• Li-Or Amir, C.P.A

כן, זה עסק: השלכות המס של ריבוי נדל"ן על חברות ויחידים

עודכן: 13 בינו׳

בישראל קיימת תפיסה כמעט בלתי ניתנת לערעור, שנדל"ן הוא ההשקעה הרצויה והמשתלמת ביותר. שלל גורמים אחראים להתקבעות שלה במחוזותינו: עתודות קרקע מוגבלות (בעיקר באזורי ביקוש), בועת מחירים, שוק שכירות שאינו ידידותי לשוכרים, וציפייה לשיעורי מס נמוכים בהשוואה לסוגי הכנסה אחרים. הדבר מביא לכך שיחידים שהאפשרות בידם רוכשים לא אחת נכסים מרובים להשקעה: בין אם לשם ייצור הכנסות פסיביות מדמי שכירות או ביצוע עסקאות של השבחה ומכירה ברווח מהותי.


יש לכם עסק להשכרת נכסים? קפצו מטה לעדכון חשוב בדבר מע"מ על השכרה למגורים לחבר בני אדם.


פעילות בנדל"ן עשויה להתחייב בשיעורי מס כ"עסק"


כאמור, המשקיעים בנדל"ן מצפים לנטל מס נמוך יחסית, בהתאם לשיעורי המס על השכרה למגורים או רווחי הון כתוצאה ממסחר בנדל"ן. אולם כאשר מדובר בנכסים מרובים, ציפייה זו מוטלת בספק רב: הן מס הכנסה והן מע"מ רשאים לסווג כל פעילות מפיקת הכנסה כ"עסק" בהתקיים מבחנים מסוימים, ולהחיל עליה את שיעורי המס לפי מדרגות מס ליחיד, או מס חברות אם הדירה הנה בבעלות חברה בע"מ. די בהתקיים חלק מהמבחנים שלהלן על מנת להכשיר את קביעת רשות המסים כי הפעילות עולה כדי עסק.


מבחנים לסיווג פעילות של סחר בנדל"ן כעסק

 • תדירות – עסקאות מרובות שמתבצעות בפרק זמן קצר וברווח מהותי.

 • טיב הנכס ותקופת ההחזקה – קיום פעילות השבחה בנכס ו\או החזקה בו לתקופה ארוכה ללא השכרתו לשם השאת רווחי המכירה.

 • היקף העסקאות – סך כספי גבוה של שווי קנייה ומכירה ופער מהותי ביניהם.

 • ידע ובקיאות – יכול לנבוע מנסיון מעשי רב שנים או מהשכלה ספציפית שנרכשה בתחום.

 • מימון – מימון מגורם חוץ בנקאי בריבית חודשית גבוהה מצביע על סיכון שמאפיין עסק.

 • יזמות (השבחה ושיווק) – ביצוע פעולות פיתוח שאינן בגדר שמירה על הקיים ופעילות לקבלת זכויות בנייה.

 • מבחן הנסיבות – ניתן משקל רב יותר לעסקאות בפועל מאשר לכוונת הנישום.


מבחנים לסיווג פעילות של השכרת נדל"ן כעסק

 • היקף - בבעלות הנישום דירות רבות המניבות דמי שכירות, והוא או מי מטעמו מבלה זמן רב בניהול הפעילות.

 • שיטה - הנישום נעזר בקביעות בשירותים מקצועיים, כגון אחזקה ובינוי, ייעוץ משפטי ועוד, ופיתח מנגנונים לניהול הנכסים.

 • טיב הנכס - הנכסים נרכשו לשם השכרתם ולא שימשו את הנישום בעבר למגוריו או להפעלת עסקו.

 • יזמות (השבחה ושיווק) - ביצוע פעולות שמטרתן להעלות את דמי השכירות, כגון שיפוצים נרחבים, בקשת היתרי בניה, הצטרפות לתוכנית התחדשות עירונית ועוד.


דוגמאות לפעילות בנדל"ן שעשויה לעלות כדי עסק

 • פנסיונר אשר בבעלותו 20 דירות, חנויות ומחסנים המניבים לו דמי שכירות חודשיים, ואשר מבלה לפחות מספר שעות בשבוע בפעילויות הקשורות להשכרה כגון: מציאת שוכרים, התקשרות בחוזים, גבייה, תחזוקת הדירות וכיו"ב.

 • חיילת משוחררת אשר עברה קורסים בסחר בנדל"ן ובתכנון פיננסי, ומבצעת בזו אחר זו עסקאות של רכישה, השבחה ומכירה ברווח.

 • זוג שכירים אשר רכשו 10 דירות במחיר נמוך ובשיעור מימון גבוה לצורך השכרה לטווח ארוך, ומפקידים את ניהולם בידי חברת ניהול.


כיצד שימוש ועיתוי מכירה של נדל"ן נסחר משפיע על הסיווג כעסק


ב-24.11.2021 התקבל פסק דין בע"מ 59664-06-19 נחמני אחד העם בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א 1, שעניינו האם פעילות החברה מערערת עלתה כדי "עסק" לצרכי חוק מע"מ. בית המשפט יישם את המבחנים שנמנו לעיל על עובדות המקרה.


המערערת רכשה זכויות ב-5 דירות מגורים ו-2 מחסנים. המערערת טענה כי התכוונה לרכוש את כל הנכסים כדי להשכירם, ומחמת קשיי מימון נאלצה לגייס אשראי חיצוני בריבית גבוהה ואף למכור חלק מהנכסים בלא רווח לפני שעלה בידה להשכירם.


בית המשפט בחן כל עסקה לגופה. באשר לדירות שנמכרו בחופזה ובלא רווח נקבע שאין זו התנהלות עסקית רציונלית. לכן התקבלה טענת המערערת שאין מדובר בהכנסה מעסק. אולם, באשר לנכסים שנמכרו כעבור פרק זמן רב, לאחר השבחה ובלא שהושכרו בתקופת בעלות המערערת, נקבע שהתקיימו מבחני טיב הנכס, תקופת ההחזקה, המימון והבקיאות - ולכן מדובר בהכנסות מעסק.


קראו כאן בהרחבה על רכישת דירה דרך חברה בע"מ

כיצד כמות הנדל"ן המושכר משפיעה על הסיווג כעסק


הפסיקה


ב-2.1.2018 הכריע בית המשפט העליון בע"א 7204/15 פקיד שומה תל אביב 4 נ' לשם, ובע"א 8236/16 פקיד שומה ירושלים 1 נ' בירן) כי הפעלת מעל 20 דירות מגורים להשכרה עולה כדי עסק, ועל כן לא יוכלו המערערים להתחייב במס במסלול המופחת של 10%.


קראו כאן בהרחבה על מיסוי השכרת דירות מגורים


בית המשפט נימק את החלטתו בהסתמך על המספר הגבוה של הנכסים המושכרים, גובה ההכנסה המופקת מהם וההיערכות שנועדה לשם ניהול ההכנסות מהשכרת הדירות - דבר המחייב לטעמו של בית המשפט "יגיעה אישית" של המשכיר, בדומה לזו הנדרשת מעסק.


עמדת רשות המסים

לאחר פרסום הכרעות העליון בערעורים הנ"ל, פרסמה רשות המסים את עמדתה בטיוטת חוזר (7.2.2018), לפיה:

 • השכרה של 10 דירות מגורים או יותר תיחשב הכנסה מעסק.

 • השכרה של 1-5 דירות מגורים תיחשב כהכנסה פסיבית.

 • השכרה של 6-9 דירות תיבחן בהתאם למבחנים המהותיים שנמנו מעלה.

עמדת מע"מ - עוסק שמשכיר דירה לחבר בני אדם

עמדה 03/2016 קובעת כי עסק של השכרת דירות המדווח למע"מ (בין אם עוסק עצמאי או חברה), המשכיר

נכס לחבר בני אדם (חברה, עמותה או שותפות) למטרות מגורים, לא יוכל לעשות שימוש בפטור ממע"מ להשכרה למגורים. שכן, חבר בני האדם עצמו אינו יכול לעשות שימוש בנכס למגורים. לכן, השכרה שכזו חבה

במע"מ בשיעור מלא. לעניין זה ראו, בין היתר, ע"א 07/2291 מע"מ אשדוד נ' ש.י סימון אחזקות בע"מ.


עם זאת, עוסק, המשכיר נכס כאמור לעיל וסבור שחבר בני האדם השוכר מהווה "צינור" באופן שחל עליו הפטור ממע"מ, יגיש טופס מע"מ (עמדה חייבת בדיווח) לשם בחינת תחולת הפטור. דוגמא למצב כזה הנה, למשל, כאשר השוכר הנו עמותה המשכנת אוכלוסיות מטרה במסגרת מגורים מפוקחת, מעין דיור מוגן בקהילה.


סיכום ומסקנות


החלטה לפעול בהיקף נרחב בעסקי הנדל"ן הנה החלטה כלכלית אסטרטגית. ככזו, יש להביא מראש בחשבון את שיקולי המס, על מנת להכריע בכדאיות לעומת אפיקי השקעה אחרים. כדי לתכנן את הפעילות באופן המשתלם ביותר, תוך מיצוי ההכרה בהוצאות, ולבצע כנדרש את הדיווח והתשלום לרשויות, עליכם להיות מיוצגים על-ידי רואה חשבון מוסמך.

משקיעים בנדל"ן? פנו אלינו לייעוץ, ייצוג ושירות שוטף בכל היבטי המיסוי.

646 צפיות0 תגובות