top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

חרבות ברזל: הקלות ואורכות מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי החל מאוקטובר 2023

עודכן: 2 בנוב׳חרבות ברזל: הקלות בדיווח ותשלום מע"מ, מס הכנסה ניכויים ומקדמות

רשות המסים פרסמה לאורך החודש הקלות הנוגעות לדיווחים, אישורים ותשלומים כלהלן:

 • מע"מ - עסקים שמחזור ההכנסות שלהם נמוך מ-50 מיליון ₪ יכולים לדווח ולשלם את דוח ספטמבר 2023 עד ליום 27.11.23 ללא ריבית והפרשי הצמדה או קנסות

 • מס הכנסה ניכויים ומקדמות - אורכה להגשת דיווחים ותשלומים למס הכנסה ומע"מ עד ליום 26.10.23 ללא ריבית, הצמדה וקנסות, או עד 23.11.23 עם ריבית והצמדה וללא קנסות

 • ביטול ריבית, הצמדה וקנסות בגין איחור בהגשת מקדמות וניכויים, למשרתי מילואים שגויסו ולעסקים ברדיוס 40 ק"מ מהרצועה

 • הארכה אוטומטית של אישורי ניכוי מס במקור, או פטור מניכוי במקור - אישורים שתוקפם פג ביום 30.9.23 הוארכו עד ליום 30.11.23

 • אורכות להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 - לחברות, ולמלכ"רים לצורך אישור ניהול תקין עד ליום 31.11.23, ליחידים עד 31.12.23

 • אורכות להגשת הצהרות הון לשנת 2022 - עד ליום 31.12.23 או עד לסוף האורכה להגשת הדוחות השנתיים למייצגים, כמאוחר מביניהם

 • מתן אורכות להגשת מסמכים, השגות וערעורים - בכפוף לבקשת הנישום

 • הקפאת הליכי גביה והימנעות מהטלת עיקולים חדשים עד ליום 1.12.23

 • מתן קדימות בטיפול להחזרי מס הכנסה ומע"מ

 • הימנעות מעריכת פעולות שומה יזומות כגון דיונים וביקורת ניהול ספרים בבית העסק - למעט שומות שעומדות להתיישן

 • תיעדוף פניות למגוייסים למילואים במערכת פניות הציבור (מפ"ל) - יש לבחור בנושא משני "פניות למתגייסים בעלי צו 8"

 • מייל ייעודי לאכיפת הגביה למגויסי מילואים ותושבי אזור הלחימה: haravot-barzel-veahifa@taxes.gov.il

 • דיווח על פרישה מעבודה במסגרת טופס 161 "החדש"- מועד תחילת השימוש בטופס החדש נדחה ליום 1.1.24

 • המועד להגשת תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ"- המועד להגשת התביעות יוארך עד ליום 31.10.23.

 • "חשבוניות ישראל" - המועד האחרון לבקשת מספרי הקצאה לחשבוניות במסגרת פיילוט המודל נדחתה ב-3 חודשים, ליום 31.3.24. לקריאה אודות מודל "חשבוניות ישראל" לחצו כאן.


חרבות ברזל - הקלות בביטוח הלאומי

 • הימנעות מביצוע עיקולים לבעלי עסקים שלא שילמו את דמי הביטוח (מקדמות או ניכויים)

 • אורכה ללא הגבלת זמן להגשת השגות ומסמכים לביקורת ניכויים

 • ביטול קנסות והצמדה בגין איחור בתשלום המקדמות שמועדו 15.10.23, ומתן אורכה לתשלום עד שבועיים לאחר סיום הלחימה - לבעלי עסקים המתגוררים ברדיוס של 40 ק"מ מרצועת עזה

 • הביטוח הלאומי מממן סיוע כספי למשפחות הנפגעים. לקריאה לחצו כאן.


חרבות ברזל - מתווה בנק ישראל להקלות בנקאיות


בנק ישראל פרסם מתווה להקלות במשכנתאות, אשראי צרכני ועמלות בעקבות מצב החירום. המתווה אומץ על ידי כל הבנקים. להלן עיקריו:


מתווה בנק ישראל למעגל ראשון - נפגעי מלחמה


המעגל הראשון כולל כל מי שמתקיים לגביו לפחות אחד מאלה:

 • תושבי הדרום

 • בעלי קירבה ראשונה להרוגים או חטופים

 • מגוייסי מילואים בצו 8

ההקלות:

 • פטור גורף מעמלות למשך 3 חודשים החל מיום 15.10.23, למעט פעילות במט"ח וניירות ערך

 • פריסה מקלה של תשלומי משכנתאות החלים בתקופת הלחימה

 • 0% ריבית על משיכת יתר (אוברדרפט) שהייתה קיימת ערב פרסום המתווה

 • דחיית מועדי תשלום אשראי צרכני עד 100,000 ש"ח ועסקי עד 2 מיליון ש"ח החלים ב-3 החודשים שתחילתם ביום 15.10.23, לסוף תקופת ההלוואה - וזאת ללא ריבית

מתווה בנק ישראל למעגל שני - שאר לקוחות הבנקים

 • דחיית מועדי תשלום משכנתאות, אשראי צרכני ועסקי החלים ב-3 חודשים שתחילתם ב-15.10.23, לסוף תקופת ההלוואה - ללא עמלות

חרבות ברזל - הלוואות בערבות מדינה


החשב הכללי באוצר פרסם הקלות להלוואות קיימות וחדשות, שתוקפן לפחות עד 7.12.23:

 1. דחיית תשלומי קרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של עד 3 חודשים. במהלך תקופת הגרייס ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד. זאת בכפוף להגשת בקשה לנותן האשראי ממנו התקבלה ההלוואה.

 2. התאמת בטוחות: כל עסק יהיה רשאי לבקש שחרור יחסי של הבטוחה שהועמדה כנגד ההלוואה בערבות מדינה, כך שהיא תותאם לאחוז שנקבע בהוראות הביצוע, ובלבד שבמועד הגשת הבקשה ההלוואה שולמה כסדרה. לשם התאמת הבטוחות מתבקש העסק ליצור קשר עם נותן האשראי ממנו התקבלה ההלוואה.

 3. הגשת דוחות כספיים: עסקים המבקשים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה ואין ברשותם נכון למועד ההגשה דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022, יהיו רשאים להגיש כחלופה מאזן בוחן מלא ודוחות מע"מ לשנת 2022.


לריכוז ההקלות שפורסמו עד ליום 29.10.23 באדיבות לשכת רואי חשבון - לחצו כאן

1,771 צפיות0 תגובות
bottom of page