top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

חברת החזקות: כמה מע"מ תשומות מותר לכם לנכות

עודכן: 14 בינו׳ 2022

כללי קיזוז מע"מ תשומות בחברת החזקות שונים במעט מחברות "רגילות". הכללים נקבעו במסגרת עמדה חייבת בדיווח לעניין מס ערך מוסף 1/2016 של רשות המסים.


הזמן שלכם יקר! קפצו ישר לחלק שמעניין אתכם:


מהי חברת החזקות?


חברת החזקות היא חברה המחזיקה במניות של חברות אחרות למטרה הונית או השקעתית, קרי: הפקת הכנסות מדיבידנדים או מכירה של המניות בחברות המוחזקות.


לצורך השגת מטרה זו, חברת החזקות מעניקה לחברות המוחזקות שלה שירותים הכוללים שירותי ניהול ומתן אשראי.


מהי עמדה חייבת בדיווח?


חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) התשע"ו-2015 קובע חובות דיווח לעניין מס הכנסה, מע"מ, בלו על דלק, מכס ומס קנייה – בגין "חוות דעת" ובגין "עמדה חייבת בדיווח".


עמדה חייבת בדיווח הנה מצב בו העסק נוהג באופן שאינו עולה בקנה אחד עם עמדות רשות המסים בסוגיות מסוימות. נבהיר כי אין מדובר בעבירה על החוק - עמדות רשות המסים אינן בעלות מעמד תחיקתי, ולא אחת הן אף סותרות את סעיפי החוקים הרלוונטיים (פקודת מס הכנסה, חוק מע"מ, פקודת המכס ותקנותיהם) או פסיקות שניתנו על רקע אי בהירות בחוק.


אולם, כשם שרשות המסים מדווחת שעמדה מסוימת שלה סותרת את החוק והפסיקה, כך היא דורשת מעסקים לדווח כאשר הם נוהגים בסתירה לעמדותיה ונוצר להם עקב כך חיסכון משמעותי במס (להלן "יתרון מס").


מהי עמדה חייבת בדיווח לעניין מס הכנסה?

"עמדה חייבת בדיווח" לעניין מס הכנסה היא עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

 1. היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגביה מוגש הדוח.

 2. "יתרון המס" הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות-מס לכל היותר.

מהי עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ ומכס?

"עמדה חייבת בדיווח" לעניין מסים עקיפים (מע"מ, בלו ומכס) היא עמדה שמתקיימים בה כל אלה:

 1. היא עומדת בניגוד לעמדה שפרסמה רשות המיסים עד תום שנת-המס שלגביה מוגש הדוח.

 2. הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.

כיצד מדווחים על נקיטת עמדה החייבת בדיווח?

יש למלא טופס 1346 (עמדה חייבת בדיווח לרשויות המס) המתאים לרשות הרלוונטית כמפורט להלן, ולהגישו בהתאם לזמנים שלהלן. שימו לב! אף שמספר הטופס אינו משתנה, תוכן הטופס משתנה בהתאם לרשות אליה הוא מופנה.

 • עמדה חייבת בדיווח בעניין מס הכנסה תוגש בטופס מס הכנסה (1346) שיצורף לדו"ח המס השנתי המקוון, או בתוך 60 יום ממועד הגשת הדו"ח.

 • עמדה חייבת בדיווח בעניין מע"מ תדווח בטופס מע"מ (1346) תוך 60 יום מתום שנת המס שבה ננקטה העמדה החייבת בדיווח.

 • עמדה חייבת בדיווח בעניין מכס תדווח בטופס מכס (1346) תוך 60 יום מתום שנת המס שבה ננקטה העמדה החייבת בדיווח.


כמה מע"מ תשומות מותר לנכות בחברת החזקות?


מעצם טיבה, חברת החזקות מפיקה חלק ניכר מהכנסותיה מעסקאות שאינן חייבות מע"מ, ובראשן קנייה ומכירה של מניות. על פי החוק היבש, מצב זה היה יוצר החזרי מע"מ "כרוניים", שכן החברות יכולות לכאורה לדווח על אפס מס עסקאות, איך אין הגבלה על מס התשומות שהן יכולות לדרוש. רשות המסים רואה במצב זה פוטנציאל לפגיעה בהכנסות המדינה. עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ 1/2016 פורסמה על מנת לרסן "פגיעה" זו.


לפי עמדה חייבת בדיווח לעניין מע"מ 1/2016, חברת החזקות זכאית לנכות מס תשומות כמפורט להלן:

 • תשומות כלליות, כגון הוצאות אחזקה של משרדי חברת האחזקות: עד 25% ממס התשומות

 • תשומות ישירות המשמשות לביצוע עסקאות החייבות במע"מ, כגון שירותי ניהול: עד שני שליש ממס התשומות

 • תשומות ישירות המשמשות לביצוע עסקאות שאינן חייבות במע"מ, כגון קנייה ומכירה של מניות: אין זכאות לניכוי מס תשומות

 • תשומות ישירות המשמשות לביצוע עסקאות שאינן קשורות לפעילותה כחברת החזקות, כגון קנייה ומכירה של נכסים מוחשיים - יש לפנות למשרדי מע"מ לשם בחינת שיעור ניכוי מס התשומות הראוי. לכאורה ניתן לנכות מע"מ מלא עד לקבלת תשובת נציגי מע"מ.


בעלי חברה? צרו קשר לקבלת שירות אישי וליווי מקצועי בכל צעד.לקריאה נוספת אודות תכנוני מס בחברות:


415 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page