top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

פנסיה חובה לעצמאים 2023: כך נראה מכתב ההתראה בגין אי הפקדה

בחודש החולף קיבלו עצמאים רבים מכתבי התראה אודות אי הפקדה לפנסיית חובה. מדוע נשלחו המכתבים וכיצד יש לפעול אם קיבלתם אחד? להלן המדריך שלנו.


קצת רקע: חובת ההפקדה לפנסיה לעצמאים


מאז שנת 2017, חוק פנסיה חובה לעצמאים מחייב את רוב העוסקים העצמאים בהפקדה שנתית לקרן פנסיה. מטרת החוק הנה להבטיח לעצמאים קיום בכבוד בעת פרישה או סגירת העסק - בדומה למטרתם של פנסיה ודמי אבטלה הניתנים לעובדים שכירים.

מי חייב להפקיד לפנסיה חובה לעצמאים וכמה? ומי פטור מהפקדה? קראו את המאמר המלא


קנסות בגין אי הפקדה לפנסיית חובה לעצמאים: כך נראה מכתב ההתראה


כדי לאכוף את החוק, נקבע בו מנגנון של קנס המוטל על עצמאים שאינם נמנים על האוכלוסיות הפטורות מהפקדה. גובה הקנס הנו 500 ש"ח לכל שנת מס בגינה לא הופקד הסכום הנדרש - בין אם הופקד סכום נמוך מהנדרש או לא הופקד כלל. סכום הקנס צמוד למדד המחירים לצרכן ואמור להתעדכן מדי שנה.


הקנס אמור להיגבות מכל העצמאים אשר הכנסתם בשנת המס שבנדון עלתה על שכר המינימום. מתחילת החוק ועד עתה לא נחשפנו למאמצי גבייה של קנס זה. אולם, במהלך ינואר 2023 קיבלו חלק מלקוחותינו העצמאים מכתבי התראה מהמרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה.


מכתב ההתראה שהתקבל כולל את הנתונים הבאים:

 • שנות המס בגינן לא הפקיד העצמאי לפנסיה חובה, או שהפקיד פחות מהנדרש

 • הסכום הנדרש להפקדה בגין כל שנת מס, על בסיס ההכנסה החייבת שדווחה בדוח השנתי למס הכנסה

 • הסכום שהופקד בפועל

אי הפקדה לפנסיה חובה לעצמאים - מכתב אזהרה לדוגמה מהמרכז לגביית קנסות - 2023
אי הפקדה לפנסיה חובה לעצמאים - מכתב אזהרה - 2023

כמו כן, המכתב כולל הוראות כיצד ניתן להימנע מתשלום הקנס:

 1. אם טרם קיימת קרן פנסיה פעילה, יש להתקשר עם גוף מוסדי (קרן פנסיה) ולפתוח קופת גמל לקצבה במעמד עצמאי

 2. יש להפקיד את הסכום הנדרש או ההפרש, ולהצטייד באישור קופת הגמל על ההפקדה

 3. יש להגיש דיווח מקוון על ההפקדה באתר המרכז לגביית קנסות, בצירוף אישור ההפקדה הנ"ל


האם גם אני עשוי.ה לקבל מכתב כזה?


ככל הידוע לנו, המהלך הנוכחי מתמקד בהפקדות בגין שנות המס 2018-2020. לכן, כל עצמאי שטרם הפקיד את מלוא הסכום הנדרש לפנסיית החובה בגין שנים אלו עשוי לקבל מכתב זה.


האם זה אומר שנפתחו הליכי גבייה כנגד עצמאים שלא הפקידו לפנסיה?


כרגע לא. לפי רשות האכיפה והגבייה, מדובר בשלב זה במהלך הסברתי בלבד. זאת לאחר שלאורך השנים מאז כניסת החוק לתוקף, לא גבתה המדינה את הקנסות הנקובים בחוק.


בנוסף, מכתבי ההתראה נשלחים לכאורה מכוח סעיף 6 לחוק פנסיית חובה לעצמאים, אולם נראה שאינם כוללים את כל המידע הנדרש מהם בסעיף 6(ב) לחוק. למשל, הדוגמאות שהומצאו לנו אינן כוללות:

 • פירוט חובת ההפקדה כמופיע בסעיף 3 לחוק - לרבות שיעורי ההפקדה מתוך ההכנסה החייבת

 • המועד האחרון להפקדת הסכום החסר

"חורים" אלה גורעים מיכולתו של הנמען לפעול בהתאם לנדרש במכתב, ובהתאם גורעים מקבילותו של המכתב כאמצעי התראה ואכיפה. הדבר מתיישב עם הטענה מעלה של רשות האכיפה בדבר מטרת המהלך, שהנה העלאת מודעות ולא בהכרח אכיפה פעילה.


קיבלתם את המכתב? הנה ההמלצות שלנו


לפי סעיף 9 לחוק, רשות המסים היא המזינה את רשות האכיפה והגבייה בנתונים שמהווים בסיס לשליחת ההתראה. לכן, לכאורה, כל עצמאי שקיבל את המכתב אכן חייב בתשלום פנסיית חובה ואינו נמנה על הזכאים לפטור מהפקדה.


אולם, המרכז לגביית קנסות השאיר פתח לדיון, בדמות האפשרות לבחור בפנייה מקוונת מסוג "בירורים". להלן מספר דוגמאות לנסיבות המצדיקות בעינינו בירור פרטני של חובתכם בנוגע להפקדה לפנסיית חובה לעצמאים.


1. בדקו אם עברתם את שכר המינימום


המכתבים אינם מציינים את גובה ההכנסה עליה התבסס חישוב הסכום הנדרש להפקדה. על כן, בדקו בדוח השנתי שלכם למס הכנסה, או מול רואה החשבון שלכם, מה היה הממוצע החודשי של הכנסתכם העצמאית בשנים נשוא המכתב. זכרו כי הבסיס לחישוב הנו ההכנסה החייבת - כלומר לאחר הוצאות וניכויים - ולא מחזור ההכנסות שלכם.


אם ההכנסה העצמאית החודשית הייתה נמוכה משכר המינימום - סעיף 6(א) לחוק מחריג אתכם מתחולת הקנס, גם אם אינכם שייכים לאוכלוסיות הפטורות מהפקדה.


2. בדקו את טפסי ה-106 שלכם


אם בשנים נשוא המכתב עבדתם גם כשכירים - השוו את הסכום שנדרשתם להפקיד כעצמאים, לסכום השנתי שהופקד עבורכם על ידי המעסיק (חלק עובד, מעסיק ופיצויים גם יחד). ככל שהאחרון גבוה מהראשון - אתם "מכוסים".


נתון ההפקדה לפנסיה כשכירים מצוי הן בטפסי ה-106 (ריכוז שנתי של משכורות וניכויים) והן בדוח השנתי למס הכנסה.


3. האם היו לכם "נסיבות מקלות"?


עצמאים אשר לא הפקידו כלל לפנסיית חובה בשנים 2018-2020 עשויים להידרש כעת להפקיד באופן מיידי סכום לא מבוטל של כ-33,000 ש"ח. אולם, במקרה של שיבושים בפעילות העסק כתוצאה מגורמים חיצוניים, ההכנסה הפנויה עשויה להיפגע באופן שלא יאפשר לעמוד בסכום ההפקדה.


אם בשנים נשוא המכתב עניתם על אחד מהבאים, ייתכן ותוכלו להגיש בירור מקוון, ובו לבקש פטור מחיוב הפקדה בגין שנה אחת או יותר:

 • העסק היה סגור חלק מהשנה - למשל, אם נסגר זמנית בצו במהלך משבר הקורונה, או נסגר לצמיתות מכל סיבה שהיא במהלך השנה (והדבר משתקף בסגירת תיקים ברשות המסים וביטוח לאומי)

 • העסק השהה או צמצם את פעילותו בחלק ניכר מהשנה עקב נסיבות המזכות בגמלת ביטוח לאומי: חופשת לידה, פגיעה בעבודה, מילואים ממושכים ועוד

 • העסק ספג פגיעה כתוצאה מאירוע לאומי אשר זיכה אתכם בפיצויים, כגון פעולות איבה, מלחמה או אסון טבע

נדגיש כי החוק אינו מציין נסיבות אלו בין העילות לפטור. יחד עם זאת - אם עקב מצוקה כספית אין באפשרותכם להפקיד כעת את מלוא הסכומים החסרים, מוטב לנסות ולקבל אישור מראש להפקדה חלקית אשר תפטור אתכם מאיום הקנס.


4. ואולי בכלל כדאי להפקיד?


הפקדה עצמאית לקרן פנסיה מזכה אתכם בהטבת מס מסוג "ניכוי" בשנת ההפקדה. ניכוי פירושו שההכנסה החייבת לצורך מס תפחת בהתאם לסכום שהופקד ומותר בניכוי.


עבור קרן פנסיה לעצמאים, סכום ההפקדה המעניק הטבה הוא עד 16.5% מההכנסה מעסק, ועד לתקרת הכנסה של 225,600 ש"ח, קרי 37,224 ש"ח. אם הכנסתכם מעסק עצמאי נמוכה מהתקרה, הסכום שיותר בניכוי יהיה 16.5% מהכנסה זו - גם אם הפקדתם לפנסיה סכום גבוה יותר.


נציין כי מבחינת קרנות הפנסיה, הסכום שיופקד בשנת 2023 אינו ניתן לייחוס לשנים עברו, ולכן ייחשב כולו כהפקדה בגין שנת 2023. על כן, עצמאי שהכנסתו השנתית הנה 225,600 ש"ח או יותר, ואשר לא הפקיד לפנסיה בשנים 2018-2020, ישיג באמצעות הפקדה בגובה 37,224 ש"ח הישג כפול: גם עמידה בהוראות החוק ואי תשלום קנס, וגם מיצוי של הטבות המס לשנת 2023.


לסיכום


מכתבי ההתראה בדבר אי הפקדה לפנסיה חובה לעצמאים אינם מבשרים כי נפתח נגדכם הליך גבייה. עם זאת, הם מהווים תזכורת לחובה החוקית להפקיד לפנסיה, שיש בצידה גם תועלות מסוימות - חיסכון שימושי לעתיד והטבות מס בהווה.


לכן, נמליץ לעצמאים החייבים בכך מכוח החוק להפקיד בהקדם את הסכומים הנדרשים ולדווח על כך לרשות האכיפה והגבייה.


ולעצמאים שאינם חייבים עדיין בהפקדה לפנסיית חובה - נמליץ למצות את יכולת ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים. קרן השתלמות במעמד עצמאי מעניקה אף היא הטבת מס של ניכוי, ומאפשרת משיכת הכספים בפטור ממס רווחי הון תוך פרק זמן קצר בהרבה (7 שנים מיום הקמת הקרן).


כמובן, בשוק קיימים מכשירי חיסכון והשקעה נוספים הזמינים לכל אדם. לכן נסיים בהמלצה לקוראינו, עצמאים או שכירים, לחקור אודות האפשרויות ולבחור את המכשיר ומסלול ההשקעה המתאים ביותר לצרכיהם.

Comments


bottom of page