top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

עסק עצמאי או חברה? יתרונות, חסרונות ועקרונות

החלטתם להקים עסק? מזל טוב. ההחלטה על אופן ההתאגדות היא החלטה חשובה שיש לקבל עם פתיחת העסק, אך ניתנת לשינוי בהמשך. נסקור להלן את ההבדלים בפעילות כעוסק עצמאי (מורשה או פטור) לעומת פעילות במסגרת חברה בע"מ, ובפרט:

 • יתרונות וחסרונות

 • משטר המס ותשלומי חובה

 • חובות דיווח


סיכום הממצאים

יתרונות וחסרונות הפעילות כעסק עצמאי או כחברה הנם במידה רבה תמונת מראה אלה של אלה. על כן נוח לסקור אותם באמצעות טבלה. לקריאה בהרחבה המשיכו לגלול אחרי הטבלה.


ניהול עסק עצמאי: יתרונות וחסרונות


יתרונות הפעילות כעוסק עצמאי

 • פשוט לפתוח: פתיחת עסק עצמאי מצריכה מעורבות של פחות אנשים ומוסדות לעומת פתיחת חברה בע"מ. לשם פתיחת עסק עצמאי נדרש לפתוח תיקים במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. מומלץ להיעזר ברואה חשבון מוסמך אשר ישמש בהמשך כמייצג, אך עדיין ניתן לעשות את התהליך גם לבד.

 • מיעוט חובות דיווח: עצמאים בעלי מחזור הכנסות נמוך עשויים להיות פטורים לגמרי מדיווח תקופתי למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי (למשל במצב של עוסק פטור שאינו עונה להגדרת "עצמאי" בביטוח הלאומי, ואשר בשנת המס האחרונה נוצר לו החזר מס). חובות הדיווח השנתיות מסתכמות בדוח שנתי ליחיד למס הכנסה.

 • פשטות הנהלת החשבונות: ברוב המקרים, הנהלת החשבונות שתידרש בעסק עצמאי הנה חד-צדדית, ועל כן הדוח על הכנסות העסק יכלול דוח רווח והפסד בלבד. במקרים של מחזור הכנסות גבוה במיוחד תידרש הנהלת חשבונות כפולה, וכתוצאה מכך יכלול הדוח גם מאזן. להרחבה קראו את המאמר אודות הוראות ניהול ספרים.

 • הכנסות נמוכות = נטל מס נמוך: העסק העצמאי ממוסה לפי מדרגות המס ליחיד, וההכנסה החייבת כפופה לניכויים אישיים שיכולים להפחית אותה, כגון הפקדה לקרן השתלמות. על כן, נטל המס יכול להיות נמוך יותר משיעור מס חברות, שהנו 23% מהשקל הראשון של ההכנסה החייבת.

 • עלויות נמוכות: עקב מיעוט הבירוקרטיה והחובות לגבי דיווח ורישום חשבונאי, עוסק עצמאי "טיפוסי" ישלם פחות עבור הנהלת החשבונות והכנת הדוחות השנתיים, ולא יידרש כלל לתשלום אגרות ושכר טרחת עורך דין הכרוכים בהקמת חברה.

חסרונות הפעילות כעוסק עצמאי

 • הכנסות גבוהות = נטל מס גבוה: ברמות הכנסה גבוהות, עיקר הכנסת העסק יתחייב בשיעורי מס הגבוהים מאלה של מס חברות, המגיעים עד 47% להכנסה שנתית שמעל 514,920 ש"ח, ומס יסף של 3% נוספים עבור הכנסה שנתית מעל 663,240 ש"ח (הנתונים נכונים לשנת 2022).

 • אין אפשרות לדחיית מס: עוסק עצמאי יתחייב במס על כל הכנסתו החייבת בשנה בה הופקה.

 • נטל ביטוח לאומי גבוה: לעומת חברה בע"מ שהכנסותיה אינן חייבות בדמי ביטוח לאומי, שיעורי הביטוח הלאומי החלים על עוסק עצמאי גבוהים מהותית מאלה של שכיר - גם כאשר מדובר בשכיר בעל שליטה. סך דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע הנם בשיעור 5.97%. מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד להכנסה המרבית לחודש (45,075 ש"ח, נכון ל-2022) קופץ השיעור ל-17.83%.

 • אין גבול אחריות: במצב של עוסק עצמאי, האדם והעסק הנם ישות משפטית אחת. לכן, גם נכסים אישיים שלא קשורים לעסק עשויים להוות מקור לפירעון חובות העסק, מספקים ועד רשויות המס. ומה לגבי נכסים של בני הזוג? קראו בקצרה כאן.


ניהול עסק באמצעות חברה בע"מ: יתרונות וחסרונות


היתרונות והחסרונות של חברה בע"מ הנם ברובם תמונת מראה של מאפייני הפעילות כעצמאי. כולם הופכים מהותיים יותר ככל שהיקפי פעילותה העסקית של החברה עולים.


יתרונות לפעילות עסקית באמצעות חברה בע"מ

 • נטל מס נמוך וצפוי: שיעור מס חברות הנו 23% בלבד. לחברות בעלות מחזור עסקאות גדול זהו יתרון מס מהותי.

 • דחיית עיקר נטל המס: מס דיבידנד בשיעור 25-30% יוטל רק כאשר בעלי המניות מושכים רווחים. משיכת רווחים אינה מתחייבת רק מחלוף הזמן, והיא אף כפופה למבחני איתנות פיננסית (רווח ויכולת חלוקה) שעשויים לעכב אותה גם במצבים בהם היא מתבקשת, כגון יתרת חובה גבוהה ומתמשכת של בעלי המניות.

 • נטל מס וביטוח לאומי נמוך: החברה יכולה לעסיק את בעלי המניות כשכירים, ומשכורתם תהא כפופה למשטר המס הרגיל של עובדים שכירים, לרבות שיעורי ביטוח לאומי נמוכים ומדרגות מס.

 • השקעות: חברה בע"מ הנה מבנה אטרקטיבי יותר לגיוס הון. מחד, יש אפשרות לתת למשקיעים חלק במניות תמורת השקעתם. מאידך, המשקיעים יכולים לצפות לרמה גבוהה של שקיפות בניהול הכספים וקבלת ההחלטות, בזכות כללי הדוחות הכספיים ומוסדות החברה המתקיימים מכוח חוק החברות: אספה כללית ודירקטוריון. סעיף זה קריטי מאין כמוהו לחברות עתירות מו"פ המתכננות הוצאות ניכרות לשם גדילה מהירה בהמשך. קראו עוד על כך במאמר זה על התאגדות סטרט-אפים.

 • אשראי: הבנקים מעדיפים חברות בע"מ במתן הלוואות, בעיקר בגלל הדיווח הכספי המפורט יותר הנדרש בדוחות הכספיים והמאפשר לבנקים לקבל החלטה מושכלת לגבי סיכון האשראי.

 • אחריות מוגבלת: כשם שרומז השם, אחריות בעלי המניות לחובותיה והתחייבויותיה של חברה בעירבון מוגבל, הנה מוגבלת לגובה השקעתם של בעלי המניות בחברה. גם במצב בו בעלי המניות ערבים אישית לנושי החברה (ספקים או נותני אשראי) מעבר לגובה השקעתם, ערבות זו מוגבלת בסכום. על כן, חברה שכשלה ופושטת רגל אינה בהכרח מסבה נזק כספי מהותי לבעלי מניותיה. מצבים של ירידה לנכסיהם של בעלי המניות ("הרמת מסך") הנם נדירים, וקורים לרוב רק כאשר בית משפט קובע כי החברה פעלה כלפי נושים באופן שיש בו הונאה או עבירה אחרת.

חסרונות הפעילות באמצעות חברה בע"מ

 • נטל מס גבוה על רווחים מחולקים: בניגוד למדרגות מס להן כפופה הכנסת העצמאי, או משכורתו של השכיר בעל השליטה, רווחי החברה המחולקים יתחייבו במס כולל (חברות+דיבידנד) של 48%, או 53% במקרה שבעל המניות הנו מהותי, כלומר מחזיק יותר מ-10% ממניות החברה.

 • בירוקרטיה: פתיחת חברה הנה אירוע מורכב המערב בהכרח עורך דין. בנוסף על הדיווחים לרשויות המס נדרשת חברה להגיש דיווח שנתי לרשם החברות. כמו כן, על החברה לדווח לרשם על כל שינוי במבנה החברה או בהרכב מוסדותיה, כגון העברת מניות, מינוי דירקטור ועוד. לבסוף, על מוסדות החברה לקיים תהליך סדור של קבלת החלטות, באמצעות ישיבות המתועדות בפרוטוקולים.

 • מורכבות הדיווח החשבונאי: חברה חייבת לקיים הנהלת חשבונות כפולה ללא קשר להיקף פעילותה. על כן, עליה להשיג, לשמור ולהעביר לרואה החשבון מסמכים רבים נוספים אודות אמצעי התשלום של החברה, כגון תנועות בנק, אישורי יתרות, לוחות סילוקין של הלוואות, פירוט חיוב בכרטיסי אשראי ועוד.

 • לא כולם יכולים: סוגי עסקים מסוימים אינם יכולים להתאגד כחברה בע"מ, כיוון שהחוק אינו מאפשר להגביל את אחריותם המקצועית. למשל: עורכי דין ורואי חשבון.


מסקנות

בחירת אופן ההתאגדות של עסק הנה שיקול עלות-תועלת התלוי בתוכניות לעתיד: היקף הפעילות הצפוי וכוונות לגייס חוב או הון. האפשרות לפעול כעצמאי קורצת יותר לעסקים בתחילת דרכם לאור מיעוט העלויות והבירוקרטיה, וניתן לשקול העברת הפעילות לחברה בע"מ (ללא אירוע מס) בהמשך חיי העסק כאשר יגדל.


מומלץ תמיד להיוועץ ברואה חשבון מוסמך החל משלביו הראשונים של התהליך וכן למנות רואה חשבון מייצג. כך ייחסכו טעויות והתעסקות מיותרת מול הרשויות, אשר עלותן בצידן.


צרו קשר לייעוץ ראשוני בפתיחת העסק שלכם, או לקראת הגדלתו.

407 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page