top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

פיצויי "חרבות ברזל": אודות "המסלול הירוק" לעסקים בכל הארץ

עודכן: 22 בינו׳

פיצויים לעסקים בגין נזק עקיף במלחמת "חרבות ברזל": מסלול ירוק "הוצאות מזכות"


רשות המסים מעניקה פיצויים לעסקים שספגו נזק עקיף (אובדן הכנסות) במסגרת מלחמת "חרבות ברזל". הפיצוי יהווה השתתפות בהוצאות הקבועות ובתשלום שכר העובדים למרות צמצום או הפסקת הפעילות.


טרם הגשת הבקשה, מומלץ לקרוא את תנאי הזכאות ולוודא שהוגשו כל הדיווחים הנדרשים למע"מ ולמס הכנסה, על מנת לקבל את הפיצוי בלא דיחוי.תקופות הפיצוי


נכון ליום 2.1.2024, מתווה הפיצויים כולל את התקופות הבאות:

 • אוקטובר 2023: עסקים המדווחים למע"מ על בסיס דו-חודשי.

 • נובמבר-דצמבר 2023: הפיצוי המגיע יחושב עבור שני החודשים יחד, גם לעסקים המדווחים למע"מ על בסיס חד-חודשי.


תנאי הזכאות - ירידה במחזור ההכנסות

 • הזכאות מותנית בירידה של לפחות 25% במחזור ההכנסות שדווח למע"מ בתקופת הבקשה, לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת.

 • עוסקים המדווחים למע"מ על בסיס מזומן, כאשר התקבולים מתקבלים בחודש העוקב לחודש הפעילות, יידרשו להדגים את הירידה במחזור החודשי בחודש העוקב לתקופת הבקשה. לדוגמא: עבור תקופת בקשה 11-12.23, תיבחן הירידה במחזור בחודשים 12.23-1.24.

 • לגבי עסקים שנפתחו בתקופה 1.22-9.23, תיבחן הזכאות לפי ממוצע חודשי של מחזור העסקאות מפתיחת העסק ועד סוף חודש אוגוסט 2023.

 • לעסקים קטנים (כולל עצמאים ועוסקים פטורים) שמחזורם השנתי נמוך מ-300,000 ₪ יינתן פיצוי חודשי בסכום קבוע שאינו תלוי בהוצאות בכפוף לירידה כנ"ל במחזור ההכנסות. תקרת הפיצוי במסלול זה הנה 14,025 ₪ לחודש.


תקרת המענק

 • תקרת המענק לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ₪ הנה 600,000

 • תקרת המענק לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של 100-400 מיליון ₪ תגדל ב 0.3% בגין המחזור שמעל 100 מיליון ₪, אך לא תעלה על 1,200,000


כיצד מחושב הפיצוי לעסקים עם מחזור מעל 300,000 ש"ח?


אופן חישוב פיצוי "חרבות ברזל" בגין הוצאות קבועות


הפיצוי בגין הוצאות קבועות הנו פרוגרסיבי. מקדם הפיצוי עולה עם שיעור הפגיעה בהכנסות:

מקדם הפיצוי*

ירידה במחזור - דיווח דו חודשי

ירידה במחזור - דיווח חודשי

7%

12.5-20%

25-40%

11%

20-30%

40-60%

14.5%

30-40%

60-80%

22%

40-50%

80-100%

*לחקלאים וקבלני ביצוע נקבע כי מקדם הפיצוי המובא בטבלה יוכפל ב 2.135 ו 0.68 בהתאמה.

לדוגמא: עבור חקלאי שמחזורו ירד ב-90%, מקדם הפיצוי יהיה 22%*2.135 = 46.97%

עבור קבלן ביצוע שמחזורו ירד ב-50%, מקדם הפיצוי יהיה 11%*0.68 = 7.48%


אופן החישוב

 • מקדם הפיצוי יוכפל בממוצע סכום התשומות החודשי כפי שדווח למע"מ ב-12 החודשים שקדמו לחודש 8.23

 • על סכום התשומות לכלול הוצאות עם מע"מ בשיעור אפס

 • הסכום לא יכלול תשומות הוניות או תשומות מקרוב, זולת אם התשומות מהקרוב הינן תשומות כלכליות)

 • נבהיר כי מדובר בסכום התשומות ולא במע"מ תשומות


כיצד מחושב הפיצוי בגין שכר ששולם לעובדים שנעדרו?


מקדם הפיצוי בגין שכר הנו [75% * שיעור הירידה בהכנסות * 1.25].

לקבלת סכום הפיצוי, התוצאה תוכפל בנמוך מבין:

 • שכר ברוטו שדווח

 • מספר העובדים כפול השכר הממוצע במשק (כ-11,730 ₪)


דוגמא לחישוב מענק פיצוי "חרבות ברזל" בגין הוצאות קבועות והוצאות שכר


נתון

 • סך תשומות העסק שדווחו למע"מ בשנת 2022 עמד על 1,500,000 ₪

 • העסק מדווח למע"מ על בסיס חד-חודשי

 • בחודש אוקטובר ירדו ההכנסות בשיעור 50%

 • בעסק 10 עובדים שנעדרו בחודש אוקטובר, ושולם להם שכר מלא בסך כולל של 100,000 ₪ ברוטו


חישוב

 • סכום מענק הוצאות קבועות 13,750 ₪ =11%*1,500,000/12 (מקדם הפיצוי בגין ירידה של 50% במחזור הוא 11%)

 • סכום המענק בגין הוצאות שכר 46,875 ₪ = 75%*50%*1.25*100,000 (שכר העובדים בפועל נמוך מהממוצע במשק)


סה"כ מענק שישולם: 60,625 ₪


משרדנו מציע ללקוחותיו שירותי הנהלת חשבונות וייצוג, הכוללים הכנה והגשה של הדוחות התקופתיים למס הכנסה ולמע"מ, אשר מהווים תנאי לקבלת הפיצויים. בתקופה זו, המשרד מסייע ללקוחותיו בהגשת הבקשות לפיצוי.


Comments


bottom of page