top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

המדריך לעסקים: היערכות לתום שנת המס 2021

עודכן: 29 בנוב׳ 2021


לפניכם מידע מעודכן על סכומים ושיעורים הרלוונטיים לחישוב המס בשנת 2021, וכן פעולות שיש לבצע עד ליום 31.12.21 על מנת להכין את ספרי העסק לביקורת ולמצות את הטבות המס המגיעות לעסק.

*עדכון מיום 28.11* עליית שיעור מס רכישה - ראו מטה בפרק "פעולות חשבונאיות מומלצות", סעיף 10.

שיעורי מס הכנסה


מס חברות

שיעור מס חברות עומד על 23% על פי החלטת הממשלה בהתאם לחוק ההסדרים.


מס רווח הון

 • רווח הון בידי חבר בני אדם - 23%, כשיעור מס חברות.

 • רווח הון בידי יחיד - עד 25%

 • רווח הון במכירת נייר ערך בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי - 30%.


מס על יחידים

מדרגות המס ללא שינוי משנת 2020, ועודכנו בהתאם לשינוי במדד בלבד (0.6%-) כדלהלן:

* מס יסף - יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 647,640 ש"ח, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על סכום זה בשיעור של 3%.


נתונים נוספים

שווי נקודת זיכוי: 218 ש"ח לחודש, שהם 2,616 לשנה

סף המס - ההכנסה השנתית שעד אליה אין חיוב במס לתושב ישראל, לאחר נקודות זיכוי:

 • לגבר (2.25 נקודות זיכוי): 70,632 ש"ח

 • לאישה (2.75 נקודות זיכוי): 71,940 ש"ח


סכומים ושיעורים להפקדות פנסיה וקרן השתלמות


פנסיית חובה - שכיר ועצמאי

** החוק מחייב הפקדה לקצבה בגין ההכנסות מעסק (בניכוי הוצאות) וביחס לשכר הממוצע במשק. את ההפקדה יש לבצע עד ליום 31.12. לסכומים ושיעורים מפורטים לחצו כאן.הטבות מס על הפקדות לפנסיה והשתלמות - עצמאי


הטבות מס על הפקדות לפנסיה והשתלמות - שכירים ובעלי שליטההשלמת רישומים ותיאומים לקראת סוף שנה


ספירת מלאי

יש לספור את המלאי שבעסק ביום 31/12/2021 ולהכין רשימת מלאי לסוף שנה.

 • ניתן לערוך את הספירה בתוך 10 ימים לפני/אחרי תאריך זה, ולבצע את ההתאמות הדרושות.

 • ניתן לערוך את הספירה בתוך 30 יום לפני/ אחרי, אבל רק בהודעה בכתב ומראש לפקיד השומה, ולערוך את ההתאמות.

 • רשימות המלאי יכללו את כל הסחורות המצויות בבעלות העסק או ברשותו. סחורות המצויות במקום ושייכות לאחר, יירשמו בנפרד. כן יש לערוך רשימה לסחורות השייכות לעסק ומצויות בידי אחרים.

 • בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 3), התשפ"ב – 2021, שפורסם ביום ה- 19.10.21 חלים מס קניה והיטל מלאי על כלי פלסטיק חד פעמיים בסך 11 ש"ח לק"ג. עוסק שעסקו מכירת כלים חד פעמיים נדרש להעריך את המלאי ליום 31.10.21 ולדווח בנפרד לרשות המסים על המס המחושב כאמור לעיל. מס מחושב הנמוך מ-10,000 ש"ח לא ייגבה.

איפוס או התאמת קופה וכרטיסי חו"ז

 • יש להפקיד בבנק את כל המזומנים (לרבות שיקים שתאריך פירעונם עד 31/12/2020) המצויים בקופת העסק.

 • במידה ולא ניתן לבצע את ההפקדה, יש לבצע ספירת קופה פיזית ולוודא התאמה במדויק למופיע בספרים.

 • יש לבצע התאמה של כרטיס שיקים דחויים ולוודא נכונותו.

 • יש לבצע התאמת חייבים וזכאים ולוודא את נכונות הכרטסות.

 • להכין תיאום מלא ושוטף בין הרישומים בספרים ובין הדיווחים השונים לרשויות המס, כגון: דיווח על הוצאות עודפות- ניתן להגיש דוח מתקן בחודש דצמבר.

 • להשלים את רישומי המשכורת, לערוך ריכוז שנתי של המשכורות והניכויים (טופס 126), ולהתאימם לרשום בהנהלת החשבונות.

 • להכין מאזן בוחן ולהשלימו לאחר התאמות.


איסוף מסמכים

 • לאסוף אישורי יתרות מבנקים, לקוחות וספקים, וכו'.

 • לאסוף אישורים שנתיים מלקוחות בגין מס שנוכה במקור על ידם במהלך שנת המס (טופס 857).

 • להכין דוחות נסיעה לחו"ל בגין כל הנסיעות העסקיות, ולצרף להם העתקי חשבוניות וקבלות רלוונטיים.

 • בעבור דוחות שנתיים ליחיד (עצמאים, שכירים בעלי שליטה והחזרי מס) - לחצו כאן לצ'קליסט המלא.

רכוש קבוע

 • יש לוודא כי מצבת הנכסים המופיעה בטופס הפחת עדכנית לסוף השנה, לגרוע ולמלא טפסי עסקאות רווח הון לנכסים שנמכרו, ולהקים נכסים שנרכשו במהלך השנה.

 • יש לעדכן את שיעורי הפחת בהתאם להקלות הקורונה בדבר פחת מואץ. לקריאה אילו נכסים זכאים לפחת מואץ לחצו כאן.


פעולות חשבונאיות מומלצות

 1. טיוב מלאי – מומלץ למכור או לגרוע מלאי, שערך השוק שלו נמוך מעלותו (מלאי מת, מלאי פגום וכד'), כדי שההפסד יקוזז מההכנסה החייבת לשנת המס 2021.

 2. דחיית הכרה בהכנסות - למדווחים על בסיס מצטבר - לדחות הכרה בהכנסות עבור שירותים או מוצרים שטרם סופקו עד לאחר ה-31.12.21. למדווחים על בסיס מזומן - לדחות במידת האפשר קבלת מקדמות מלקוחות על חשבון שנת 2022.

 3. הקדמת הכרת בהכנסות לנישומים בעלי פטור נכה - ב-2022 תרד תקרת הפטור ממס על הכנסות מיגיעה אישית, מ-614,400 ש"ח ל-501,500 ש"ח בשנה בלבד. על כן מומלץ לנישומים בעלי הכנסות גבוהות להקדים הכרה בהכנסות לשנת 2021.

 4. הכרה בחובות אבודים – רצוי להיערך לביצוע פעולות לגביית החובות, אשר מועד פירעונם עד 31.12: פנייה חוזרת לחייבים, הגשת תביעות משפטיות ושמירת אסמכתאות בקשר לניסיונות הגבייה. אם החייב פשט את הרגל או שהוא חברה בפירוק ניתן להכיר בחוב אבוד.

 5. הקדמת הוצאות – מומלץ לבצע הוצאות שוטפות של העסק עד ליום 31.12.21 על מנת לאפשר הכרה בהן במסגרת דוח רווח והפסד לשנת 2021. האמור תקף הן למדווחים על בסיס מזומן והן על בסיס מצטבר - כל עוד מדובר בהוצאות שמהותן וסכומן סבירים ביחס למהלך העסקים הרגיל.

 6. תשלומי חובה – את סך ההתחייבויות לתשלום פיצויים, תגמולים ודמי חופשה, כולל לבעלי שליטה בחברה, מוטב לשלם עד שיעור התקרות המותרות לפני 31.12; פיצויים ותגמולים, שלא ייפרעו בשנת המס הנוכחית, לא יותרו לניכוי בה. אולם, מי שאינו מדווח בשיטת המזומנים, יכול לנכות כהוצאה תשלומים סדירים לפנסיה ופיצויים בעבור דצמבר, בתנאי שהם ייפרעו עד סוף ינואר.

 7. ריבית על הלוואות - יש לזקוף ריבית רעיונית בשיעור שנתי של 3.26% על הלוואות ללא ריבית שניתנו לעובדים או בעלי שליטה, לפי סעיף 3(ט') לפקודת מס הכנסה. ריבית זו נחשבת כהכנסת עבודה בידי מקבל ההלוואה.

 8. מקדמות ביטוח לאומי לעצמאי – מומלץ להקדים ולשלם את מקדמות חודש דצמבר עד ליום 31.12, על מנת שהסכום השנתי המותר בניכוי יכלול חודש זה.

 9. הכנסות שכ"ד למגורים – הכנסות שעברו את תקרת הפטור יגרמו להפחתת התקרה בסכום ההפרש. במצב כזה, מומלץ להקדים ולבצע הוצאות אחזקה עד ליום 31.12, כדי להוריד את סך ההכנסה החייבת במס. לכל ההוראות המעודכנות לחצו כאן.

 10. רכישת דירה להשקעה - החל מ-28.11.21 עלה שיעור מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירה יחידה. השיעור החדש הנו 8% על כל חלק השווי שבין 0 - 5,348,565 ש"ח, ו- 10% על חלק השווי העולה על סכום זה. בהתאם לעניין ניתן לשקול קניית הנכס באמצעות חברה בע"מ או על שם הילדים.

 11. תקרת עוסק פטור - התקרה (בסך 99,983 ש"ח לשנת 2021) מתייחסת לסך הקבלות, לכן יש להקפיד כי הוצאת הקבלה היא על בסיס מזומן, כלומר רק בעת קבלת התשלום בפועל, על מנת להימנע ממעבר התקרה שלא לצורך. לשם דרישת תשלום ניתן להפיק חשבון עסקה. לצ'קליסט הדוח השנתי לעוסק פטור לחצו כאן.

 12. השלמת תרומות לתקרה המתירה זיכוי – מינימום התרומה שתעניק זיכוי ממס בשנת 2021 הינו 190 ₪ לכל התרומות יחד, בתנאי שלמוסד הנתרם קיים אישור 46א.

 13. בדיקה ותיקון של מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי - על בסיס תחזית דוח רווח והפסד לשנה שלמה. ניתן לתקן ולהגדיל את המקדמות לרשויות בהתאם עד סוף השנה, על מנת להימנע משומת מס גבוהה המלווה בריבית והצמדה. ההחלטה האם לתקן את המקדמות ולהקדים את תשלום היתרה תלויה, כמובן, במצב התזרימי של העסק ובעלות המימון האלטרנטיבית, שלוקחת בחשבון את ריבית מס הכנסה בשיעור 4%.

 14. שינוי סיווג חברה משפחתית או חברת בית - בהתאם לצורך, ניתן להודיע לרשות המסים על שינוי הסיווג עד ליום 30.11.21.

 15. פירוק חברה לא פעילה - פירוק מרצון חוסך בתשלום אגרות בשנה העוקבת ואילך, ומונע סיווג "מפרת חוק", וכן מאפשר בתנאים מסוימים קיזוז הפסדים צבורים כנגד הכנסות מפעילויות אחרות של הנישום.

 16. איפוס קופה מרכזית לפיצויים - יש להעביר כל יתרה שנותרה בקופות מרכזיות לפיצויים לחשבון הבנק של המעסיק, תוך הוצאת חשבונית על הכנסה.

 17. צבירה וניצול של חופשה שנתית - יש לוודא כי כל העובדים ניצלו במהלך השנה לפחות 7 ימי חופשה, ומתוכם לפחות שבוע אחד רצוף. כן יש לוודא כי יתרת ימי החופשה שעומדת לזכות העובדים בסוף השנה כוללת רק ימים שניתנו בעד השנה השוטפת או השנתיים הקודמות: למשל, ימי החופשה העומדים לזכות העובד בסוף שנת 2021 יכולים להיות רק בעד השנים 2019-2021. לכן, בסוף שנת 2021, יש למחוק ימי חופשה צבורים שמקורם בשנת 2018 וטרם נוצלו.

 18. חלוקת דיבידנד - יש לבחון האם יתרת העודפים של החברה (רווחים ראויים לחלוקה), או יתרת החובה של בעלי המניות, מצדיקה חלוקת דיבידנד.


שמירת מסמכי מערכת החשבונות

 • יש לשמור את מסמכי מערכת החשבונות במשך 7 שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או במשך 6 שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר. כלומר, לאחר 31/12/2021 ניתן להשמיד את ספרי החשבונות של שנת 2014, בתנאי שהדוח של אותה שנה הוגש עד לתאריך 31/12/2015.

 • מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים, חוזים ופרוטוקולים, תיעוד ופנקסים, שהנישום אינו חייב לנהלם על פי הוראות ניהול ספרים, אך ניהלם מרצון או מכוח דין אחר - יש לשמור במשך 3 שנים לפחות מיום הגשת הדוח על ההכנסה לשנת המס, שאליה הם מתייחסים. האמור בסעיף זה מתייחס לשמירת מסמכים לצורך בדיקתם בידי שלטונות המס בלבד.

 • דוחות שנתיים על עובדים - רצוי לשמור לתקופה בלתי מוגבלת, משום שהם עלולים להידרש למימוש זכויות העובדים בביטוח הלאומי וכיו"ב.


הבהרות חשובות

 • האמור לעיל מהווה תמצית והמלצה בלבד, ואינו תחליף לייעוץ מותאם אישית.

 • הסכומים לעיל נכונים לשנת 2021, ואין להסתמך עליהם בנוגע לשנות מס אחרות.

 • לייעוץ אישי צרו קשר עם משרדנו.

 • לקבלת עדכונים כגון זה למייל, הירשמו לעדכונים בתחתית העמוד.

543 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page