המסים - לחצו כאן


מענקי סיוע למפוני העוטף במלחמת "חרבות ברזל"


רשות המסים משלמת מענקי התארגנות לתושבים ומשפחות הגרים עד 7 ק"מ מגדר רצועת עזה ואשר התפנו מבתיהם החל מה-7.10.23.

 • המענק ניתן לתושבי היישובים הנמצאים ברשימת היישובים הזכאים

 • גובה המענק הנו 1,000 ש"ח לאדם ועד 5,000 ש"ח לתא משפחתי (הורים וילדיהם עד גיל 18)

 • בתא משפחתי ובו 2 הורים, הרשומים ברשות המסים כבני זוג, הבקשה תוגש ע"י אחד מבני הזוג עבור כל התא המשפחתי

 • ילדים החיים בבית ואשר גילם מעל 18 יגישו בקשה נפרדת

 • המענק ישולם תוך 3 ימי עסקים מהגשת התביעה

להגשת תביעה למענק באתר רשות המסים - לחצו כאן


222 צפיות0 תגובות
bottom of page