top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir

המדריך לעסקים: היערכות לתום שנת המס 2022 ותחילת 2023


לפניכם מידע מעודכן על סכומים ושיעורים הרלוונטיים לחישוב המס בשנת 2022, וכן פעולות שיש לבצע עד ליום 31.12.22 על מנת להכין את ספרי העסק לביקורת, להתכונן להגשת הדוח השנתי למס הכנסה ולמצות את הטבות המס המגיעות לעסק.

שיעורי מס הכנסה


מס חברות

שיעור מס חברות עומד על 23% על פי החלטת הממשלה בהתאם לחוק ההסדרים.


מס רווח הון

 • רווח הון בידי חבר בני אדם - 23%, כשיעור מס חברות.

 • רווח הון בידי יחיד - עד 25%

 • רווח הון במכירת נייר ערך בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי - 30%


מס על יחידים

מדרגות המס ללא שינוי משנת 2021, ועודכנו בהתאם לשינוי במדד בלבד, כדלהלן:


מדרגות מס 2022 שנתי וחודשי

* 50% מס יסף - יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 663,240 ש"ח, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על סכום זה בשיעור של 3%.


נתונים נוספים

סף המס - ההכנסה השנתית מיגיעה אישית שעד אליה אין חיוב במס לתושב ישראל, לאחר נקודות זיכוי:

 • לגבר (2.25 נקודות זיכוי): 60,210 ש"ח

 • לאישה (2.75 נקודות זיכוי): 73,590 ש"ח


סכומים ושיעורים להפקדות פנסיה וקרן השתלמות


פנסיית חובה - שכיר ועצמאי

** החוק מחייב הפקדה לקצבה בגין ההכנסות מעסק (בניכוי הוצאות) וביחס לשכר הממוצע במשק. התקרה ללא שינוי משנת 2021. את ההפקדה יש לבצע עד ליום 31.12. לסכומים ושיעורים מפורטים לחצו כאן.הטבות מס על הפקדות לפנסיה והשתלמות - עצמאיהטבות מס על הפקדות לפנסיה והשתלמות - שכירים ובעלי שליטה


השלמת רישומים ותיאומים לקראת סוף שנה


ספירת מלאי


יש לספור את המלאי שבעסק ביום 31.12 ולהכין רשימת מלאי לסוף שנה.

 • ניתן לערוך את הספירה בתוך 10 ימים לפני/אחרי תאריך זה, ולבצע את ההתאמות הדרושות.

 • ניתן לערוך את הספירה בתוך 30 יום לפני/ אחרי, אבל רק בהודעה בכתב ומראש לפקיד השומה, ולערוך את ההתאמות.

 • רשימות המלאי יכללו את כל הסחורות המצויות בבעלות העסק או ברשותו. סחורות המצויות במקום ושייכות לאחר, יירשמו בנפרד. כן יש לערוך רשימה לסחורות השייכות לעסק ומצויות בידי אחרים.

איפוס או התאמת קופה וכרטיסי חו"ז

 • יש להפקיד בבנק את כל המזומנים (לרבות שיקים שתאריך פירעונם עד 31.12) המצויים בקופת העסק.

 • במידה ולא ניתן לבצע את ההפקדה, יש לבצע ספירת קופה פיזית ולוודא התאמה במדויק למופיע בספרים.

 • יש לבצע התאמה של כרטיס שיקים דחויים ולוודא נכונותו.

 • יש לבצע התאמת חייבים וזכאים ולוודא את נכונות הכרטסות.

 • להכין תיאום מלא ושוטף בין הרישומים בספרים ובין הדיווחים השונים לרשויות המס, כגון: דיווח על הוצאות עודפות- ניתן להגיש דוח מתקן בחודש דצמבר.

 • להשלים את רישומי המשכורת, לערוך ריכוז שנתי של המשכורות והניכויים (טופס 126), ולהתאימם לרשום בהנהלת החשבונות.

 • להכין מאזן בוחן ולהשלימו לאחר התאמות.


איסוף מסמכים

 • לאסוף אישורי יתרות מבנקים, לקוחות וספקים, וכו'.

 • לאסוף אישורים שנתיים מלקוחות בגין מס שנוכה במקור על ידם במהלך שנת המס (טופס 857).

 • להכין דוחות נסיעה לחו"ל בגין כל הנסיעות העסקיות, ולצרף להם העתקי חשבוניות וקבלות רלוונטיים.

 • בעבור דוחות שנתיים ליחיד (עצמאים, שכירים בעלי שליטה והחזרי מס) - לחצו כאן לצ'קליסט המלא.

רכוש קבוע

 • יש לוודא כי מצבת הנכסים המופיעה בטופס הפחת עדכנית לסוף השנה, לגרוע ולמלא טפסי עסקאות רווח הון לנכסים שנמכרו, ולהקים נכסים שנרכשו במהלך השנה.

 • יש לעדכן את שיעורי הפחת בהתאם להקלות הקורונה בדבר פחת מואץ. לקריאה אילו נכסים זכאים לפחת מואץ לחצו כאן.


פעולות חשבונאיות מומלצות

 1. טיוב מלאי – מומלץ למכור או לגרוע מלאי, שערך השוק שלו נמוך מעלותו (מלאי מת, מלאי פגום וכד'). פעולה חשבונאית זו יוצרת הוצאה הנכללת בעלות המכירות, וכך מקטינה את ההכנסה החייבת במס.

 2. דחיית הכרה בהכנסות מראש - למדווחים על בסיס מצטבר - לדחות הכרה בהכנסות עבור שירותים או מוצרים שטרם סופקו עד ה-31.12. למדווחים על בסיס מזומן - לדחות במידת האפשר קבלת מקדמות מלקוחות על חשבון שנת 2023.

 3. דחיית הכרת בהכנסות מראש לנישומים בעלי פטור נכה - ב-2022 ירדה תקרת הפטור ממס על הכנסות מיגיעה אישית, מ-614,400 ש"ח ל-501,500 ש"ח בשנה בלבד. על כן מומלץ ללקוחות הזכאים לפטור, אשר צופים ירידה בהיקף פעילותם בשנת 2023, לדחות במידת האפשר קבלת מקדמות מלקוחות על חשבון שנת 2023.

 4. תקרת עוסק פטור - התקרה בסך 102,292 ש"ח לשנת 2022 מתייחסת לסך הקבלות. לכן יש להקפיד כי הוצאת הקבלה היא על בסיס מזומן, כלומר רק בעת קבלת התשלום בפועל. זאת על מנת להימנע ממעבר התקרה שלא לצורך. לשם דרישת תשלום ניתן להפיק חשבון עסקה. לצ'קליסט הדוח השנתי לעוסק פטור לחצו כאן.

 5. הכרה בחובות אבודים – רצוי להיערך לביצוע פעולות לגביית החובות, אשר מועד פירעונם עד 31.12: פנייה חוזרת לחייבים, הגשת תביעות משפטיות ושמירת אסמכתאות בקשר לניסיונות הגבייה. אם החייב פשט את הרגל או שהוא חברה בפירוק ניתן להכיר בחוב אבוד.

 6. הקדמת הוצאות – מומלץ לבצע הוצאות שוטפות של העסק עד ליום 31.12 על מנת לאפשר הכרה בהן במסגרת דוח רווח והפסד לשנת 2022. האמור תקף הן למדווחים על בסיס מזומן והן על בסיס מצטבר - כל עוד מדובר בהוצאות שמהותן וסכומן סבירים ביחס למהלך העסקים הרגיל.

 7. הקדמת מכירת מקרקעין בעסק מפסיד - הפסד מעסק ניתן לקיזוז גם מול שבח מקרקעין. לכן, אם מעוניינים למכור מקרקעין מסוימים השייכים לעסק, מומלץ כי הסכם הרכישה ייחתם לפני ה-31.12, על מנת להקטין את השבח בגינו ישולם מס, ואולי (בהתאם לגובה ההפסד בעסק) אף לחסוך כליל את תשלום מס השבח.

 8. תשלומי חובה – את סך ההתחייבויות לתשלום פיצויים, תגמולים ודמי חופשה, כולל לבעלי שליטה בחברה, מוטב לשלם עד שיעור התקרות המותרות לפני 31.12; פיצויים ותגמולים, שלא ייפרעו בשנת המס הנוכחית, לא יותרו לניכוי בה. אולם, מי שאינו מדווח בשיטת המזומנים, יכול לנכות כהוצאה תשלומים סדירים לפנסיה ופיצויים בעבור דצמבר, בתנאי שהם ייפרעו עד סוף ינואר.

 9. ריבית על הלוואות לפי סעיף 3(ט') לפקודת מס הכנסה - יש לזקוף ריבית רעיונית בשיעור שנתי של 3.23% על הלוואות ללא ריבית שניתנו לעובדים, ספקי שירותים או בעלי שליטה. ריבית זו נחשבת כהכנסת עבודה בידי מקבל ההלוואה.

 10. ריבית על הלוואות לפי סעיף 3(י) לפקודה - עסק המנהל את ספריו בשיטת "הנהלת חשבונות כפולה", לרבות חבר בני אדם, ואשר נתן במהלך השנה הלוואה בשיעור ריבית הנמוך מ-2.42%, צריך לזקוף לעצמו הכנסה רעיונית בגין ההפרש.

 11. חלוקת דיבידנד - יש לבחון האם יתרת העודפים של החברה (רווחים ראויים לחלוקה), או יתרת החובה של בעלי המניות, מצדיקה חלוקת דיבידנד. אם יש לבעלי שליטה יתרת חובה, חלוקת הדיבידנד תפחית את הריבית הרעיונית הנזכרת בסעיף הקודם.

 12. מקדמות ביטוח לאומי לעצמאי – מומלץ להקדים ולשלם את מקדמות חודש דצמבר עד ליום 31.12, על מנת שייכללו בסכום השנתי המותר לניכוי לצורך מס.

 13. הכנסות שכ"ד למגורים – הכנסות שעברו את תקרת הפטור יגרמו להפחתת התקרה בסכום ההפרש. במצב כזה, מומלץ להקדים ולבצע הוצאות אחזקה עד ליום 31.12, כדי להפחית את סך ההכנסה החייבת במס. לכל ההוראות המעודכנות לחצו כאן.

 14. רכישת דירה להשקעה - החל מ-28.11.21 עלה שיעור מס רכישה לדירת מגורים שאינה דירה יחידה. השיעור החדש הנו 8% על כל חלק השווי שבין 0 - 5,348,565 ש"ח, ו- 10% על חלק השווי העולה על סכום זה. בהתאם לעניין ניתן לשקול קניית הנכס באמצעות חברה בע"מ או על שם הילדים.

 15. השלמת תרומות לתקרה המתירה זיכוי – מינימום התרומות המעניקות זיכוי ממס בשנת 2022 הינו 190 ₪ לכל התרומות יחד, בתנאי שלמוסד הנתרם קיים אישור 46א.

 16. בדיקה ותיקון של מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי - הבדיקה תבוצע למול תחזית דוח רווח והפסד לשנה שלמה. ניתן לתקן ולהגדיל את המקדמות לרשויות בהתאם עד ליום 31.12, על מנת להימנע משומת מס גבוהה המלווה בריבית והצמדה. ההחלטה האם לתקן את המקדמות ולהקדים את תשלום היתרה תלויה, כמובן, במצב התזרימי של העסק ובעלות המימון האלטרנטיבית, שלוקחת בחשבון את ריבית מס הכנסה על יתרות (חוב או החזר) בשיעור 4%.

 17. פירוק חברה לא פעילה - ביום 31.12.22 תפוג הוראת השעה המעניקה לחברות בפירוק מרצון פטור מאגרת חברה על שנים ללא פעילות. כל חברה שמסמכי הפירוק שלה לא יתקבלו במלואם עד ליום זה, תהא חייבת בכל האגרות והקנסות בגין אי תשלומן במועד (8,142 ש"ח לשנה לחברה רגילה, 16,284 ש"ח לחל"צ) גם בגין שנים בהן לא הייתה פעילה. איך מפרקים חברה בקלות? היכנסו למדריך שלנו לפירוק מרצון.

 18. איפוס קופה מרכזית לפיצויים - יש להעביר כל יתרה שנותרה בקופות מרכזיות לפיצויים לחשבון הבנק של המעסיק, תוך הוצאת חשבונית על הכנסה.

 19. צבירה וניצול של חופשה שנתית - יש לוודא כי כל העובדים ניצלו במהלך השנה לפחות 7 ימי חופשה, ומתוכם לפחות שבוע אחד רצוף. כן יש לוודא כי יתרת ימי החופשה שעומדת לזכות העובדים בסוף השנה כוללת רק ימים שניתנו בעד השנה השוטפת או השנתיים הקודמות: למשל, ימי החופשה העומדים לזכות העובד בסוף שנת 2021 יכולים להיות רק בעד השנים 2020-2022. לכן, בסוף שנת 2022, יש למחוק ימי חופשה צבורים שמקורם בשנת 2019 וטרם נוצלו.

 20. תזמון השקעה בהיי-טק בהתאם לאישור חוק האנג'לים החדש - החוק, אשר צפוי היה להתקבל בכנסת עד ליום 31.12.22 ולחול רטרואקטיבית מיום 1.1.22, טרם אושר. ייתכן כי פיזור הכנסת ה-24 מעכב הליכי חקיקה לרבות הליך זה. ללקוחות השוקלים השקעה בחודשים הקרובים, אנו ממליצים להישאר מעודכנים בסטטוס החוק, ולבצע את ההשקעה רק כאשר יתקבל - כדי לזכות להטבות המס המוצעות בחוק. בהתאם, עשוי להיות היגיון בדחיית ההשקעה לשנת 2023. קראו כאן אודות הטבות המס בחוק האנג'לים החדש.


שמירת מסמכי מערכת החשבונות

 • יש לשמור את מסמכי מערכת החשבונות במשך 7 שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או במשך 6 שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר. כלומר, לאחר 31/12/2022 ניתן להשמיד את ספרי החשבונות של שנת 2015, בתנאי שהדוח של אותה שנה הוגש עד לתאריך 31/12/2016.

 • מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים, חוזים ופרוטוקולים, תיעוד ופנקסים, שהנישום אינו חייב לנהלם על פי הוראות ניהול ספרים, אך ניהלם מרצון או מכוח דין אחר - יש לשמור במשך 3 שנים לפחות מיום הגשת הדוח על ההכנסה לשנת המס, שאליה הם מתייחסים. האמור בסעיף זה מתייחס לשמירת מסמכים לצורך בדיקתם בידי שלטונות המס בלבד.

 • דוחות שנתיים על עובדים - רצוי לשמור לתקופה בלתי מוגבלת, משום שהם עלולים להידרש למימוש זכויות העובדים בביטוח הלאומי וכיו"ב.


שינויים בהיקף הפעילות המשפיעים על שנת המס הבאה


לפי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), מחזור העסקאות בשנה החולפת קובע את שיטת ניהול החשבונות בשנה הבאה. כך למשל, העסק חייב לעבור לשיטת "הנהלת חשבונות כפולה" ב-2023 אם ב-2022 הוא היה אחד מהבאים:

 • נותן שירות שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 ש"ח

 • יצרן, סיטונאי, קמעונאי או קבלן שמחזור עסקו עולה על 3,800,000 ש"ח

 • בעל בית ספר לנהיגה המונה 5 כלי רכב ומעלה

 • בעל בית ספר המונה למעלה מ-150 תלמידים

 • סוחר מקרקעין שמחזור עסקו בתוספת עלות המלאי לסוף השנה, עולה על 11,400,000 ש"ח

 • מתווך מקרקעין שעמלתו השנתית (מחזור עסקו) עולה על 620,000 ש"ח

 • סוחר רכב שמחזור עסקו עולה על 11,400,000 ש"ח

 • מתווך רכב שעמלתו השנתית עולה על 460,000 ש"ח

 • חקלאי שמחזורו בחקלאות עולה על 5,100,000 ש"ח

לעתים, גם למספר העובדים בעסק יש השפעה על אופן ניהול ספרי החשבונות. בסוגי עסקים מסוימים, כאשר מספר העובדים עולה על סף מסוים, משתנה רשימת הספרים וסדרות המסמכים שהעסק חייב להחזיק ולנהל. שימו לב כי לא פעם, מדובר במסמכים שחייבים להיות מופקים בבית העסק. לכן השפעת ההוראות נוגעת להתנהלות היומיומית בעסק עצמו, גם אם הנהלת החשבונות מתבצעת במשרד רואה חשבון חיצוני.


במאמרנו אודות הוראות ניהול ספרים תוכלו לאתר בקלות את הפרק הרלוונטי לסוג העסק שלכם, וללמוד אילו סוגי מסמכים וספרים חייבים להתנהל בעסקכם.


הבהרות חשובות

 • האמור לעיל מהווה תמצית והמלצה בלבד, ואינו תחליף לייעוץ מותאם אישית.

 • הסכומים לעיל נכונים לשנת 2022, ואין להסתמך עליהם בנוגע לשנות מס אחרות.

 • לייעוץ אישי צרו קשר עם משרדנו.

 • לקבלת עדכונים כגון זה למייל, הירשמו לעדכונים בתחתית העמוד.

161 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page