top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

התרת הוצאות בגין עבודה מהבית לעצמאים, שכירים וחברות

השינויים שחלו בשוק העבודה מאז שנת 2020 הפכו את "המשרד הביתי" לנפוץ מאי פעם. כעת, שאלה שהייתה בעבר נחלתם של עצמאים בלבד הפכה רלוונטית גם עבור חברות בע"מ ואפילו עובדים שכירים: מהן הוצאות מוכרות למס הכנסה ומע"מ בעת עבודה מהבית, וכיצד מחשבים את חלק ההוצאה המותר בניכוי?


מושג מפתח: הוצאה מעורבת


רשות המסים מכירה בקיומם של פריטים המשמשים את הנישום הן בעסק והן במישור הפרטי, למשל: רכב וטלפון נייד. עבור עצמאים ובעלי חברות העובדים מהבית, "סל" זה יכול לכלול גם הוצאות שוטפות של הבית, כמו חשבונות, תחזוקה, ואפילו ריבית על משכנתא.


המושג "הוצאה מעורבת" אינו קיים בפקודת מס הכנסה, בחוק מע"מ או בתקנות שנחקקו מכוח השניים. ההתייחסות להוצאות אלה פזורה על פני החיקוקים השונים, ובמאמר זה ננסה לרכז אותם באופן פשוט וברור.


הוצאות מעורבות לעניין מס הכנסה


לעניין מס הכנסה, חלק מההוצאה המעורבת עשוי להיות מותר בניכוי, אם ניתן לקבוע מפתח כלכלי הגיוני לחלוקת הסכום בין הפרטי לעסקי. כשמדובר בהוצאות הבית מקום בו העסק מתנהל מבית הנישום, מפתח זה הוא לרוב חלקו של חדר העבודה בשטח הבית. לדוגמה, אם שטח חדר העבודה הוא 20% משטח הבית, תוכלו להכניס לדוח רווח והפסד 20% מסך חשבונות החשמל, מים, ארנונה, אינטרנט וטלפון נייח של הבית.


על כן, דרישת יסוד בהתרת הוצאות עבודה מהבית היא קיומו של חדר עבודה המשמש אך ורק לצרכי העסק. אם אתם עובדים על גבי שולחן הסלון או המטבח, או אם פינת העבודה שלכם נמצאת בחדר השינה, אזי לא תוכלו לדרוש שום חלק מהוצאות הבית.


בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) התשל"ב-1972 מצויות הוראות לגבי הוצאות ספציפיות של בית המגורים, אותן נסקור בהמשך.


הוצאות מעורבות לעניין מע"מ


תקנה 18(ב) לתקנות מע"מ דנה בהוצאות אשר חלקן לצורכי העסק המדווח (עצמאי או חברה) וחלקן לשימוש פרטי, שלא במסגרת עסק כלשהו. במידה ולא ניתנה קביעה של מנהל מע"מ לגבי הוצאה ספציפית בעסק ספציפי, ניכוי מע"מ התשומות ייעשה לפי הכללים הבאים:

 • עיקר ההוצאה היא לצרכי העסק - ניתן לנכות שני שליש ממס התשומות

 • עיקר ההוצאה היא שלא לצרכי העסק - ניתן לנכות רבע ממס התשומות

חריג חשוב לעניין עבודה מהבית מצוי בתקנה 15: מע"מ על הוצאות רכישה או בנייה של בית מגורים אסור בניכוי, גם אם העסק מופעל בלעדית מהבית.ניכוי הוצאות עבודה מהבית - עצמאי (עוסק מורשה ועוסק פטור)


הכלל לגבי התרת ניכוי של הוצאות הוא, שאילולא קיומו של העסק לא היו הוצאות אלו מתקיימות. אולם, הוצאות הבית הן מטבען הוצאות מעורבות, ולכן היו מתקיימות בסכום כלשהו בכל מקרה.


עצמאים המפעילים את עסקם מבית המגורים רשאים לנכות הוצאות מעורבות לצרכי מס הכנסה לפי הכללים שהוזכרו לעיל. זאת, בנוסף להוצאות עסקיות "טהורות" המותרות בניכוי במלואן.


לכן, מבין הוצאות הבית, מומלץ לדרוש רק הוצאות אשר קשורות באופן הדוק לעבודה ולחלל הייעודי בבית בו היא מתבצעת. לדוגמה:


אילו הוצאות מותרות בניכוי לעצמאי העובד מהבית על גבי מחשב?

 • אינטרנט כיחס השימוש למטרות העסק לסך השימוש

 • חשמל וארנונה כיחס בין שטח חדר העבודה לשטח הבית

 • טלפון קווי או נייד, בכפוף לתקרות המופיעות בתקנה 2ב לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)

 • הוצאות אחזקה ותיקונים שהתבצעו בחדר העבודה ובו בלבד. למשל: תיקון מזגן עילי המותקן בחדר העבודה יותר בניכוי. תיקון במזגן מרכזי, בצנרת הבית, בשירותים או במטבח לא יותר בניכוי - אף אם מתקנים אלה משמשים גם את העסק

 • פחת בגין ריהוט וציוד הנמצאים בחדר העבודה ומשמשים בלעדית בעסק, כגון שולחן וכיסא עבודה, מחשב אישי, חומרה ותוכנה אשר התשלום עליהן מהותי וחד פעמי (בניגוד ל-SaaS)


חשוב! במידה והעצמאי הנו עוסק פטור, לא יוכל לנכות מע"מ תשומות ולקבל החזר, משום שאף עסקאותיו אינן חייבות בתשלום מע"מ.אילו הוצאות מותרות בניכוי לעצמאי שעבודתו אינה מתבצעת על גבי מחשב?


עצמאים אשר מספקים בביתם שירות הניתן במקום (למשל סטודיו לצילום או לאימוני כושר, קליניקת טיפולים, אירוח) וכן מי שעסקו בייצור, מכירה או שילוח של מוצרים מביתו, יכולים לדרוש את כל ההוצאות הנזכרות לעיל, ככל שהן רלוונטיות לעסק או לקידומו, וכן כל הוצאה אחרת אשר גובהה מושפע מהותית מקיומו של העסק, ביחס המשקף זאת. למשל:

 • עסק לבישול ביתי עשוי לגרור חיובי גז הגבוהים פי כמה מאלה המאפיינים שימוש ביתי

 • יחידת אירוח המהווה חלק מתשתית החשמל והמים של הבית תגרור חשבונות חשמל ומים גבוהים

בנוסף, עצמאים אלה יוכלו לנכות כל הוצאה בגין שיפוץ שמטרתו התאמת מקום העסק לצרכי העסק, לרבות לשם רישוי העסק וחיזוק ההפרדה בין מקום העסק לבין מרחב המגורים. הוצאות אלו ינוכו במודל של פחת על פני מספר שנים. הוצאות כאלו יכולות להיות:

 • בניית החדר או היחידה המשמשת את העבודה או העסק (שימו לב כי הוצאה זו, בסכומה לפני מע"מ, מותרת לצרכי מס הכנסה, אף שכאמור מעלה לא ניתן לקבל החזר בגין מע"מ התשומות שלה)

 • יצירת כניסה נפרדת

 • הקמת שירותים ומתקני רחצה לשימוש בלעדי של הלקוחות

 • התקנת מוני חשמל ומים המאפשרים חישוב צריכת העסק בנפרד מהצריכה הביתית

 • התאמות נגישות

 • התקנת אמצעי בטיחות כגון גלאי עשן

 • עיצוב ואבזור


ניכוי הוצאות עבודה מהבית - חברה בע"מ


אותם כללי ניכוי הוצאות החלים על נישום עצמאי, וכללי מע"מ תשומות החלים על עוסק מורשה עצמאי, יחולו גם על חברה בע"מ אשר מתנהלת מביתם של בעלי המניות.


במידה ובעלי המניות משלמים עבור הוצאות אלו מכיסם הפרטי (למשל כרטיס אשראי שאינו משויך לחשבון הבנק של החברה) ניתן לחייב את כרטיס ההוצאה ולזכות את כרטיס בעל המניות.


ניכוי הוצאות עבודה מהבית - עובד שכיר


סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מתיר בניכוי מהכנסתו החייבת של אדם, כל "יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד". הפקודה מגדירה "אדם" - לרבות חברה וחבר בני-אדם. כלומר, ברירת המחדל היא ש"אדם" הוא יחיד, ואין כאן הבדלה בין יחיד שהוא עצמאי ויחיד שהוא שכיר. מכאן, שגם לשכירים מותר לדרוש הוצאות ששילמו מכיסם לשם ביצוע עבודתם.


הוצאות המותרות בניכוי לשכיר העובד מהבית

 • הוצאות על רכישת ציוד - ציוד משרדי מתכלה יוכר במלואו בשנה בה נרכש. ריהוט ומחשוב יותרו בניכוי על פני מספר שנים, בהתאם לתקנות הפחת על כל פריט.

 • הוצאות אחזקה ותיקונים של הציוד או של חדר העבודה המשמשים בלעדית לעבודה השכירה.

 • החלק היחסי של חשבונות חשמל ואינטרנט - בכפוף ליכולת לזהות חלק זה

 • אם נדרש שדרוג של תשתית האינטרנט או מעבר מדירה שכורה אחת לאחרת על מנת להמשיך ולבצע את העבודה - מלוא ההפרש בין ההוצאה הקודמת להוצאה החדשה, בנוסף על החלק היחסי של ההוצאה הקודמת.

התנאים להכרה בהוצאות עבודה מהבית לשכיר

 1. לא התקבל החזר הוצאות מהמעסיק או מכל גורם אחר בגין הסכומים שדווחו

 2. ההוצאה הנה הכרחית לביצוע העבודה וכרוכה בתהליך הפקת ההכנסה

רצוי לתעד את קיום התנאים הנ"ל במכתב מהמעסיק או בסעיף בחוזה ההעסקה, שם יצויין מהן ההוצאות שהעובד מתחייב לשאת בהן בגין עבודה מהבית, ללא השתתפות מצד המעסיק.


הוצאות שאינן מותרות בניכוי לשכירים

לפי תקנה 4(א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), עובד שכיר לא יוכל לנכות את "ההוצאות המפורטות בתקנות אלה, שהוצאו על-ידו מעל לסכום ששולם לו על-ידי המעביד". כלומר, גם אם קיבל השכיר החזר חלקי ממעסיקו עבור הוצאות הנזכרות בתקנות, כגון טלפון או כיבוד, לא יוכל לנכות מהכנסתו את ההפרש.


אני שכיר.ה - כיצד אקבל החזר מס על הוצאות עבודה מהבית?

שכירים אשר אין להם תיק במס הכנסה, יכולים להגיש דוח שנתי מקוצר להחזר מס (טופס 135).אילו הוצאות אינן מותרות בניכוי לעובדים מהבית?


סעיף 32 לפקודה מונה מספר חריגים האסורים בניכוי, גם אם הוצאו במלואם לשם ייצור ההכנסה. איסור זה תקף לגבי כל היישויות: עצמאים, חברות ושכירים.

 • ארוחות ומוצרי מזון - למעט עסק עצמאי או חברה המקבלים קהל במקום העסק. אלה רשאים לדרוש הוצאות כיבוד קל כגון קפה, תה, חלב ועוגיות

 • תשלומים והוצאות שאינם בכסף

 • הוצאה הניתנת לשיפוי במסגרת הסכם שיפויים (לרבות החזר הוצאות המוסדר בחוזה העסקה) או פוליסת ביטוח

כמו כן, חל איסור לנכות הוצאות שכר דירה כאשר מצוין בחוזה כי מטרת השכירות הנה מגורים בלבד. במצב כזה אין לדרוש גם את החלק היחסי של שכר הדירה המתייחס לחלל העבודה, גם אם יש במושכר חדר המשמש בלעדית לעבודה או לעסק.


סיכום


ככלל, הוצאות הבית הקשורות באופן ישיר לייצור הכנסה מותרות בניכוי, הן לבעלי עסקים והן לשכירים - לרבות הוצאות מעורבות. תנאי חשוב הוא לקיים הפרדה פיזית וכלכלית רבה ככל האפשר בין אזור המגורים של הבית לבין אזור העבודה. כתמיד, מומלץ להפעיל שיקול דעת ולהקפיד על דרישת ההוצאות בהיקף סביר ביחס לטיב העיסוק ולגובה ההכנסות.


דרישת ההוצאות לשם יצירת דוח רווח והפסד מאפשרת את בירור גובה ההכנסה מעסק או מעבודה. חשוב לזכור שהדוח השנתי למס הכנסה כולל גם את הכנסותיכם האחרות, וכן אפשרויות נוספות להפחית את ההכנסה החייבת במס. כדי לסקור את כולן, עברו למדריכים שלנו להגשת הדוח השנתי:


1,167 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page