top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

אמ;לק: כך ייאכף החוק לצמצום השימוש במזומן

עודכן: 19 ביולי 2022

רשות המסים פרסמה בימים אלה את נוהל 1.2021 - "החוק לצמצום השימוש במזומן - איתור הפרה על ידי בעלי סמכות כממונה". הנוהל מסדיר את מהלך הביקורת שתתבצע בבתי עסק לאיתור מקרים של הפרת החוק.


חשוב שבעלי עסקים ועובדיהם העוסקים בתשלומים ותקבולים יהיו מודעים לנוהל זה. לא פחות, חשוב שרואי החשבון יכירו לעומק את הנוהל על מנת לסייע ולייעץ ללקוחותיהם בדבר עמידה בדרישות החוק ובביקורות הצפויות.


כללים שונים חלים על עסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינית - לחצו כאן לקריאה


מהם עיקרי החוק לצמצום השימוש במזומן?


החוק, שהתקבל בשנת 2018, קובע הגבלות על שימוש במזומן ובצ'קים לתשלום עבור עסקאות, כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה.


עד ליום 31.7.2022, תקרת התשלום במזומן הנה 11,000 ש"ח.

החל מיום 1.8.2022, התקרה יורדת ל-6,000 ש"ח בלבד.

 • מזומן - עוסק או נותן שירות עסקי (רואה חשבון או עורך דין הפועל בשם לקוחו) לא ישלם ולא יקבל תשלום במזומן עבור עסקה שמחירה עולה על 11,000 ש"ח (לפני מע"מ). עם זאת, ניתן לשלם או לקבל עד 0% ממחיר העסקה במזומן, ככל שסכום זה אינו עולה על 11,000 ש"ח. האמור לעיל נכון גם לגבי הלוואות, תרומות או מתנות שקיבל העוסק.

 • שכר עבודה מעל 11,000 ש"ח (נטו) לא ישולם ולא יתקבל במזומן - כולו או חלקו, גם כאשר העובד והמעסיק קרובי משפחה.

 • צ'קים - עוסק לא יקבל צ'ק בלי ששמו נקוב בצ'ק כנפרע או כנסב. מי שאינו עוסק לא יקבל צ'ק כנ"ל בסכום העולה על 5,000 ש"ח.


כללים שונים חלים על עסקאות עם תושבי הרשות הפלסטינית


הוראת שעה בדבר אי תחולת החוק על תשלומים במזומן שניתנים / מתקבלים מתושבי "האזור" הנה בתוקף עד ליום 31/12/22.

אי לכך, על עסקאות עם תושבי "האזור" חל רק סעיף 11יב1 לחוק איסור הלבנת הון: לפי סעיף זה, עסקה עם גורם פלסטיני תדווח לרשות לאיסור הלבנת הון כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:

 • מחיר העסקה מעל 50 אלף ש"ח.

 • הסכום במזומן שעבר בין הצדדים עולה על הנמוך מבין: 10% ממחיר העסקה או 50 אלף ש"ח.


מהי "הפרה" ביחס לחוק לצמצום השימוש במזומן?


הפרה היא כל מצב של תשלום במזומן או בצ'ק מוסב בניגוד להגבלות שנקבעו בחוק. שימו לב - החוק חל על עוסקים ושאינם עוסקים, ועל סוגי תשלומים נוספים מלבד עסקאות.


מהו "ממונה"?


"ממונה" הוא אדם הרשאי לערוך ביקורת בעסק על מנת לאתר הפרות של החוק. לפי הנוהל שפורסם, זהו עובד רשות המסים שהוסמך לפי סעיף 23 לחוק, ונתונות לו סמכויות פיקוח לפי סעיף 25 לחוק.


לרוב, יהיה מדובר באותם עובדי רשות המסים המבצעים ביקורת ניהול ספרים. עם זאת, בבואם לבצע ביקורת, עליהם להודיע לנציגי העסק במידה והם מבקשים להפעיל את סמכויותיהם כ"ממונים".


מה כוללת ביקורת לאכיפת החוק לצמצום השימוש במזומן?


הנוהל מסדיר את כללי הביקורת לפי סוגי ההפרות, למשל:

 • איתור הפרה בצ'ק - הממונה רשאי לבחון את הצ'קים הנמצאים בקופה, או צילומי צ'קים שניתנו או הופקדו, על מנת לוודא שעל הצ'ק עצמו רשומים כל הפרטים הנדרשים בחוק.

 • איתור הפרה בתקבול או תשלום - הממונה יבחן בספרי העסק את כל העסקאות שמחירן מעל 11,000 ש"ח (לפני מע"מ) ואת האופן בו שולמו.

 • איתור הפרה בשכר עבודה - הממונה יבחן בספרי העסק את כל תשלומי השכר מעל 11,000 ש"ח (נטו) ואת האופן בו שולמו.

 • איתור הפרות בהלוואה, מתנה או תרומה - הממונה יבחן את הסכמי ההלוואות, שכן האכיפה הנה רק על הלוואות שניתנו לאחר תחילת החוק, ושלא ע"י גוף פיננסי מפוקח.

 • איתור הפרות בתיעוד תשלומים ותקבולים - חלק זה של הביקורת דומה לביקורת ניהול ספרים.

 • איתור הפרה העשויה להיחשב מרמה - הממונה יחפש רמזים לכך שעסקת מזומן אחת פוצלה למס' עסקאות סמוכות בכדי להתחמק מהחוק, ואף יפעל לאיתור הצד השני להפרה (המשלם או מקבל התשלום לפי העניין).

 • ביקורת בעסקים קטנים - כאשר מחירי העסקאות נמוכים מ-11,000 ש"ח, תתמקד בעמידה בהוראות החוק לגבי צ'קים, בתשלומים לעובדים וספקים ובתיעוד נאות של עסקאות ותשלומים.

 • ביקורת אצל נותני שירות עסקי - בביקורת לגבי עורכי דין ורו"ח, בנוסף לתקבולי שכר טרחה, ייבחן אם התקבלו או שולמו סכומים במזומן במסגרת מתן "שירות עסקי" ללקוח מעל התקרה המותרת בחוק. בין היתר, תיבחן כרטסות חו"ז לאיתור הביטחונות, הפיקדונות וכל התקבולים השונים מהלקוחות שאינם מהווים הכנסה אצל רואי החשבון ועורכי הדין, ואופן תשלומם.


מהו "שירות עסקי"?


לפי החוק לאיסור הלבנת הון - התש"ע 2000, שירות עסקי הוא קניה ומכירה של עסקים ונדל"ן, הקמה וניהול של תאגיד או קבלה והעברה של כספים לשם כך, וכן ניהול נכסים של תאגיד או אדם פרטי.


על נותני שירות עסקי חלות גם חובות מחמירות במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון הנוגעות לזיהוי והכרת הלקוח, ולאיתור פעולות החשודות כהלבנת הון או מימון טרור.


מהו העונש על הפרת החוק לצמצום השימוש במזומן?


על מפר החוק יוטל עיצום (קנס) כספי כשיעור מהסכום ששולם במזומן או בצ'ק מוסב:

(1) אם התשלום הוא עד 25,000 שקלים חדשים – שיעור של 15%;

(2) אם התשלום הוא מעל 25,000 שקלים חדשים ועד 50,000 שקלים חדשים – שיעור של 20%;

(3) אם התשלום הוא מעל 50,000 שקלים חדשים – שיעור של 30%.


לא מעט כסף בימים אלה.


כיצד תימנעו מהפרות ועיצומים?


פשוט -

 1. הכירו את הנוהל. הנה הוא במלואו.

 2. צמצמו ככל האפשר בשימוש במזומן, גם בעסקאות קטנות מאלו שהחוק חל עליהן.

 3. בעסקאות חד פעמיות ומיידיות, העדיפו אמצעי תשלום אשר תיעודם נעשה אוטומטית, כמו אשראי, אפליקציות תשלום (Bit, Paybox, Pepper וכו'), והעברות בנקאיות.

 4. אם אין ברירה אלא לשלם בצ'קים (למשל אם התקשרתם בחוזה שדורש זאת, כגון חוזה שכירות בו הנכם מוסרים צ'קים דחויים לכל התקופה) - וודאו רישום מלא של פרטי המקבל והנסב על גבי הצ'ק והיעדר קיומן של הסבות אסורות.

 5. בכל מקרה של ספק, היוועצו ברואה החשבון שלכם.


מחפשים רואה חשבון שתמיד יהיה שם לייעץ? אפשר להפסיק לחפש. דברו איתנו.

94 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page