top of page
 • תמונת הסופר/תLi-Or Amir, C.P.A

תכלה שנה וקללותיה: המדריך לסגירת שנת 2023 ופתיחת 2024

עודכן: 4 בינו׳


[עדכון מיום 22.12.23] הארכת מועד ספירות מלאי - קפצו לעדכון


לפניכם מידע מעודכן על סכומים ושיעורים הרלוונטיים לחישוב המס בשנת 2023, וכן פעולות שיש לבצע עד ליום 31.12.23 על מנת להכין את ספרי העסק לביקורת, להתכונן להגשת הדוח השנתי למס הכנסה ולמצות את הטבות המס המגיעות לעסק - לרבות הארכות מועדים, פיצויים ומענקים בגין "חרבות ברזל".


"חרבות ברזל" - הקלות, פיצויים ומענקים


פיצויים, תגמולים ומענקים

הלחימה אמנם רחוקה מסיום, אך כבר כעת ניתן להגיש בקשות שוטפות למענקים ופיצויים בגין אובדן הכנסות, שכר ששולם לעובדים שנעדרו, הוצאות קבועות ואף תגמולי מילואים המשולמים כעת באופן חודשי. בעת הגשת בקשות, יש לוודא כי כל דוחות המע"מ והניכויים לתקופות הרלוונטיות הוגשו לרשויות.הארכת מועדים

 • ספירות מלאי לסוף שנה - ניתן יהיה לערוך ספירת מלאי לסוף שנת 2023 עד ליום 31.3.24, ולבצע את ההתאמות הדרושות לשם הצגת המלאי המוערך ליום 31.12.23, כגון הפחתת סכומי הקניות שבוצעו בין התאריכים 1.1-31.3.24.

 • השבת כספי משיכות בעלים שבוצעו עד 31.12.23, כדי להימנע מחלוקת דיבידנד בגין שנת 2023 - עד ליום 31.3.24.

 • דוחות מס לשנת 2022 שיוגשו עד ליום 31.1.24, ייחשבו כאילו הוגשו ב-31.12.23 לעניין מועד התיישנותם.

 • לדוחות בהליכי שומה, שמועד התיישנותם 31.12.23 (לרוב מדובר בדוחות לשנת 2018) - המועד נדחה ליום 31.3.24.

 • הגשת דוחות להחזרי מס, בקשות למענק עבודה, הגשת השגה על שומות וקביעת שומה בחוקי המס השונים - נדחו ב-3 חודשים ביחס למועד שצוין במכתב הדרישה.

 • למועדים נוספים שנדחו לחצו כאן


רפורמות שיישומן נדחה לשנת 2024 ויש להיערך אליהן כעתשיעורי מס הכנסה


מס חברות

שיעור מס חברות עומד על 23% על פי החלטת הממשלה בהתאם לחוק ההסדרים.


מס רווח הון

 • רווח הון בידי חבר בני אדם - 23%, כשיעור מס חברות.

 • רווח הון בידי יחיד - עד 25%

 • רווח הון במכירת נייר ערך בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי - 30%


מס על יחידים

מדרגות המס לשנת 2023 עודכנו בהתאם לעליית המדד אשתקד, והנן: • 50% מס יסף - על כל שקל מעל 698,280 ₪ בשנה, שהם 58,190 ₪ לחודש, חל מס נוסף בשיעור של 3%. מעסיקים המשלמים לעובד שכר הגבוה מ- 58,190 ₪ לחודש ינכו מס זה בנוסף למדרגות המס שלעיל.

 • שווי נקודת זיכוי: 235 ₪ בחודש, שהם 2,820 ₪ בשנה.


סכומים ושיעורים להפקדות פנסיה וקרן השתלמות


פנסיית חובה - עצמאי

החוק מחייב הפקדה לקצבה בגין ההכנסות מעסק (בניכוי הוצאות) וביחס לשכר הממוצע במשק, העומד על 11,870 ש"ח לחודש בשנת 2023.


מי שהכנסתו מעסק שווה או גדולה מהשכר הממוצע, חייב להפקיד לפנסיה כעצמאי לפחות 12,107 ש"ח בגין שנת 2023. את ההפקדה יש לבצע עד ליום 31.12.הטבות מס על הפקדות לפנסיה והשתלמות - עצמאי

 • תקרת הכנסה קובעת בגינה ניתן להפקיד להשתלמות: 283,905 הכנסה מעסק לשנה

 • תקרת ההפקדה המוטבת להשתלמות (פטור ממס רווחי הון): 19,920

 • תקרת ניכוי מהפקדה מוטבת להשתלמות (4.5% מההכנסה הקובעת): 12,776

 • תקרת הכנסה מזכה להפקדה לפנסיה: 225,600

 • תקרה להטבת 35% זיכוי בגין הפקדה לפנסיה (5.5% מתקרת ההכנסה): 12,408

 • תקרה להטבת ניכוי בגין הפקדה לפנסיה (11% מתקרת ההכנסה): 24,816


הטבות מס על הפקדות לפנסיה והשתלמות - שכירים ובעלי שליטה

 • תקרת שכר להפקדה פטורה להשתלמות: 15,712 ש"ח לחודש

 • תקרת שכר להפקדה פטורה לתגמולים: 29,675 ש"ח לחודש (2.5 פעמים השכר הממוצע במשק)

 • תקרת הפקדה פטורה לפיצויים: 3,275 ש"ח לחודש


השלמת רישומים ותיאומים לקראת סוף שנה


ספירת מלאי

יש לספור את המלאי שבעסק ביום 31.12 ולהכין רשימת מלאי לסוף שנה.

 • ניתן לערוך את הספירה בתוך 10 ימים לפני/אחרי תאריך זה, ולבצע את ההתאמות הדרושות.

 • ניתן לערוך את הספירה בתוך 30 יום לפני/ אחרי, אבל רק בהודעה בכתב ומראש לפקיד השומה, ולערוך את ההתאמות.

 • רשימות המלאי יכללו את כל הסחורות המצויות בבעלות העסק או ברשותו. סחורות המצויות במקום ושייכות לאחר, יירשמו בנפרד. כן יש לערוך רשימה לסחורות השייכות לעסק ומצויות בידי אחרים.


איפוס או התאמת קופה וכרטיסי חו"ז

 • יש להפקיד בבנק את כל המזומנים (לרבות שיקים שתאריך פירעונם עד 31.12) המצויים בקופת העסק.

 • במידה ולא ניתן לבצע את ההפקדה, יש לבצע ספירת קופה פיזית ולוודא התאמה במדויק למופיע בספרים.

 • יש לבצע התאמה של כרטיס שיקים דחויים ולוודא נכונותו.

 • יש לבצע התאמת חייבים וזכאים ולוודא את נכונות הכרטסות.

 • להכין תיאום מלא ושוטף בין הרישומים בספרים ובין הדיווחים השונים לרשויות המס, כגון: דיווח על הוצאות עודפות- ניתן להגיש דוח מתקן בחודש דצמבר.

 • להשלים את רישומי המשכורת, לערוך ריכוז שנתי של המשכורות והניכויים (טופס 126), ולהתאימם לרשום בהנהלת החשבונות.

 • להכין מאזן בוחן ולהשלימו לאחר התאמות.


איסוף מסמכים

 • לאסוף אישורי יתרות מבנקים, לקוחות וספקים, וכו'.

 • לאסוף אישורים שנתיים מלקוחות בגין מס שנוכה במקור על ידם במהלך שנת המס (טופס 857).

 • להכין דוחות נסיעה לחו"ל בגין כל הנסיעות העסקיות, ולצרף להם העתקי חשבוניות וקבלות רלוונטיים.

 • בעבור דוחות שנתיים ליחיד (עצמאים, שכירים בעלי שליטה והחזרי מס) - לחצו כאן לצ'קליסט המלא.


רכוש קבוע

 • יש לוודא כי מצבת הנכסים המופיעה בטופס הפחת עדכנית לסוף השנה, לגרוע ולמלא טפסי עסקאות רווח הון לנכסים שנמכרו, ולהקים נכסים שנרכשו במהלך השנה.

 • יש לעדכן את שיעורי הפחת בהתאם להקלות הקורונה בדבר פחת מואץ. לקריאה אילו נכסים זכאים לפחת מואץ לחצו כאן.


פעולות חשבונאיות מומלצות

 1. טיוב מלאי – מומלץ למכור או לגרוע מלאי, שערך השוק שלו נמוך מעלותו (מלאי מת, מלאי פגום וכד'). פעולה חשבונאית זו יוצרת הוצאה הנכללת בעלות המכירות, וכך מקטינה את ההכנסה החייבת במס.

 2. דחיית הכרה בהכנסות מראש - למדווחים על בסיס מצטבר - לדחות הכרה בהכנסות עבור שירותים או מוצרים שטרם סופקו עד ה-31.12. למדווחים על בסיס מזומן - לדחות במידת האפשר קבלת מקדמות מלקוחות על חשבון שנת 2024.

 3. תקרת עוסק פטור - התקרה בסך 107,692 ש"ח לשנת 2023 מתייחסת לסך הקבלות. על מנת להימנע ממעבר התקרה שלא לצורך, יש להקפיד ולהפיק קבלה רק בעת קבלת התשלום בפועל. אם ברצונכם להפיק מסמך לטובת דרישת תשלום, מומלץ לבחור בחשבון עסקה. לצ'קליסט הדוח השנתי לעוסק פטור לחצו כאן.

 4. הכרה בחובות אבודים – רצוי להיערך לביצוע פעולות לגביית החובות, אשר מועד פירעונם עד 31.12: פנייה חוזרת לחייבים, הגשת תביעות משפטיות ושמירת אסמכתאות בקשר לניסיונות הגבייה. אם החייב פשט את הרגל או שהוא חברה בפירוק ניתן להכיר בחוב אבוד.

 5. הקדמת הוצאות – מומלץ לבצע הוצאות שוטפות של העסק עד ליום 31.12 על מנת לאפשר הכרה בהן במסגרת דוח רווח והפסד לשנת 2023. האמור תקף הן למדווחים על בסיס מזומן והן על בסיס מצטבר - כל עוד מדובר בהוצאות שמהותן וסכומן סבירים ביחס למהלך העסקים הרגיל.

 6. הקדמת מכירת מקרקעין בעסק מפסיד - הפסד מעסק ניתן לקיזוז גם מול שבח מקרקעין. לכן, אם מעוניינים למכור מקרקעין מסוימים השייכים לעסק, מומלץ כי הסכם הרכישה ייחתם לפני ה-31.12, על מנת להקטין את השבח בגינו ישולם מס, ואולי (בהתאם לגובה ההפסד בעסק) אף לחסוך כליל את תשלום מס השבח.

 7. תשלומי חובה – את סך ההתחייבויות לתשלום פיצויים, תגמולים ודמי חופשה, כולל לבעלי שליטה בחברה, מוטב לשלם עד שיעור התקרות המותרות לפני 31.12; פיצויים ותגמולים, שלא ייפרעו בשנת המס הנוכחית, לא יותרו לניכוי בה. אולם, מי שאינו מדווח בשיטת המזומנים, יכול לנכות כהוצאה תשלומים סדירים לפנסיה ופיצויים בעבור דצמבר, בתנאי שהם ייפרעו עד סוף ינואר.

 8. ריבית על הלוואות לפי סעיף 3(ט') לפקודת מס הכנסה - יש לזקוף ריבית רעיונית בשיעור שנתי של 3.23% על הלוואות ללא ריבית שניתנו לעובדים, ספקי שירותים או בעלי שליטה. ריבית זו נחשבת כהכנסת עבודה בידי מקבל ההלוואה.

 9. ריבית על הלוואות לפי סעיף 3(י) לפקודה - עסק המנהל את ספריו בשיטת "הנהלת חשבונות כפולה", לרבות חבר בני אדם, ואשר נתן במהלך השנה הלוואה בשיעור ריבית הנמוך מ-2.42%, צריך לזקוף לעצמו הכנסה רעיונית בגין ההפרש.

 10. חלוקת דיבידנד - יש לבחון האם יתרת העודפים של החברה (רווחים ראויים לחלוקה), או יתרת החובה של בעלי המניות, מצדיקה חלוקת דיבידנד. אם יש לבעלי שליטה יתרת חובה, חלוקת הדיבידנד תפחית את הריבית הרעיונית הנזכרת בסעיף הקודם.

 11. מקדמות ביטוח לאומי לעצמאי – מומלץ להקדים ולשלם את מקדמות חודש דצמבר עד ליום 31.12, על מנת שייכללו בסכום השנתי המותר לניכוי לצורך מס.

 12. הכנסות שכ"ד למגורים – תקרת הפטור לשנת 2023 הנה 5,471 ₪ בחודש, שהם 65,652 ₪ בשנה. הכנסות שעברו את תקרת הפטור יגרמו להפחתת הסכום הפטור, וכן סכום ההוצאות המותר בניכוי. במצב כזה, מומלץ להקדים ולבצע הוצאות אחזקה עד ליום 31.12, כדי להפחית את סך ההכנסה החייבת במס. לכל ההוראות המעודכנות לחצו כאן.

 13. השלמת תרומות לתקרה המתירה זיכוי – מינימום התרומות המעניקות זיכוי ממס בשנת 2023 הינו 200 ₪ לכל התרומות יחד, בתנאי שלמוסד הנתרם קיים אישור 46א.

 14. בדיקה ותיקון של מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי - הבדיקה תבוצע למול תחזית דוח רווח והפסד לשנה שלמה. ניתן לתקן ולהגדיל את המקדמות לרשויות בהתאם עד ליום 31.12, על מנת להימנע משומת מס גבוהה המלווה בריבית והצמדה. ההחלטה האם לתקן את המקדמות ולהקדים את תשלום היתרה תלויה, כמובן, במצב התזרימי של העסק ובעלות המימון האלטרנטיבית, שלוקחת בחשבון את ריבית מס הכנסה על יתרות (חוב או החזר) בשיעור 4%.

 15. איפוס קופה מרכזית לפיצויים - יש להעביר כל יתרה שנותרה בקופות מרכזיות לפיצויים לחשבון הבנק של המעסיק, תוך הוצאת חשבונית על הכנסה.

 16. צבירה וניצול של חופשה שנתית - יש לוודא כי כל העובדים ניצלו במהלך השנה לפחות 7 ימי חופשה, ומתוכם לפחות שבוע אחד רצוף. כן יש לוודא כי יתרת ימי החופשה שעומדת לזכות העובדים בסוף השנה כוללת רק ימים שניתנו בעד השנה השוטפת או השנתיים הקודמות: למשל, ימי החופשה העומדים לזכות העובד בסוף שנת 2023 יכולים להיות רק בעד השנים 2021-2023. לכן, בסוף שנת 2023, יש למחוק ימי חופשה צבורים שמקורם בשנת 2020 וטרם נוצלו.


שמירת מסמכי מערכת החשבונות

 • יש לשמור את מסמכי מערכת החשבונות במשך 7 שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או במשך 6 שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר. כלומר, לאחר 31/12/2023 ניתן להשמיד את ספרי החשבונות של שנת 2016, בתנאי שהדוח של אותה שנה הוגש עד לתאריך 31/12/2017.

 • מסמכים סטטיסטיים, הזמנות, רישומים פנימיים, חוזים ופרוטוקולים, תיעוד ופנקסים, שהנישום אינו חייב לנהלם על פי הוראות ניהול ספרים, אך ניהלם מרצון או מכוח דין אחר - יש לשמור במשך 3 שנים לפחות מיום הגשת הדוח על ההכנסה לשנת המס, שאליה הם מתייחסים. האמור בסעיף זה מתייחס לשמירת מסמכים לצורך בדיקתם בידי שלטונות המס בלבד.

 • דוחות שנתיים על עובדים - רצוי לשמור לתקופה בלתי מוגבלת, משום שהם עלולים להידרש למימוש זכויות העובדים בביטוח הלאומי וכיו"ב.


שינויים בהיקף הפעילות המשפיעים על שנת המס הבאה


לפי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), מחזור העסקאות בשנה החולפת קובע את שיטת ניהול החשבונות בשנה הבאה. כך למשל, העסק חייב לעבור לשיטת "הנהלת חשבונות כפולה" ב-2024 אם ב-2023 הוא היה אחד מהבאים:

 • נותן שירות שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 ש"ח

 • יצרן, סיטונאי, קמעונאי או קבלן שמחזור עסקו עולה על 3,800,000 ש"ח

 • בעל בית ספר לנהיגה המונה 5 כלי רכב ומעלה

 • בעל בית ספר המונה למעלה מ-150 תלמידים

 • סוחר מקרקעין שמחזור עסקו בתוספת עלות המלאי לסוף השנה, עולה על 11,400,000 ש"ח

 • מתווך מקרקעין שעמלתו השנתית (מחזור עסקו) עולה על 620,000 ש"ח

 • סוחר רכב שמחזור עסקו עולה על 11,400,000 ש"ח

 • מתווך רכב שעמלתו השנתית עולה על 460,000 ש"ח

 • חקלאי שמחזורו בחקלאות עולה על 5,100,000 ש"ח


לעתים, גם למספר העובדים בעסק יש השפעה על אופן ניהול ספרי החשבונות. בסוגי עסקים מסוימים, כאשר מספר העובדים עולה על סף מסוים, משתנה רשימת הספרים וסדרות המסמכים שהעסק חייב להחזיק ולנהל. שימו לב כי לא פעם, מדובר במסמכים שחייבים להיות מופקים בבית העסק. לכן השפעת ההוראות נוגעת להתנהלות היומיומית בעסק עצמו, גם אם הנהלת החשבונות מתבצעת במשרד רואה חשבון חיצוני.


במאמרנו אודות הוראות ניהול ספרים תוכלו לאתר בקלות את הפרק הרלוונטי לסוג העסק שלכם, וללמוד אילו סוגי מסמכים וספרים חייבים להתנהל בעסקכם.


הבהרות חשובות

 • האמור לעיל מהווה תמצית והמלצה בלבד, ואינו תחליף לייעוץ מותאם אישית.

 • הסכומים לעיל נכונים לשנת 2023, ואין להסתמך עליהם בנוגע לשנות מס אחרות.

 • לייעוץ אישי צרו קשר עם משרדנו.

 • לקבלת עדכונים כגון זה למייל, הירשמו לעדכונים בתחתית העמוד.

571 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page