top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

איך סוגרים עסק? הצ'קליסט המלא

בשנת 2020 התרבו מאוד החיפושים בגוגל בנוגע להליך סגירת עסק. כפי שוודאי ניחשתם, העבודה לא נגמרת ברגע שכיביתם את האור ונעלתם את הדלת.

ההחלטה לסגור עסק כרוכה בבירוקרטיה מול כמה מוסדות במקביל. לכל מוסד יש לפנות בנפרד ולמלא טפסים ייעודיים לסגירת התיקים בו. מי שלא עושה זאת ימשיך לקבל "מכתבי אהבה" מהרשויות, וחובותיו ימשיכו לתפוח.


איך לסגור עסק - חשוב לדעת

 • סגירת התיקים מותנית בהסדרת כל החובות הקיימים לרשויות, ובשום אופן אינה מבטלת אותם.

 • במידה ואתם מיוצגים על-ידי רואה חשבון, משרדו יבצע את ההליך בשמכם.

 • רואה חשבון מייצג יכול גם לבקש בשמכם ביטול או הפחתה של קנסות בגין היעדר דיווח לאחר שהעסק סיים את פעילותו - וכך לצמצם את חובותיכם לרשויות.

 • בשנה בה נסגרו התיקים עדיין יש להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה.

 • אם לקראת סגירת העסק נוצרו הפסדים שוטפים או הוניים, הם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסות אחרות של אותו נישום.

 • אם מדובר בחברה שצברה הפסדים, כדאי שתקראו גם את זה.


סגירת תיק מע"מ

איך סוגרים תיק מע"מ?


לסגירה מידית של התיק יש למלא "טופס 18". בטופס זה תידרשו לדווח, בין היתר:

 • תאריך סגירת העסק

 • האם נותרו ברשות העוסק חשבוניות ריקות - חל איסור על העוסק להשתמש בחשבוניות אלו.

 • האם העסק נמכר - על ההכנסות ממכירת העסק או כל ציוד השייך לו יש להוציא חשבונית ולשלם מע"מ.

 • ציוד השייך לעסק אשר עודנו ברשות העוסק.

פריטים שיש לצרף לטופס 18:

 • דוח מע"מ אחרון ששולם

 • העתק מהסכם המכירה של העסק

 • תעודת העוסק (מורשה\פטור)

חלופה לטופס 18 - לעוסק פטור בלבד

עוסק פטור אשר בשנה החולפת היה מחזור עסקאותיו אפס, יוכל לבקש את סגירת התיק במסגרת הצהרת העוסק הפטור. הצהרה זו תוגש עד ה-31 לינואר בשנה העוקבת.סגירת תיק מס הכנסה

את התיק במס הכנסה יש לסגור עד 90 יום מהתאריך בו הפסיק העסק להניב הכנסות.

עבור עסק עצמאי יש למלא טופס 2550.

אם מדובר בחברה, יש למלא טופס 2551. טופס זה טרם הועלה לאתר רשות המסים, וניתן להורידו ישירות מאתרנו כאן.


סגירת תיק הניכויים במס הכנסה מתבצעת אף היא במסגרת הטפסים שלעיל, ואין צורך למלא עבורה טופס נפרד. עסק אשר עודנו פעיל אך הפסיק להעסיק עובדים יוכל לבקש את סגירת תיק הניכויים בלבד בטופס 2552. טופס זה טרם הועלה לאתר רשות המסים, וניתן להורידו ישירות מאתרנו כאן.


סגירת תיקי ביטוח לאומי

עסק עצמאי בו לא הועסקו עובדים ידווח על סגירתו במסגרת טופס 6101 (דין וחשבון רב שנתי).

טופס זה ניתן למילוי ושליחה אונליין.


אם בעסק הועסקו עובדים, יש למלא בנוסף טופס 699 (הודעת מעסיק).בנוסף, לחברות בלבד - סגירת חברה בע"מ באמצעות "פירוק מרצון"

אם העסק הנסגר התאגד כחברה, לא מספיק לחדול מתשלום אגרת חברה או לסגור את התיקים ברשות המסים. יש לדאוג גם לחיסול החברה ברשם החברות, על מנת לעצור את הדרישות לאגרת חברה ודוחות שנתיים. במעמד זה ניתן גם לבקש פטור מאגרת חברה בגין כל השנים בהם החברה לא הייתה פעילה.


את הפירוק \ חיסול ניתן לבצע בהליך מזורז, הכולל טופס אחד בלבד. זאת במידה ולחברה אין כל פעילות, נכסים, התחייבויות, קנסות, הליכי גבייה או הליכים משפטיים בהם היא מעורבת. בהליך המזורז יתבצע חיסול החברה תוך 100 ימים מאישור הבקשה.


להליך הרגיל מספר שלבים, בגין כל אחד ימולא טופס ייעודי:

 1. החלטה על פירוק מרצון ומינוי נאמן: יש לכנס אסיפה כללית ולתעד בפרוטוקול את עצם ההחלטה על פירוק, וכן את זהות הנאמן - אדם או חברה שיובילו את ההליך, ויהוו "איש קשר" עבור רשם החברות.

 2. כינוס אסיפה כללית נוספת והצגת דוח מסכם של פעילות הנאמן.

 3. בקשת פטור מאגרות - אם החברה אינה פעילה כבר מספר שנים ולא שילמה בגינן אגרת חברה, במסגרת ההליך ניתן למלא טופס בקשה לפטור מאגרת חברה עבור שנים אלו.


ההליך עשוי להימשך מספר חודשים, בהתאם לסוג החברה ולזמני הטיפול ברשם החברות.

ההליך פשוט יותר במקרה של חברה ובה בעל מניות יחיד, המכהן לבדו כדירקטוריון החברה.


למידע נוסף והגשת הבקשות באתר רשם החברות, לחצו כאן.


סוגרים עסק? פותחים אחד חדש? קבעו פגישה ראשונית והתחילו ברגל ימין.

241 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page